Raad van Tucht
gehouden in het gesticht de Ommerschans, op vrijdag den 30e mei 1834


(eerst twee andere zaken, dan:)

Eindelijk ten derde is door den opziener der Wal- of Strafkolonie ingediend een Proces-Verbaal vermeldende dat zeker Antje Molenbroek, dochter van de Strafkoloniste Niesje Blokker, wed. Molenbroek, aan hem te kennen heeft gegeven, dat zij eenigen tijd, zonder dat het verwijd heeft kunnen maaken, met een particulier persoon verkering heeft gehouden, en welke verkering vervolgens in een onzedelijke omgang is overgegaan, zodat gemelde Antje Molenaar zedert January J.L. in eene zwangeren staat verkeert.

De President laat Antje Molenbroek ontbieden, verschijnend voor den Raad en bekent het voorgevallene.

De president geeft haar te kennen, dat dergelijke vergaande onzedigheden, eenen nadeeligen invloed voor haar zelve, en voor andere kolonisten en schadelijke gevolgen voor de Maatschappij moeten hebben, en dien ten gevolge zou streng mogelijk gestraft diende te worden.

Men doet haar aftreeden.

De President vraagt de gevoelens der leden. Allen stemmen over in haar voor onbepaalden tijd een der Dicipline Zalen te Veenhuizen 2e Gesticht over te plaatsen dewijl men haar Verblijf hier niet dienstig acht.

Gezien Art. 22 van het Reglement van Tucht, luidende dat gemeld Reglement ook op de kolonisten van de Strafkolonie te Ommerschans van toepassing is.

En zien Art. 16 van gemeld Reglement uit hiervoren omschreven,

Onzedelijk gedrag enz.:

De beklaagde wordt binnen gelaten en den Secretaris laat leest haar haar vonnis voor waarna zij wederom aftreedt.

Aldus gedaan op dato als boven
getekend:
A. de Geus
H. Hoogstra
J.F. Krieger
H. Steenbeek
A.D. Oterbein
Müller
A. Bak
Stous

transcriptie van www.bonmama.nl


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623