Extract uit de notulen van het verhandelde bij de Permanente Commissie enz. op den 26 september 1826 in de kolonie te Frederiksoord. Present de Heren van den Bosch en Faber van Riemsdijk


Drents Archief, toegang 0186, invnr 964


43.
Besloten de uitbetaling van f 50,00 bureaukosten ís jaars aan den Onderdirecteur binnen aan de Ommerschans voor het vervolg te doen ophouden.

44.
Aan de Onderdirecteurs van de Gestichten toe te leggen f 3.- maandelijks voor bureaukosten, tevens ter verstrekking van het benoodigde papier aan den magazijnmeester, welk besluit gerekend wordt in te gaan met den datum waarop de laatste bureaukosten voor het magazijn bij ieder Gesticht zijn gevalideerd.

46.
Te arresteren een nader tarief voor de voeding in het Bedelaarsgesticht, waarbij de hoeveelheid vleesch op 1 1/4 N pondtekentje per 25 porties gesteld is.

47.
Te doen ontwerpen eene nadere instructie voor den Adjunct Directeur voor den fabrijkmatigen arbeid en daarbij tot beginsel aan te nemen, dat wol, leder en alle verdere objecten tot het maken van schoenen en petten benoodigd, bij publieke uitbesteding zullen worden gekocht, en onmiddellijk aan de onderscheidene Kolonien, waar die grondstoffen zullen verwerkt worden, afgezonden:

dat door de P. C. zullen worden benoemd vaste leveranciers ter bekoming van ijzer, spijkers, hoepels, traan etc;

en eindelijk dat bij de verdeeling van den fabrijkmatigen arbeid in de vrije Kolonien de gesteldheid der huisgezinnen in bijzondere aanmerking zal worden genomen en de kleine raad maandelijks rapport zal doen of en in hoeverre aan de besluiten hieromtrent zal zijn gevolg gegeven.

50.
Om de arbeidershuisgezinnen in geval van verplaatsing in de vrije Kolonien, te debiteren voor de genoten en niet betaalde en de daarbij op nieuws te verstrekken kleeding en huisraad als 16 jarige schuld.

52.
Besloten om bij het ontslag van Weezen en Kweekelingen uit de Gestichten der Maatschappij hun tegoed voor kleeding niet meer uit te betalen, en bij aldien daarop een te kort bestaat, dit als dan op hunne tegoed hebbende oververdiensten te korten.

53.
Om de administratiekosten der arbeidershuisgezinnen, die nu toe steeds onder de uitgaven uit de reserve zijn geboekt, te brengen op het respect Administratiefonds van het Onderdirecteursboek binnen, en wel van den 1 December aanstaande af.

55.
Ingekomen eene opgave van verzoeken en bedenkingen van den Heer pastoor Boers te Veenhuizen, van den 29 September jl., houdende:
1. Verzoek enzovoort;
4. Om toelating aan de R C gezinden ter viering van hooge feestdagen;
5. Om enzovoort;

Besloten, als op het punt
1. Dat enzovoort;
4. De viering toetestaan, doch verzoeke opgaven van de feestdagen;
5. Te enzovoort.

56.
Besloten voor de Kweekelingen van het Instituut te Wateren te doen aanmaken, blaauwe buizen en lange broeken, de buizen met geele knopen met het opschrift Kweekschool der Maatschappij van Weldadigheid te Wateren, alsmede blaauwe linten om de hoeden. met hetzelfde opschrift; zijnde het lid Faber van Riemsdijk hiermede belast.

57.
Uit hoofde van de ongeschiktheid van het grootste gedeelte der huisverzorgers, voortaan zooveel mogelijk het ontslag van dezelve te bevorderen en tegen derzelver vervanging te adviseren, om zoo van tijd tot tijd de bestedelingen bij particulier contract in de Gestichten voor kinderen te Veenhuizen te vestigen.

60.
Opgedragen aan den Adjunct Directeur van Wolda het aanleggen van eene boomkwekerij en het doen maken van eenige kleine objecten onder zijn bijzonder beheer.