Om desertie in de vrije koloniŽn tegen te gaan, laat de directeur drie jongens in maart 1822 een 'strenge correktie' op de Ommerschans bijwonen

Er wordt veel door ingedeelden van de vrije koloniŽn gedeserteerd, met name uit Willemsoord, en daar moet iets tegen gebeuren. Onderstaande wordt verteld op pagina's 328-329 van De proefkolonie. Op zondag 24 maart 1822 meldt directeur Visser weer drie deserties en vervolgt hij, Drents Archief, toegang 0186 invnr 60:

Ik heb de ware oorzaak deezer deserties uit kol. no.3 nog niet kunnen opsporen; terwijl ik vrees dat er eene andere bestaat als die, welke door den onder Direkteur wordt opge≠geven, namentlijk dat men het gerugt zoude hebben verspreidt dat de kolonisten in de Ommerschans beter dan in de vrije kolonien worden behandelt; dat zij daar veel geld ver≠dienen met horologiŽnlo≠pen enz.

Op zaterdag 30 maart 1822, ook invnr 60, schrijft hij aan de permanente commissie in Den Haag:

Voorts heb ik de eer de Permanente Kom≠missie te informeren, dat op gisteren door de Raad van Policie te Steenwijk naar de Om≠merschans zijn verweezen en heden vertrok≠ken de persoon Hendrik Hardeveld, uit hoof≠den van te hebben willen deserteren en klei≠ne dieverijen, Martinus Boon en Florian Rig≠ter, als gedeserteerd geweest zijnde doch door de Direktie terug gehaald, terwijl Evert Koelman, welke te Rotterdam was geappren≠hendeert en naar de kolonie te rug gezon≠den, door genoemde Raad uit hoofde zijner jonge jaren is vrijgesproken.

En op zondag 7 april 1822, invnr 61, schrijft hij:

Voorts in antwoord op den eersten te berig≠ten dat ik zoo veel mogelijk de oorzaak der desertie in kol. no.3 heb tragten optesporen;

bij welke onderzoek mij het aller waarschijn≠lijkst is voorgekomen, dat de jongens sedert eenigen tijd meer tot het afwerken van hun≠nen matigen taak wordende aangehouden, hier in alleen de reden van het weglopen moet worden gezogt;

terwijl ik geen spoor van mishandeling, zoo door de wijkmr. als huisverzorgers heb kunnen ontdekken;

ook hebben de onlangs naar de Ommerschans verzondene weesjongens ieder afzonderlijk voor de Raad van Policie verklaard het goed, en geene klagten tegen iemand in te brengen te hebben:

niet tegenstaande dit alles komt de huisverzorger Verhulst en zijne vrouw als zeer verdagt voor; als zijnde nu reeds drie jongens uit dat huis gedeserteert en een te Zwolle wegens diefstal gevangen,

moetende ik de Permanente Kommissie als wederom melden de desertie van Adrianus Tobias Bangenhart, hoeve no.51, Dirk Vogel no.74, Kornelis Joest no.89 en Johannes van der Horst no.98, terwijl de vroeger weggelopene Abraham Fokke vrijwillig in de kolonie is te≠rug gekomen.

Als een middel om de desertie tegen te gaan heb ik in de afgelopen week drie jon≠gens met een wijkmr. uit kol. no.3 voor een nagt naar de Ommerschans gezonden, ten einde met mij tegenwoordig te zijn bij eene strenge correktie aan de onlangs daar aange≠komene jongens gegeven.

Zie over de genoemde Verhulst deze pagina.
Wat de 'strenge correkties' betreft geeft voormalig onderdirecteur Fenner in een terugblik beschrijvingen hoe dat toegaat.