Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans
Zitting van Zaturdag 20 mei 1843


Alle de Leden zijn tegenwoordig, de President opend de vergadering.

Wordt voor dezelve gebragt de Kolonist:

Evert Spijkert, N1243, schuldig aan desertie voor de 2e maal, door de veldwagter agtervolgd en weer binnengebragt. Hij weet geene reden ter verschooning.

Gezien Artikel 11 hiervoren.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten E.Spijkert te straffen met 14 dagen opsluiting, waarvan de 3 eerst en de 3 laatste te water en brood en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4 maanden.

Men laat hem weer binnenkomen, de Secretaris leest hem het vonnis voor, waarna hij aftreed.

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te stellen, wordt de Vergadering gesloten

Aldus gedaan op dato als boven(was getekend) A. Hulst, J.F. Krieger, P. Postema, J. Steenbeek, Smies, Bourland en Blijstra, allen Leden van de Raad. Mij present, Pous.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623