Proces verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den 21 December 1839


Den raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.-

Door den President werdt aan den raad kennelijk gemaakt de terug brenging van den weggelopen wees Willem Nicolaas Servasius van Eek.

De raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem ten deze te horen.

Daar hij met voorbedachten rade de kolonien had verlaten was er niets ter zijne Verschoning bij te brengen.-

men heeft den aangeklaagde doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

Art 3 van het reglement van tucht hebbende overtreden vervat bij §2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waar op Art 4 sub No. 2 toepast “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.”

De raad heeft den aangeklaagde gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood voor den tijd van acht dagen en hem te debiteren voor f. 4,50 wegens uitbetaalde premie en transportkosten- de raad verlangd dat aan dit vonnis onverwijld executie zal worden gegeven-

Waar van proces verbaal is opgemaakt .

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hem voorgelezen.

Gedaan te Veenhuizen als boven is gemeld.
Poelman, pres
Textor
Kuipers
L. Vrieze
H.F. Kalfs
L. Coelen, secr

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag