Besluit der Perm: Komm: van Weldadigheid, houdende benoeming en verplaatsing van koloniale geëmployeerden, van den 3 November 1825 N2


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961

De Perm: Komm:,

Overwegende de noodzaakelijkheid ter vervulling van eenige vacatures in het personeel der geëmployeerden te Veenhuizen, alsmede ter verplaatsing van sommige dier ambtenaren,

Heeft besloten:

Art 1
De wijkmeester J.H. Kloekers in het 1e Etabl te Veenhuizen, wordt met behoud van het zelfde salaris ad f 5,20 ’s weeks, benoemd tot zaalopziener in dat etablissement;

Art 2
Tot wijkmeester, vervangende den in het voorgaande art verm: J.H. Kloekers, wordt aangesteld J. Braaksma, op het gewoon salaris van f 5,20

Art 3
De zaalopziener G.A. van Veen wordt in deszelfs rang en salaris, als zoodanig overgeplaatst van het 1e naar het 3e Etablissement;

Art 4
De zaalopziener H. Jurgens van het 3e Etabl daarentegen, wordt naar het 1e overgeplaatst;

Art 5
De zaalopziener F.H. Kraemer wordt overgeplaatst van het 3e naar het 1e Etablissement en zulks ter vervulling van de vacature, door het ontslag van den zaalopziener Bezemer ontstaan;

Art 6
K. Kuipers wordt in dienst der Mij aangenomen, en bepaaldelijk aangesteld tot zaalopziener in het 3e Etablissement, op het gewoon salaris.

En zal afschrift dezer worden uitgereikt aan den Heer Direkteur der Kolonien; ten fine van informatie en narigt.
Aldus gearresteerd door de P. K. van W te ’s Gravenhage, den 3 Nov 1825Er is elders op de site meer te vinden over de in artikel 2 genoemde Braaksma en over de in artikel 3 genoemde Goossen Alberts Veen en
over de in artikel 4 genoemde Jurgens en over de in artikel 5 genoemde Bezemer en over de in artikel 6 genoemde K(laas) Kuiper.