Weeskinderen bij het derde gesticht Veenhuizen

Raad van Tucht gehouden bij het 3e Gesticht Veenhuizen op den 13e en 20e October 1838.-


13 October 1838


De President opent de Raad, de leden zijn allen tegenwoordig.

Wordt voorgenomen de desertie van den wees Hermanus Roger die van het gewone jaarlijksche verlof was agtergebleven zonder eenige wettige oorzaken, en onder geleide van wege Regenten over Stads bestedelingen te Amsterdam op den 12e dezer is terug gezonden.-

De schuldige wordt ontboden en verschijnt, de voorzitter vraagt hem naar de reden van zijn niet terugkomen na expiratie van den verlof tijd, waarop hij niet anders te kennen geeft, als dat hij niet van zijn Grootmoeder had kunnen scheiden, die tijdens zijn verblijf te Amsterdam overleden was.-

De beklaagde treed wederom af.-

Gezien art 4 sub 2 van het Reglement van Tucht voor de Weezen luidende als volgt
“Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeijen aan”

Overwegende dat deze wees niet geheel zijne verstandelijke vermogens bezit, het welk men ten dezen in aanmerking behoort te nemen.

De president vraagt het gevoelen van de Raad.

De Leden vermenen dat twee dagen strafkamer arrest in de gegevene omstandigheid eene voldoende straf zal zijn.-

Aangenomen met algemeene stemmen.-

De schuldige komt wederom binnen en wordt zijn vonnis kenbaar gemaakt, waar na hij wederom vertrekt, en hier mede wordt de Raad gesloten.

20 October

Wordt de persoon van Maria Heuvelmans op den 1e October 1837 als wees uit het 3e gesticht Veenhuizen gedeserteerd als bedelaars koloniste onder de naam van Konings uit het 2e gesticht alhier teruggebragt en dadelijk voor den Raad van Tucht genomen.

De President doet haar binnen komen en vraagt haar naar de reden van haar voortvlugtiging.

Zij verklaart dat zij eene grote zucht gevoelde naar hare famille, en dat haar dit verlangen tot het weglopen had aangespoord.

Men doet haar wederom buiten gaan.

Gezien art 4 sub 2: van het Reglement op de vorige bladzijde omschreven.

Overwegende dat dit hare tweede desertie is.

Condemneert Maria Heuvelmans tot strafkamer arrest gedurende acht dagen om den anderen dag op water en brood met weglating nogthans van de boeijen uit aanmerking van haar phijsiek.-

De President doet haar andermaal binnenkomen, en zegt haar wat de Raad omtrend haar besloten heeft, waar na zij wederom aftreed.

Geene der Leden iets meerder hebbende voor te dragen zoo wordt de Raad gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven

De President & Leden
S: B: Drijber, C. W. Rensing, L. NBandring, J: Damens, R. Smies?

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag