E-CONTRACTEN:
'Kontrakten met diverse Korporatien en Gemeente Besturen of bijzondere personen, voor enkelde personen tegen betaling van f 60:- per hoofd jaarlijks, voor een onbepaalden tijd aangegaan, en alle andere van eene bijzondere soort.'

Zie een uitleg over deze contractvorm op de overzichtspagina contracten. De E-contracten staan tot januari 1842 genoteerd in het contractenboek inventarisnummer 1394, welk boek de lettervolgorde volgt dus begint met A-contracten, dan B-contracten, enzovoort. Maar de E-contracten gaan op een gegeven moment verder achter de F-contracten. Waar wordt bijgehouden welke E-contracten er afgesloten zijn NA januari 1842 is mij niet bekend.

Er zijn nauwelijks E-contracten bewaard gebleven. Er zitten een paar in inventarisnummer 1387. Daaronder diverse uit de periode 1851-1856 die dus niet in het hiervoor genoemde contractenboek staan.

Hieronder enkele van de in het contractenboek invnr 1394 genoteerde E-contracten. De meeste heb ik niet overgenomen, dus dit is een zeer incomplete lijst. Achtereenvolgens:
het contractnummer,
de naam van de contractant,
het jaar dat het contract afgesloten is en
de na(a)m(en) van de personen die in de kolonie geplaatst zijn (waarbij ik initialen soms heb aangevuld met uit de stamboeken gehaalde volledige voornamen).

Het contractenboek vermeldt soms ook nog waar in de kolonie de persoon geplaatst is en wanneer de persoon weer vertrekt uit de kolonie en het contract dus beŽindigd wordt, maar dat heb ik niet overgenomen.

Ook staat vanaf 1829 in het contractenboek genoteerd welk B-nummer de in de kolonie geplaatste persoon heeft. Op dat B-nummer is de persoon te vinden in het stamboek invnr 1389. Zie de uitleg onder het kopje 'Over de registratie van op contract geplaatste personen en gezinnen' onderaan de overzichtspagina contracten.
Omdat veel gegevens na beŽindiging van het contract nogal fanatiek zijn doorgekrast, is het boek lastig te ontcijferen. Duidelijk aan de wel ontcijferde namen is dat er achter veel van deze plaatsingen GROTE familiedrama's en familieconflicten schuil gaan.


E1: Armbezorgers der Algemeene Armen te Sloten plaatsen in 1818 Geeske Durks Gadsonides

E2: Mr. J. D. van der Plaats te Leeuwarden plaatst in 1820 Hendrik Douwe (zie deze pagina)

E3: P. Nederlander te Leerdam plaatst in 1820 Willem & Marianne der Nederlanden (zie deze pagina)

E4: Het Armbestuur der Luthersche Gemeente te 's Gravenhage plaatst in 1820 Hendrik Willem & Johanna Catharina Westhoff

E5: Regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Delft plaatsen in 1820 Andries van der Beek, Hendrik Willem van Schie, Hendrik Wetsteen, Adam van Schie & Leendert van der Feijst (zie deze pagina)

E6: Regenten van het Gereformeerde Weeshuis te Delft plaatsen in 1820 Jacob Gooijer

E7: Johannes Gerardus Vorstman te Delft plaatst in 1820 Anthonij Jan Vorstman (zie deze pagina)

E8: Age Volkerse notaris te Monnickendam plaatst in 1820 Buining Nicolaas Craaij (zie deze pagina)

E9: G.L. du Rochemont te 's Hertogenbosch plaatst 1821 Wilhelmina Leonora Mond

E10: Mr. J.D. van der Plaats te Leeuwarden plaatst in 1821 Hette Ros (zie deze pagina)

E11: Regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Delft plaatsen in 1821 Anthonij Star

E12: Diakonen der Doopsgezinde Gemeente te Harlingen plaatsen in 1821 Trijntje Benzonides

E13: M.W. Luber te Amsterdam sluit 13 april 1821 een contract voor de plaatsing van Willem Putman (zie deze pagina) die 16 april 1821 aankomt en wordt ondergebracht kolonie 1 hoeve 22 bij de huisverzorger Johannes Ebert.

(...)

E30: M.W. Luber te Amsterdam sluit 18 jull 1823 een contract voor de plaatsing van Willem de Ruiter (zie deze pagina) die 27 juli 1823 aankomt en wordt ondergebracht kolonie 1 hoeve 22 bij de huisverzorger Johannes Ebert.

(...)

E33: B. van Steenwijk te Dokkum sluit 30 december 1823 een contract voor de plaatsing van Douwe Petrus van Steenwijk die 24 februari 1824 aankomt in de Ommerschans (zie deze pagina).

E34: Ministerie van Binnenlandse Zaken contracteert voor 4.000 weeskinderen. Is doorgehaald omdat de met het gouvernement aangegane contracten elders geadministreerd worden

E35: Regenten van het Roomsch Katholijk Weeshuis te Alkmaar contracteren op 23 april 1824 voor de plaatsing van Cornelis Nicolaas Goudsbloem, David Schouten en Maria de Vrede, die op 5 mei 1824 aankomen. David Schouten treedt 30 april 1827 in het huwelijk en wordt dan hier geschrapt.

E36: Diakonen der Hervormde Gemeente te Oostgraftdijk sluiten 4 mei 1824 een contract voor de plaatsing van Pieter en Cornelis Krom, die op 10 juni 1824 aankomen.Kol 1 hoeve 32 en kol 1 hoeve 22. Opgezegd tegen 10 Juny 1828 en den Directeur verogt hen tegen dien tijd te ontslaan, waar aan gunstig gevolg is gegeven. Zie voor Cornelis Krom deze pagina.

(...)

E41: Mejuffrouw Johanna Schrijver te 's Gravenhage sluit 14 oktober 1824 een contract voor de plaatsing van Cornelis Schrijver die 1 september 1824 aankomt (zie deze pagina).

E42: Het bestuur der afdeeling 's Gravenhage van het Nederlandsch Genootschap ter Zedelijke Verbetering der Gevangenen sluit op 10 juni 1825 een contract voor de plaatsing van Sophia Beek 'ter vestiging in een bedelaars etablissement'. Maar 'de opzending geen plaats gehad hebbende is dit kontrakt vervallen'.

E43: Nicolaas Schrant te 's Gravenhage sluit op 26 mei 1825 een contract voor de plaatsing van Johannes Nicolaas van Willigen die 9 juni 1825 aankomt. Zie op deze pagina.

E44: Arnoldus Bogaerts te Haarlem sluit op 25 juni 1825 een contract voor de plaatsing van Leonardus Boogaerts, die 9 juli 1825 aankomt. Hij deserteert 24 juni 1826.

E45: A. van Steenis te 's Gravenhage sluit op 14 juni 1825 een contract voor de plaatsing van Elisabeth van Steenis, die op 10 juli 1825 aankomt. Het contract wordt 10 juli 1829 opgezegd. Zie deze pagina.

(...)

E54: De Armenvoogden te Jisp sluiten op 25 april 1827 een contract voor de plaatsing van Neeltje Rensen die op 15 mei 1827 aankomt. Kolonie 1 hoeve 30.

E55: G. Vermeulen te 's Hage sluit op 27 april 1827 een contract voor de plaatsing van J.C. Vermeulen, die op 27 mei 1827 aankomt. Kolonie 1 hoeve 31. Contract opgezegd per mei 1828.

E56: J.H. van Gelder te Amersfoort en A. van Gelder te Nijkerk sluiten 15 november 1827 een contract voor de plaatsing van Willemijntje van Gelder, die op 5 december 1827 aankomt. Kolonie 1 hoeve 11. Contract vervallen door desertie.

E57: E. Spereboom te Deventer sluit op 28 december 1827 een contract voor de plaatsing van Alberdina Tribat weduwe D.H. Spereboom, die op 7 januari 1828 aankomt. Kolonie 1 hoeve 6. Contract vervallen door de opzegging 1 november 1829.

(...)

E70: Johannes van der Heij te Amsterdam sluit 28 september 1829 een contract voor de plaatsing van Johannes van der Heij Gz die 14 oktober 1829 aankomt (NB: Johannes van der Heij is de drukker van het maandblad van de Maatschappij).

E71: Johannes Dingemans te 's Gravenhage sluit 14 oktober 1829 een contract voor de plaatsing van Jacob de Vogel die 2 november 1829 aankomt (zie deze pagina onder het kopje 'Ingedeelde').

E72: Regenten van het Algemeen Wees- en Armhuis aan den Helder sluiten 18 december 1829 een contract voor de plaatsing van Nicolaas van Assen die echter niet naar de kolonie wordt opgezonden.

E73: Gerardus van den Akker te Amsterdam sluit 26 maart 1830 een contract voor de plaatsing van Regend van den Akker (B987) die op 13 april 1830 aankomt.

E74: Baronesse van Knobelsdorf tot de Gelder sluit 24 mei 1830 een contract voor de plaatsing van Joseph Viasinski die 15 juni 1830 aankomt (B982).

E75: Het Armbestuur van Oegstgeest sluit 24 mei 1830 een contract voor de plaatsing van Gerretje van der Does die 16 juni 1830 aankomt (B983, vervallen zie 15 feb 1832 N9)

E76: J. Leesberg te s Gravenhage sluit 17 juni 1830 een contract voor de plaatsing van Johannes Hahn (B988), maar die 'schijnt niet te worden opgezonden'.

E77: Jan Doyer ?? te Haarlem sluit 19 juni 1830 een contract voor de plaatsing van Assuerus Doyer ??, die 30 juni 1830 aankomt (B989, vervallen 11 Oct 1831 N5)

E78: A. Oosterveen te Schiedam sluit 22 juli 1830 een contract voor de plaatsing van Cornelis Oosterveen (zie deze pagina).

E79: De Armenvoogden der gemeente Broek in Waterland sluiten 14 februari 1831 een contract voor de plaatsing van Hilletje Rok, die 15 februari 1831 aankomt (B973, vervallen zie 12 jan 1832 N5)

E80: De Diakenen der Vereenigde doopsgezinde Gemeente te Amsterdam sluiten 18 juli 1831 een contract voor de plaatsing van Maria de Haas, die 1 augustus 1831 aankomst (B978, opgezegd, zie 25 mei 1833 N54)

E81: M.K. van der Vijser te Vrijenban bij Delft sluit 14/18 oktober 1831 een contract voor de plaatsing van Alida Henrietta van der Haar, die 27 oktober 1831 aankomt (B968, ontslagen)

E82: den Kerkenraad der Herv Gem. van Voorschoten en Veur sluit 17/21 december 1831 een contract voor de plaatsing van Johan Carel Voorbrood, die 19 december 1831 aankomt (B984) (zie op deze pagina)

E83: de weduwe C. Bresler sluit 24 februari 1832 een dubbel contract voor de plaatsing van Pieter Bresler en vrouw Neeltje Apolonia van Hoogenhuizen, die 8 maart 1832 aankomen (B991 & B992)

E84: J.A. van Veldhuizen en J.J. van Veldhuizen sluiten 14 april 1832 een contract voor de plaatsing van Josuah Hermans van Veldhuizen, die 20 april 1832 aankomst (B988, nog aanwezig op 1 sept 1835)

E85: Diakenen der Doopsgezinde Gemeente te Harlingen sluiten 2/7 februari 1833 een contract voor de plaatsing van Appolonia Reedman, die 3 maart 1833 aankomt (B980, gehuwd met Thoss)

E86: J.T. Lenstra te Muggebeet sluit 22/28 februari 1833 een contract voor de plaatsing van Francina Nak, die 24 maart 1833 aankomt (B987, ontslagen) (zie hier)

E87: C.G. Merkus te Amsterdam sluit 12 maart 1833 een contract voor de plaatsing van Suzanna Elisabeth van Hierden, die 28 maart 1833 aankomt (B986, gedeserteerd)

E88: C. Vrijthoff weduwe J. van der Toorn te s Hage sluit 4 april 1833 een contract voor de plaatsing van Gregorius Johannes van der Toorn, die 2a april 1833 aankomt (B973, overleden 6 jan 1840) (zie hier)

E89: Het StadsArmbestuur van s Gravenhage sluit 18 juni 1833 een driedubbel contract voor de plaatsing van M. van Rossum, C.M. Koster en H. Breemer, die 2 juni en 4 juli 1833 aankomen (B962, B966 en B967)

E90; G.J. Pijman Jr te Utrecht sluit 24/30 juni 1833 een contract voor de plaatsing van Johannes Meijer, die 16 jul 1833 aankomt (B964)

E91: Regenten van het Luthersche Diaconie Weeshuis te Amsterdam sluiten 23 juli 1833 een contract voor de plaatsing van Paulus Heerema, die 24 juli 1833 aankomt (B983, gedeserteerd 21 april 1839) (zie hier)

In het contractenboek staan nu eerst de F-contracten en gaat het daarna pas weer door met de E-contracten.

E96: Regenten van het Luthersche Weeshuis te Amsterdam sluiten 16 oktober 1834 een contract voor de plaatsing van Willem Helm, die 13 november 1834 aankomt (zie hier)

(...)

