Besluit der Perm. Komm. van Weld., houdende aanstelling, bevordering en verplaatsing van koloniale geëmployeerden, in dato 31 decr 1823


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De persoon van Smit, provisioneel waarne­mende de funktien van boekhouder der kolo­nie N1&2, wordt definitief benoemd tot boek­houder binnen het gesticht te Veenhuizen, op het gewoon salaris van ƒ7- 's weeks.

De geëmployeerde op het Algemeen Bureau, J.H. van Perizonius van Marle, wordt bevor­derd en benoemd tot boekhouder effektief van de kolonie N1&2, op het gewoon salaris van ƒ7- 's weeks.

A.J. Keizer, fungerend wijkmeester wordt benoemd tot wijkmeester effektief in de kolo­nie N4, vervangende den ontslagenen wijk­meester Van Ootmarssen, op het gewoon salaris.

G. Reemst, zaalopziener in de Ommer­schans, wordt als zoodanig overge­plaatst in het gesticht te Veenhuizen.

J.G. Wenninger, provisioneel als adsistent op het Algemeen Bureau geëmployeerd, wordt benoemd tot zaalopziener in de Ommer­schans, in de plaats van G. Reemst, op het gewoon salaris van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen.

C.L. Donninger, voor eenige tijd op het Alge­meen Bureau werkzaam geweest, wordt be­noemd tot provisioneel adsistent op dat Bu­reau, met genot van het salaris van ƒ4- 's weeks.

L. Vrieze, provisioneel adsistent op het Alge­meen Bureau, wordt bevor­derd en benoemd tot zaalopziener in het gesticht te Veenhui­zen, op het gewoon salaris van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen 's weeks.

A. Vorheim, provisioneel adsistent op het Algemeen Bureau, wordt bevor­derd en be­noemd tot suppoost in het gesticht te Veen­huizen, waarnemende tevens de funktien van magazijn-meester, op het bepaald salaris van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen 's weeks.

De zaalopziener J. Seyl in de Ommerschans wordt, uit hoofde van deszelfs ijver in de waarneming zijner funktien, vermeerdering van salaris toegelegd tot het gewoon bedrag van ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen 's weeks.

Den schoolonderwijzer, H. Hoogstra, wordt mede om de getrouwe waarne­ming zijner bediening verhooging van salaris geakkor­deerd, en hetzelve mitsdien gebragt op ƒ2,50 in geld en ƒ2,70 in verstrekkingen 's weeks.


NB: Dit besluit wordt genomen op voorstel van de directeur der koloniën dd 20 december 1823 en is nagenoeg identiek aan dat voorstel.