De prijzen waarvoor landbouwprodukten van de kolonisten worden overgenomen en worden geleverd aan de broodbakkerij of voor de voeding (menage)

De directeur der kolonin filosofeert in een brief dd dinsdag 28 december 1824, Drents Archief toegang 0186 invnr 71, welke prijzen de Maatschappij moet betalen voor de landbouwprodukten die kolonisten bij het magazijn inleveren en voor welke prijzen het magazijn die weer moet leveren aan de broodbakkerij en voor de voeding (menage) van kolonisten. Hij gaat uit van de marktprijzen en slechts af en toe winst voor de Maatschappij bij het doorleveren.

Alvorens met het opmaken der afrekening van de kolonisten, alsmede de rekening van den opbrengst des oogsts in kol. N5, 7 en Veenhuizen een begin te kunnen maken, zal het nodig zijn van de Perm. Kommissie te ontvangen een opgave der prijzen van de onderscheidene produkten waarvoor zij verlangd, dat dezelve van de kolonisten worden overgenomen, in de magazijnen opgeslagen of op de rekening van veldarbeid, voor zoo veel het gebruikte zaadkoren aangaat, worde gebragt;

alsmede voor welke prijzen de produkten wederom aan de bakkerij of menagien behoren te worden uitgegeven;

nemende voorts de vrijheid bij te voegen dat mijns bedunkens de volgende prijzen zouden worden vastgesteld, als nagenoeg met de tegenwoordige marktprijzen overeenstemmende; met verschuldigde referentie intusschen aan het beter oordeel der Permanente Kommissie


In de vrije kolonien waaronder N7 en Wateren in het magazijn te neemen

de rogge tegen    1,10 het oude schepel
aardappelen        0,33 1/3    id.
boekweit        1,00        id.


Kol. N5

de rogge        1,00        id.
de aardappel        0,33 1/3    id.
boekweit        1,00        id.


Veenhuizen

Rogge            3,50 het N. mudde
Aardappel        1,00        id.
Boekweit        3,00        id.Uit het magazijn van veldvrugten af te leveren

In de vrije kolonien aan de bakkerij

de rogge tegen    1,10 het schepel
de aardappel        0,33 1/3    id.


Kol. N5 en O.S. aan de bakkerij

de rogge        1,20        id.
aardappel        0,40        id.


Kol. N5 en O.S. aan de menage

aardappel        1,30        id.


Kol. N5 en O.S. zaadkoren

rogge            1,50        id.
aardappel       0,40        id.


Veenhuizen aan de bakkerij

de rogge tegen    3,50 de N. mudde
aardappel        1,00        id.


Veenhuizen menage

aardappel        1,00        id.


Veenhuizen zaadkoorn

rogge            4,00        id.
aardappel        1,20        id.Of de permanente commissie dit voorstel heeft aangenomen, weet ik niet, maar dat zal in het brievenboek aangetekend zijn.