E100: Regenten van het Geref. Burg. Weeshuis te Weesp plaatsen in 1835 Adrianus Veldman

E101: J. Mosterd te Delft plaatst 1835 J. Mosterd

E102: Regenten van het Luth. Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1835 J.F. Drewell

(...)

E117: W. Kiers C.S. te Oude Pekela plaatst in 1838 K.W. Kiers

E118: F.P. Henke te Amsterdam plaatst in 1839 C. Henke

E119: Regenten van het ?? Geref. Weeshuis te Amsterdam plaatsen 1839 D.W. Fenthof en G. Ferguson

E120: Mej. de Wed J. van Ginneken te 's Gravenhage plaatst in 1839 Pieter Jacobus Johannes van Ginneken

E121: Regenten van het Luthersche Diaconie Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1839 Alberdina Maria Elizabeth Coenegracht

E122: N. Veldhuis, Bakker te Kampen plaatst in 1839 H. Cierponsius

E123; E.J. Mulder wed: de Groot te 's Gravenhage plaatst in 1840 A.J. de Groot

E124: P.P. Katers te 's Gravenhage plaatst in 1840 Desire Joseph le Clerc

E125: M.?. C. Linneman, thans huisvrouw van A, Eijsenbos te Amsterdam plaatst in 1840 C. de Vrind

E126: A. van Waalwijk te Amsterdam plaatst in 1840 J. van Waalwijk

E127: Johanna van Hofwegen te Gouda plaatst in 1840 H.G. de Jong (= zelfde als E129)

E128: Van den Biezen te Amsterdam plaatst E. Kalfsterman

E129: Johanna van Hofwegen wed. H. de Jong te Gouda plaatst in 1840 Hendrik Gijsbert de Jong (= zelfde als E127)

E130: J. van der Ende te 's Gravenhage plaatst in 1840 J.A. van der Ende

E131: Regenten van het Engelsch Gereformeerd Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1840 J.J.Burgess

E132: Regenten van het R.C. Weeshuis te Delft plaatsen in 1840 A.A. Oliemulder

E133: G.C. Visee te 's Gravenhage plaatst in 1840 J.J. Creveconer(?)

E134: Regenten van het R.C. Weeshuis te Delft plaatsen in 1840 J. van der Zaaden

E135: Mej. A. Sibler Wed. Lotze te Amsterdam plaatst in 1840 T.M. Lotze

E136: Mej. Schuppers weduwe J. Donker te Amsterdam plaatst in 1840 J.M. Donker

E137: A.P. Hoogensteijn te Amsterdam plaatst in 1840 J. Hoogensteijn

E138: H. Kordes te Amsterdam plaatst in 1840 C.E. Kordes

E139: Regenten van het Weeshuis der geref. te Delft plaatsen in 1840 D. Rams

E140: Regenten van het Ev Lut Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1840 J.C.F. Kroon

E141: Collegie der Ev Luth diaconie te Rotterdam plaatst in 1841 J.G. de Jongh

E142: J.L. van Beek te Amsterdam plaatst in 1841 C.F. Hoffman

E143: Het Arm en Weesbestuur der R.C.Gemeente te Rotterdam plaatst in 1841 W. Waldekker

E144: Bestuur van het Diaconie Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam plaatst in 1841 W.F. van Slooten

E145: Regenten van het Ev. Luth. Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1841 A.S.M. Jansen

E146: J. Albarda, notaris te Leeuwarden plaatst in 1841 Johannes Willem Albarda

E147: Commissie van Toevoorzigt over de Weezen uit de Remonstrantsche Gemeente te Rotterdam plaatst in 1842 Johannes Petrus van IJpen

E148: Regenten van het Hersteld Luth Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1842 M. Koole

E149: Directeur der Kolonien J van Konijnenburg plaatst in 1842 S.P. Opdijk

E150: Bestuur van het Diaconie Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam plaatst in 1842 Pieter Hendrik Blankhart, Adrianus van der Horst en A. Harmsen


Dit was de laatste in het contractenboek invnr 1394; daarna komen er nog veel meer op zo'n contract, maar die zijn niet in dit stamboek genoteerd. Waar dan wel weet ik ook niet. Individuele gevallen kunnen wel gevonden worden door de scans van het stamboek met inventarisnummer 1389 door te bladeren en/of te zoeken in het alfabetische register daarop,  inventarisnummer 1390.