Weeskinderen

Kolonie Veenhuizen 3e Gesticht
Extract uit de Notulen van het Verhandelde in de Raad van Tucht op den 3 Junij 1837


De Raad vergadert zijnde wordt geöpent.

De Weezen J. Bonhoffer, A. Boland, W. Smit & M. Heuvelmans op den 29 Meij en 2 Junij JL door Politie dienaars van desertie teruggebragt zullen voor de raad verschijnen.-

Men doet dezelve binnen komen.

De President vraagt hun naar de reden hunner ontvlugting. Zij allen verklaren dat de zugt naar hunne naast bestaanden hun daartoe hebben aangespoord.-

De President brengt hun het verkeerde van hunne handelings onder het oog, en beveelt daar om dat zijl. wederom zullen buitengaan.-

Tot de verdere behandeling dezer zaak wordt overgegaan.
Gezien art 4 van het Reglement van Tucht, luidende:
“Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeijen aan”

De President vraagt het gevoelen der Leden.-

De bepaalde straf wordt in deszelfs geheel toegepast en alzo worden boven vermelde weezen verwezen tot acht dagen strafkamer arrest, om den andere dag te water en brood.-

De Weezen komen andermaal binnen, worden met hunne straf bekend gemaakt, waar na zijl. wederom aftreden.

De Raad wordt daarna gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven
S. B. Drijber pr, L. NBandring, C. W. Rensing, R. Smies, W. op de Kamp

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag