Weeskinderen bij het derde gesticht Veenhuizen

Raad van Tucht gehouden op 3 September 1839


De Leden tegenwoordig zijnde wordt de Raad geöpent.-

Door de zaalopzieners Op de Kamp, Tempel & Emmelot worden ingebragt de klagten tegen de navolgende weezen, als H. Hornstra, J. van Geer, J. Egmond, K. Tets, H. Hendriks, H. Stuivers, G. Kanter, Th. Schrever, F. Lombart, W. Volle, J. Meerik, K. E. Smits, S. de Jong, H. Foks, S. Al en T. Bloed, dewelke allen zonder permissie naar Norger Markt zijn gegaan.

De beschuldigden komen binnen, worden gehoort, doch hebben geene verontschuldigingen, waar na zij wederom buiten gaan.

Gezien art 4 sub 2 luidende:
“Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeijen aan”

Gehoort de Raad

Wordt besloten met weglating der boeijen, het bovenstaande artikel toetepassen op alle de in het hoofd dezes gemelde jongelingen.

De aangeklaagden komen binnen en hun vonnis wordt hun kenbaar gemaakt, waar na zij wederom aftreden.

De Raad wordt gesloten.

De President & Leden

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag