WEESKINDEREN bij derde gesticht Veenhuizen

Vergadering van den Raad van Tucht op den 5 Julij 1832


De Leeden zijn allen tegenwoordig.

De Vergadering wordt ten 7 uren geopend.

Wordt voorgenomen de klagte van den zaalopziener Emmelot tegen de Wees Laurens van der Put, welke op de avond van den 26 Junij in een der Veldwachters Hutten was ingebroken en van de daar in bij dag wacht hebbende Veldwachter had ontvreemd, Een Hamer, Nijptang, pijpje, en dopje, twee messen en een bosje touw, welke stukken ook bij hem zijn bevonden.

De beschuldigde L. van der Put wordt binnen gebragt.


De President ondervraagt: van waar kreeg gij deze dingen, welke hier op tafel liggen en bij u bevonden zijn en waaraan Gij zeker kennis zult hebben.

Beschuldigde: Ik ben door een raampje van de Hut geklommen, en heb er dat goed uitgehaald.


President: Wat voornemen had gij met deze dingen?

De beschuldigde zwijgt.

Gij wildet misschien dezelve verkopen om alzoo eenig geld te verkrijgen en te deserteren?

De beschuldigde geeft geen voldoend antwoord, doch uit zijn houding meent men te kunnen opmaken dat hij het voornemen tot desertie gehad heeft.


Hij wordt verzocht naar buiten te gaan.

De Raad overweegd dat hij de straffen zal moeten ondergaan bepaald bij het 4e art 8e onderd. van het Reglement van Tucht voor Weezen, luidende:

Ontvreemding, verwaarlozing en beschadiging van een anders goed

“Dubbelde vergoeding van het ontvreemde verwaarloosde of beschadigde uit zijn te goed bij de Maatschappij benevens opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer om den anderen dag te water & brood en boeijen aan”-

met acht dagen strafkamer arrest om den anderen dag te water en brood als voor de 1e keer voor de raad verschijnende.-

De beschuldigde wordt binnen geroepen.

De President maakt hem bekend met het besluit van den Raad, hetwelk hij zonder eenig schijnbaar gevoel van berouw aanhoord en vertrekt.

De President sluit de vergadering.

Aldus gearresteerd op dato als boven.
De President en Leden
S. B. Drijber, C. Hulst, L. NBandering, J. Emmelot, W. van Tellingen
 Haarman, Secretaris bij den Raad

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag