Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans
Zitting van Zaturdag den 4 February 1843


Alle de Leden zijn tegen woordig. De president opend de vergadering.

Verschijnt voor dezelve:

de Koloniste Dirkje Schrauweg N577, schuldig aan onzedelijke omgang dat zij in eene zwangeren staat verkeert. Zij bekent haar begaan misdrijf en zegt zij onzedelijk te hebben geleefd met de Kolonist Gersthagen, welke wordt binnengeroepen en de beschuldiging of het hem ten laste gelegde ontkend. Men laat hen aftreden.

Gezien Artikel 16 van het Reglement van Tucht, luidende als volgt

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

De Raad besluit haar te straffen met 8 dagen opsluiting.


Ten tweede verschijnt voor den Raad: Petronella Jansen N2782 schuldig aan ontvreemding van jutegaren, hetwelk in haar kasje is bevonden, ten bedrage van een N (pondtekentje) Geene redenen ter verschooning wetende in te brengen, laat men haar aftreden.

Gezien Artikel 13 van het Reglement van Tucht,luidende als volgt

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

wordt besloten haar te straffen met dubbele vergoeding a f 1,00 en opsluiting voor den tijd van 8 dagen


Ten derde verschijnt voor den Raad: Johanna Westenberg, N2086, schuldig aan het verkoopen van een rode doek. Zij weet niets ter harer verschoning in te brengen. Men laat haar aftreden. Gezien Artikel 13 hiervoren omschreven, wordt besloten de schuldige te straffen met acht dagen opsluiting en dubbele vergoeding a f 0,90.


De schuldigen worden binnengelaten. De Secretaris leest hun de vonnissen voor, waarna zij aftreden en ter opsluiting weggevoerd.

Niemand op de rondvraag door den President iets hebbende voor te dragen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven (was getekend) A. Hulst, J.F. Krieger, P. Postema, J. Steenbeek, Otterbeen, Homeetman en Blijstra, allen Leden van de Raad. Mij present, Pous.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623