Weeskinderen bij derde gesticht Veenhuizen

Extract uit de notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht op 13 Augustus 1835


De Leden zijn allen tegenwoordig en de Raad wordt door den President geöpent.
 
De weezen Hk. Meijer, Alb. Hk. de Boer en Johanna Kistner op den 20 Julij en 1 Augustus JL gedeserteerd, zij  op den 4e, 10e en 13e dezer, de beide eerstgenoemden door politie dienaren en de laatstgenoemde door hare zuster terugebragt.-

De opgenoemde weezen worden binnen gelaten; doch hebben niets in te brengen, alleen zugt tot losbandigheid schijnt hun tot desertie aangevoerd te hebben.-
 
De Wees Hk. Meijer heeft zich bovendien schuldig gemaakt aan het ontvreemden van een pakje goed eene waarde van f 13,46 in zich bevattende, hetwelk hij uit de Amsterdamsche beurtman, waar mede hij is terug gekomen op Steenwijk, heeft mede genomen, doch welke goederen den eigenaar zijn terug geworden.-
 
De President brengt Meijer op eene gepaste wijze zijne dubbelde misstappen onder het oog, edoch waar van hij weinig gevoel schijnt te hebben.-

Gezien Art 4 Sub 2 van het Reglement van Tucht voor weezen luidende
“Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeijen aan”

De president vraagt het gevoelen van ieder lid in het bijzonder.-

Allen stemmen tot de volle straf voor A. H. de Boer en J. Kistner doch voor 14 dagen arrest voor H. Meijer de laatste acht dagen om den anderen dag te water en brood en wel voor zijne gedane diefstal, wordende hierbij toegepast het 2e gedeelte Sub 8: van het hierboven aangehaalde 4e artikel.-

De president vereenigt zich met het gevoelen der Leeden en de strafbepaling wordt alzoo aangenomen.

De Weezen Meijer, de Boer en Kistner komen binnen.-
Het vonnis wordt hun voorgelezen, waarna zijl. wederom aftreden.

Het vonnis zal dadelijk ter executie worden gelegt.-

Op rondvraag van den President niemand der leeden iets meerder hebbende in te brengen zoo wordt de Raad gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

De President & Leeden

Was getekend, S. B. Drijber, C. W. Rensing, L. Nijenbandering, C. Brecheizen, J. Emmelot
Voor Extract Conform, De Secretaris, Haarman

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag