Weeskinderen

Kolonie Veenhuizen 3e Gesticht
Raad van Tucht gehouden op den 25 October 1839


De Raad wordt door den voorzitter geöpent.

De jongeling H. Smits behorende tot de bevolking der bedelaars-kolonisten-kinderen aan dit gesticht verpleegt wordende, is gedeserteerd geweest en is op gister den 24: October door een politie beambte uit Groningen terug gebragt.

De persoon van H. Smits wordt binnen geroepen & gehoord, doch kan niets inbrengen dat verschoning verdiend, waar na hij weder om aftreed.

Gezien art 4 van het Reglement van Tucht voor de weezen luidende
“Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeijen aan”

De president vraagt het gevoelen van de Raad.

Wordt besloten de jongeling H. Smits acht dagen strafkamer arrest om den anderen dag water en brood op te leggen, en wijders, om aan den Heer Directeur der Kolonien, zijne terugplaatzing naar het 2e gesticht voor te dragen, te meer nog, om dat hij reeds vroeger aan dat gesticht is gedeserteerd geweest.

De persoon van H. Smits wordt weder binnen geroepen en wordt van zijn straf kennis gegeven.

Aldus gedaan op dato als boven
De President & Leden
S. B. Drijber, C. W. Rensing, J: Damens, R. Smies

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag