Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 11 November 1842


Present
J. Poelman, President
A. Textor  }
G. Kuipers  }
J. Meijer     }   Leden
E. Buuck  }
en
L. Coelen
Secretaris


De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig, door de President de vergadering geopend zijnde, deeld aan den Raad mede dat de weezen F. Poort en ..... van Uden door den Gemeente Veldwachter waren terug gebragt als zijnde buiten de limieten der kolonie door hem aangehouden.

De raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hen te horen.
Zij verklaarde dat zij geen voornemen hadden van te deserteren maar van Voornemens waren om voor andere bestedelingen bij den koopman J.G.Levie te Roohn gebreide doeken voor koloniale munt te gaan koopen (: zoo als men gewoon was bij het 3e Gesticht te doen:).-
De raad heeft de aangeklaagde doen buiten staan om hier over te delibereren.

Daar er geen genoegzame gronden bestaan dat zij pogingen tot desertie zoude hebben aangewend en daar hunne verontschuldiging op grond van waarheid scheen te berusten, zoo heeft echter de raad op hen toegepast Art 3 § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen en hen dien ten gevolge gecondemneert tot opsluiting in de Straf kamer voor den tijd van drie dagen om den anderen dag te water en brood en hen tevens ieder in het bijzonder te debiteren voor Eene Gulden wegens terug brengkosten betaald.

de gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit Vonnis hen voorgelezen, waar van Proces Verbaal is opgemaakt.
Geene der leden iets meer hebbende voor te dragen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt te Veenhuizen als boven.
was get. J. Poelman, President      A. Textor G. Kuipers J. Meijer E.Buck, Leden
in kennis van mij L. Coelen, secretaris
Voor Extract Conform,

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag