18 september 1823 N6: Het doen oprigten van vier Hoofdgebouwen voor het Etablissement te Veenhuizen, als Turfschuur, Wasscherij, Bakkerij, volgens te maken plans


Drents Archief, toegang 0186, invnr 988


De Permanente Kommissie, overwegende de noodzakelijkheid om zoo spoedig doenlijk, de vereischte hoofdgebouwen bij het gesticht te Veenhuizen te doen bouwen; -

heeft besloten, gelijk dezelve besluit bij dezen:

Er zullen bij het hoofdgebouw te Veenhuizen opgerigt worden 4 gebouwen als:
een voor de wasserij,
een voor een turfschuur,
een voor eene bakkerij
& een voor eene smeede- en hoedemakerij
en zullen de plans en bestekken daar van onverwijld worden opgemaakt.