Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans

Zitting van Zaturdag den 5e Augustus 1843


De Leden zijn tesamen, de President opend de Vergadering.

Verschijnd voor dezelve:


Frederik Roelof Sunst, N5237, schuldig aan desertie voor de 1e maal, niets wetende in te brengen laat men hem aftreden.

Gezien Artikel 11 van het Reglement van Tucht, luidende als volgt

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

De Raad besluit den schuldigen te straffen met 8 dagen opsluiting waarvan de 3 eerste en de 3 laatste te water en brood en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4 maanden.


Ten tweeden verschijnt voor den Raad Hinbert Dekker N3917, schuldig aan misbruik van sterken drank. Hij verzoekt om verschooning onder sterke belofte het nooit weer gebeuren zal. Men laat hem aftreden.

Gezien Artikel 11 van het Reglement van Tucht, luidende als volgt

dit gedeelte is niet getranscribeerd, zie voor de tekst van het artikel bij Reglementen

wordt besloten H. Dekker te straffen met 6 dagen opsluiting.


De schuldigen worden weer binnengelaten, waarna de Secretaris het vonnis kennelijk gemaakt, waarna zij aftreden.

Geen der Leden iets meer hebbende voor te stellen, wordt de Vergadering gesloten. Aldus gedaan op dato als boven (was getekend) A.Hulst, J.F. Krieger, P. Postema, J. Steenbeek, Uhl, Smies en Bakker, allen Leden van de Raad. Mij present, Pous.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623