Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid houdende het ontslag van den Wijkmeester M. Schnell, van Kolonie N 2 en zijne vervanging van den 17 Maart 1828


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961, het mapje 1828


De Permanente Kommissie van Weldadigheid,

Overwegende het Rapport van den Direkteur der Kolonien omtrent de ingekomen klagten het voortdurend wangedrag en de mishandeling der kolonisten van den wijkmeester M. Schnell in de kolonie N2, met de daarbij overlegde stukken,

Overwegende dat den wijkmeester in het vorige jaar om de zelfde redenen tot beterschap is vermaand en bij volharding in of herhaling van zijne verkeerdheden met zijn ontslag is bedreigd geworden en welke nog nader is aangedrongen door een harer leden bij deszelfs bezoek van de kolonien,

Overwegende dat er alzoo geene redenen bestaan, om dien ambtenaar langer ten nadeele zijner onderhoorige kolonisten te verschoonen, ?? regmatig alle aanspraak op de gunst der Perm. Komm. wegens zijne langen dienst bij de Maatschappij heeft verbeurd,

Gelet op het goed gedrag en de bekwaamheden van den Kolonist J. de Nekker in de Kolonie N 3

Besluit:

Art 1
M. Schnell, wijkmeester in de Kolonie N 2 wordt bij het einde dezer maand uit de dienst der Maatschappij ontslagen.

Art 2
De Wijkmeester Jan van Heest in de kolonie N 3 wordt overgeplaatst in de Kolonie N 2, in plaats van M. Schnell

Art 3
Tot Wijkmeester, ter vervulling van de opengekomene plaats, volgens het voorgaande artikel, wordt benoemd Jacobus de Nekker, kolonist in Kolonie N 3

Er zal hiervan afschrift worden uitgereikt aan den Heer Direkteur der KoloniŽn ter uitvoering en tot narigt.
Aldus gearresteerd door de Perm. Komm. van Weldadigheid te ís Gravenhage op den 17 Maart 1828
S: Sluiter


NB: Zie voor meer over wijkmeester Schnell deze pagina en zijn opvolger Jan van Heest staat hier.