18 september 1823 N3: Wegens de aankoop van raapkoekenmeel en schapen, ter verkrijging van mest voor de tot den winterkoornverbouw bestemde gronden te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 988

De Permanente Kommissie,

Overwegende dat het gesloten blijven der vaart van de Smilde, het ondoenlijk maakt tijdig de vereischte mestspecien voor het Instituut van Veenhuizen te doen transporteren
Overwegende, dat door middel van raapkoekenmeel en door het houden van schapen grotendeels in dat gebrek kan worden voorzien,

heeft besloten gelijk dezelve besluit bij dezen:

Artikel 1.
Er zal worden aangekocht 1400 pond raapkoekenmeel voor iedere Morgen winterkoren, in den loop van dit jaar te bezaaijen;

Artikel 2.
Er zullen voor rekening der Maatschappij aangekocht worden een getal schapen, toereikende om dezelve met het reeds aanwezige getal te Veenhuizen tot 2,000 stuks te brengen;

Artikel 3.
In het voorjaar zal de mest daardoor gemaakt, met eene toereikende hoeveelheid van stratendrek worden vermengd;

Artikel 4.
De waarde van alle schapen, die mogten komen te sterven, zal gebragt worden ten laste van Bemisting;

Artikel 5.
De overschietende schapen zullen in de zomer van het aanstaande jaar overgebragt worden op de groote Hoeven te Veenhuizen, en dezelve met hun inkoops bedragen worden belast;

De Heer Direkteur wordt met de uitvoering van dit besluit belast; zullende hij tevens toezien dat de kosten van grondontginning, Bemisting en bezaaijing met de nieuw bepaalde inrigting niet te boven gaan het daar voor geakkordeerde bij de Reglementen der Maatschappij.