Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Losse aantekeningen bij de kleine raad september 1826


Zaturdag den 2 september

Verschenen:
1 t/m 3. Schelte Runia, ingedeelde bij Aukes in kol no1, verzoekende met Pieter Huidingen bij denzelven en Gerrit Runia, bij Elstrodt in kol no2 in compagnie naar Bolsward te mogen gaan voor den tijd van 14 dagen. Zij hadden daartoe verlof van hunnen kommissie bekomen, en zijn van het noodige tot deze reis voorzien. Is onder nader approbatie van de heer direkteur toegestaan. (Kantlijn: door den heer direkteur geaccordeerd).

4 t/m 19, verlofvragers, allemaal toegestaan.
20 t/m 23, verlofvragers afgeraden, zonder nadere motivatie

was getekend

Zaturdag den 9 september

1. Widerholt, twee klachten..., zullen worden onderzocht

2. vrouw Pelt, 14 dagen Dordrecht, om de familie te bezoeken
3. Dirk den Ouden, om zijne oude moeder te bezoeken.
4. vrouw Winkelhuis, en haar zoon
5. Willem Winkelhuis, naar Amsterdam.
Het oogmerk der moeder is, om hare zoon, te voren 1 jaar in het dolhuis bewaard, en met welke thans wederom onaangenaamheden hebben plaats gehad, zoo mogelijk wederom in Amsterdam te laten.
Nrs 2 t/m 5 toegestaan.

6. vrouw Visscher 14 dagen verlof Amsterdam
7. Drevers, verlangt voor 8 dagen te gaan naar Amsterdam om de Duitschen bode te zien, en over zijne familie te spreken, alsmede verzoekt dezelve om 28 stuivers te verwisselen aan zilvergeld, ten einde daarvoor een wieg te kopen.
8. Elisabeth Bosman, 14 dagen Amsterdam om hare tante te bezoeken.
Het verlofgaan dezer drie personen is voor eenige tijd uitgesteld, terwijl Drevers beloofd is, dat zijne 28 stuivers verwisseld zouden worden.

9. Maria van Straten, ingedeeld weesmeisje bij de wed. de Vroeg, in kol no 1, verzoekende om aangevoerde redenen vandaar verplaatst te worden.
Is goedgevonden het meisje provisioneel, onder nadere approbatie te plaatsen bij van Vliet in kol no 1, bij wien ook hare broeder is en waarbij zij verzoekt geplaatst te worden.
(Kantlijn:) De Heer Direkteur is van oordeel dat Maria van Straten bij van Vliet niet moet blijven, uit hoofde daar zoo vele kinderen zijn, maar bij eenen anderen moet ingedeeld worden.

10. De weduwe Kruidhoed, vragende zoo veel voorschot van de Maatschappij, dat zij haar 30 stok turf te huis kan laten halen; zij belooft gaarne de onkosten vervolgens wederom van week tot week af te lossen en te betalen.
De weduwe moet haar turf voor den winter te huis hebben.
De zaak wordt opgedragen... adjunct & onder

11. Maria Reynders ingedeeld bij Haakmeester Kolonist verzoekt om hier verplaatst te worden, daar Haakmeester haar volgens haar zeggen slecht behandeld en kleedt.
(Kantlijn:) Daar de bij Haakmeester ingedeelde wezen telkens over de behandeling hunner huisverzorger klagen, en dikwijls ook met redenen, zoo draagt de Heer Directeur den
kleine raad op, om een plan te beramen, waarnaar de weezen bij de in de kolonie als kolonist aangekomen Haakmeester geplaatst, ingedeeld kunnen worden.

12. Johanna Emmes, ingedeelde bij Eise de Graaf, klagende over haar huisverzorgers; de weezen kregen nimmer boter op het vrood maar alleenlijk kaas, verzocht insgelijks verplaatst te worden.

Is besloten een kommissie te benoemen... die beiden zaken aanstaanden dingsdag zal onderzoeken en zoo mogelijk in orde brengen.

was getekend

Zaturdag den 16 september

1. Bijmans, 14 dagen Leyden, menende aldaar eenige te goed hebbende gelden te zullen ontvangen
2. Henderica Muyen, naar Dordrecht.
Allebei toegestaan.

3. vrouw Prins, Winschoten. Om de veelvuldige ziekten in de Ommelanden, is dit verlofgaan afgeraden en uitgesteld.

Ten gevolge het voorstel van de Heer Directeur der Kolonie heeft de raad opgemaakt de volgende wijziging van indeling der wezen. thans bij Haakmeester geplaatst, als
a. Maria Reynders oud 18 jaar te plaatsen bij Van der Lugd hoeve nummer 90
b. Johannes Reynders oud 16 jaar bij de weduwe Groen hoeve nummer  89
c. Elizabeth Reynders oud 14 jaar bij de weduwe de Waag hoeve nummer 55
d. Alexander Schoonwald oud 12 jaar bij Hopman hoeve nummer 24
e. Johannes Geluk oud 19 jaar, bij de weduwe Kruidhoed, noef no 37, allen in kol nr 1
En eindelijk
f. Maria van Straten, tot hiertoe ingedeeld bij de wed. de Vroeg, doch welke haar niet langer verkiest te houden, thans in te deelen bij de huisverzorger Bultman, alwaar op dit meisje goed toezigt wordt gehouden.

Verzoekende de kleine raad al zoo den heer Directeur en de Permanente Kommissie dat deze voorgestelde wijziging van indeling geaccepteerd moge worden.

(Kantlijn:) Alles 14 oktober 1826 door de Perm Komm goedgekeurd.

was getekend

Zaturdag den 23 september

14 dagen verlof:
1. Franke, Leyden, alwaar zijne toestemming gevorderd werd tot de voltrekking van een huwelijk, dat zijn zoon voornemens was aan te gaan.
2. wed Westhoff, naar Texel, kan nu wegens huiselijke aangelegenheden voor dien tijd gemist worden.
Allebei toegestaan.

3 t/m 6, verlofvragers. De raad meent geene vrijheid te hebben, de vier laatstgemelden in dezen drukken tijd, met verlof te laten gaan; te minder nogdaar hetzelve in geenen deele noodzakelijk kan beschouwd worden.

was getekend

Zaturdag den 30 september

1. wed Beets, 14 dagen Purmerend. Deze weduwe noodzakelijk bij hare twee kinderen moetende blijven, is haar het verlofgaan afgeraden.

Verder navolgende veranderingen:
a. Geertje Geerts en
b. Eise Hofman(?), ingedeeld bij de huisverzorgster de wed. Wolff, naar de huisverzorgster de wed. van Sent, en van den laatste wederom af te nemen:
c. ??? en
d. Barbara van Bolhuis, die gaan naar Wolff voornoemd.
Deze verandering wordt voorgedragen, mede op verzoek der beiden huisverzorgsters, zusters zijnde, als kunnende de wed Wolff anders met haar huisgezin niet aan de verdiensten komend, en de wed, van Sent zich dan nog behoorlijk redden kan,

en eindelijk:
e. Jan Bakker, geplaatst bij Poot, kol no 1, hoef no 106, in te deelen bij de huisverzorgster de wed Westhoff in kol no 2, hoef nr 19 (of 49).
De huisvrouw van Poot, te voren Hendrikje Douwes genaamd, en toen huisverzorgster zijnde, kan thans met den bij haar ingedeelden zoon Jan Bakker niet meer te regt.
De raad neemt ook in dezen de vrijheid te verzoeken, dezelven als boven gezegd is, te mogen verplaatsen, dan is hij wederom, even als ook zijn moeder is, bij een Texelsch huisgezin en daar zijn te weinig weezen terwijl er bij Poot teveel zijn.
*= vd Poort)

(Kantlijn:) 14 oktober 1826 goedgekeurd.