Besluit der Perm. Komm. van de Maatschappij van Weld. van den 15 maart 1823, omtrent het ontslag, de definitieve aanstelling, verplaatsingen bevordering van eenige koloniale geemployeerden


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm.

Overwogen hebbende de voordragt van den Heer Direkteur der kolonien van den 8 dezer maand, omtrent het ontslag, de definitieve aanstelling, bevorde­ring en verplaatsing van eenige koloniale geemployeerden;

Gelet op de huishoudelijke bepalingen voor de kolonien omtrent dit punt;

heeft besloten gelijk dezelve besluit bij dezen;

Uit den dienst der Maatschappij, wordt, uit hoofde van het zich te buiten gaan aan ster­ken drank, ontslagen den veldwachter aan de Ommerschans Van Gielen.

In deszelfs plaats word definitievelijk be­noemd en aangesteld den persoon van Blät­ter, sedert eenigen tijd in het etablissement aan de Ommerschans werkzaam op een wekelijkschen salaris van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen.

Tot opziener eener zaal in het bedelaars etablissement wordt bij dezen aangesteld de persoon van J.D. Fannert op het gewoon wekelijksch salaris van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen.

De wijkmeester Logchel, wordt uit hoofde van meerder geschiktheid hiertoe verplaatst naar het bedelaars etablissement, alwaar hij met ontslag van zijne betrekking als wijkmeester wordt aangesteld tot suppoost op een weke­lijksch salaris van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen.

In den plaats van den gewezen wijkmeester Logchel wordt aangesteld de geëmployeerde van het Algemeen Bureau J. Ras op het gewone wijkmees­ters traktement.

Tot wijkmeesters worde definitivelijk aange­steld, als:
in kol. N3 L. Hofman, tot hiertoe gefungeerd hebbende als opziener.
in kol. N4 .. de Jong, mede als opziener te voren werkzaam geweest.
in kol. N5 Evert van der Woude sedert een­ige tijd als opziener geëmployeerd geweest in de kolonie No 5, en wel de 2 eerste op het gewone traktement van wijkmeesters in de vrije koloniën, en de laatste op het wekelijksch salaris van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen.

Eindelijk wordt definitievelijk tot boekhou­der bij de Direkteur van de fabriek­matige arbeid aangesteld de als zoodanig provisio­neel ge­employeerde .. Pielebout op een we­kelijksch salaris van ƒ4-


Zie voor wijkmeester J. Ras de pagina over hem.