Tuchtraad Ommerschans

Zitting van den 26de Meij 1829


Betje de Haan, vrouw van Jan van Loon, zich schuldig gemaakt hebbende aan het steelen van een (pondtekentje) wollen gaarn uit de fabriek, zal ingevolge Art: 13 van het Reglement van Tucht met drie dagen opsluiting gestraft worden.

Jan van Loon, medepligtig in het steelen of ontvreemden van bovengemeld wollen gaarn zal insgelijks met drie dagen opsluiting gestraft worden.

Gerrit Burger, zich schuldig gemaakt hebbende aan het verkoopen van een paar schoenen aan hem verstrekt, zal met drie dagen opsluiting en restitutie van het geld van gemelde schoenen gestraft worden.

Hendrina Knip, zich schuldig gemaakt hebbende aan het verkoopen van haar koloniale kleeden, zal ingevolge Art: 13 van bovengemeld Reglement met vijf dagen opsluiting gestraft worden.

Jan Knoppel (of Knappel) zich schuldig gemaakt hebbende aan desertie voor de 1ste maal, zal ingevolge Art: 11 van bovengemeld Reglement met vijf dagen opsluiting om den anderen dag in de boeyen gestraft worden en het dragen van het distinctief pak.

Maria Gorter, voorheen bekend onder de naam van Helena Boekter, zich schuldig gemaakt hebbende aan desertie voor de 1ste maal, zal insgelijks met vijf dagen opsluiting om den anderen dag in de boeyen gestraft worden en het dragen van het distinctief pak.

Hendrik Zornt (of Zermt) zich schuldig gemaakt hebbende aan schelden en brutale bejegening aan agenten van Politie of geleiders van transporten zal uit hoofde de Raad eenstemmig begreep, dit kwaad in deszelfs geboorte te moeten stuiten daar anders geen Agent van Politie bij volgende transporten voor de vuigste lastering zoo niet voor dadelijkheden bloot stond, met twaalf rietslagen gestraft worden.

Gedaan en gevonnisd in den Raad als boven en door derzelver leden onderteekend

(handtekeningen moeilijk leesbaar:)

P. van de Wal
J. Frederiks (onderdirecteur-binnen)
J.A. Bosscha (onderdirecteur-buiten)
G. ten Broek (fabrieksbaas)
P. Schnatz (zaalopziener)
M. Mensink (zaalopziener)
A.J. Vorman (zaalopziener)
Müller (zaalopziener)
C. Seijl (zaalopziener)

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623