Besluit van de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid, houdende vereeniging van sommige der gewone koloniën; van den 10 Mei 1825 N1

Drents Archief, toegang 0186, invnrs 961 en 963

De Permanente Komm. van Weldadigheid

Overwegende, dat de lagere prijzen der produkten dan bij den eersten aanleg der gewone koloniën, het noodzakelijk maakt de kosten van derzelver bestuur en administratie zoo veel mogelijk te verminderen;

Overwegende, dat de vrije koloniën, bij derzelver achtereenvolgenden aanleg; naar de ligging van de gronden, in mindere uitgestrektheid hebben moeten afgedeeld worden; dan thans bij de voltooide ontginning en bevolking noodig is;

Overwegende, dat thans, na de verkregene vatbaarheid der kolonisten voor den landbouw, en de meerdere vastheid, en de geregelden loop ?? huishoudelijke bepalingen in de kolonien in werking zijn, het bestuur en toezigt door mindere ambtenaren kunnen worden uitgeoefend, en mitsdien aanmerkelijke bezuiniging in de kosten van administratie door eene organisatie van de kolonien en derzelver geënployeerden, kan worden daargesteld;

heeft besloten

Art 1
De hoeven der vierde kolonie beneden de tweede kolonie en tuschen de beide vierdeparten gelegen, worden met de eerste kolonie vereenigd en en zullen door éénen onderdirecteur, éénen boekhouder en drie wijkmeesters worden bestuurd.

Art 2
De overige hoeven van de vierde kolonie worden met de hoeven van kolonie N 7 vereenigd, en zullen door éénen onderdirecteur, éénen boekhouder en drie wijkmeesters worden bestuurd, zullende deze kolonie als den onder No 2 fenoemd worden.

Art 3
De tegenwoordige kolonie N 6 blijft in derzelver geheel definitief met de derde kolonie vereenigd, en zal door éénen onderdirecteur, éénen boekhouder en vier wijkmeesters worden bestuurd.

Art 4
De sectie-meesters zullen, zoo veel mogelijk, uit de kolonisten zelven bestaan, en alle geëmployeerden, volgens dit besluit overbodig, bij de nieuwe etablissementen worden overgeplaatst, of, indien daartoe geene gelegenheid is, ?? worden ontslagen.

Art 5
Met den 1e Juni aanstaande zal het tegenwoordig besluit worden in werking gebragt; zullende van hetzerlve een afschrift aan den Heer Direkteur der kolonien worden uitgereikt, tot derzelfe informatie en nazigt.

Aldus gearresteerd door de Permanente Kommissie van Weldadigheid 's Gravenhage den 10 mei 1825

NB: Dit is een belangrijk besluit, want sindsdien kennen we dus nog maar drie vrije koloniën: kolonie 1, Frederiksoord, kolonie 2, Wilhelminaoord, kolonie 3, Willemsoord.