Besluit van de Perm: Komm: der Mij van Weld, houdende provisionele bestemming van het 3e Etabl: te Veenhuizen, ter opneming van bedelaars, van den 3 mei 1825, N2


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 en 963

De Permanente Commissie,

Overwegende, dat het gesticht van bedelaars aan de Ommerschans thans ongeveer geheel voltallig is, zoodat een ander gesticht ter voortgaande opneming van bedelaars zal moeten worden bestemd,

Overwegende, dat het 3e Gesticht te Veenhuizen in gereedheid zijnde, vooralsnog door de daartoe bestemde kinderen en huisgezinnen, niet schijnt te zullen worden bevolkt, en uit dien hoofde tot zoo lang buiten gebruik zou moeten blijven terwijl de gronden mede onbebouwd en alzoo renteloos zouden blijven liggen,

Overwegende, dat alzoo, door dat Gesticht voorlopig te bestemmen ter opneming van bedelaars, in de behoefte van lokaliteit voor dezelve niet slechts zal zijn voorzien, maar daardoor tevens het vermeld bezwaar van het buiten gebruik laten van het 3e Gesticht zal zijn weggenomen,

Overwegende, dat echter de open ligging en de geheele inrigting van het bedoeld gesticht vorderen, daarvoor de meest vertrouwde en meest arbeidzamen en ervarenen in den veldarbeid op te nemen, hetgeen tevens tot een prikkel voor een braaf en werkzaam gedrag van al de bedelaars-kolonisten zal kunnen worden dienstbaar gemaakt,

Heeft besloten:

Art. 1
Aanvankelijk zullen uit het bedelaarsgesticht te Ommerschans een 400 bedelaarskolonisten naar het 3e Gesticht te Veenhuizen worden overgeplaatst, welke genomen zullen worden uit de meest vertrouwde en arbeidzaamste lieden, ter keuze van den Directeur der kolonien.

Art. 2
Naarmate de bevolking van het Gesticht aan de Ommerschans toeneemt zal met zoodanige overplaatsing worden voortgegaan.

Art. 3
Al de reglementen en bepalingen ten opzigte van het bedelaarsgesticht aan de Ommerschans in gebruik en in werking blijven van toepassing op het 3e Gesticht te Veenhuizen.

Afschrift dezes enz.

Of men is in Den Haag abuis en haalt Veenhuizen-2 en -3 door elkaar, of er wordt later anders besloten (wat ik niet heb kunnen vinden), maar als enkele weken later de eerste bedelaars van de Ommerschans naar Veenhuizen gaan, komen ze niet in het derde maar in het tweede gesticht.