Besluit, houdende overplaatsing van den fabrieksbaas G. ten Broek van de gewone kolonien naar de Ommerschans, en diens voorloopige vervanging; van den 25 february 1829, N1


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 Mapje 1829

De Perm. Komm. der Maats. van Weld.,

Overwegende, dat nog onvervuld is de post van fabrieksbaas aan de Ommerschans, door het ontslag van Klaas ten Broek opengekomen;

Overwegende, dat de fabrieksbaas Gerhardus ten Broek van de gewone kolonien, zoo door zijne aandendag gelegde bekwaamheid als betoonde ijver en goed gedrag hare goedkeuring en tevredenheid over zijne dienst ten volle heeft verworven en zich zijne bevordering heeft waardig gemaakt,

Overwegende, dat de kolonist A. van Puffelen, opziener bij de fabriekmatige werkzaamheden, niet geheel ongeschikt schijnt te wezen, om onder bijzonder toezigt van den Adjunct-Direkteur, het beheer dier werkzaamheden, in de plaats van den fabrieksbaas, althans voorloopig waartenemen, Gelet op de rapporten en voorstellen van den Heer Direkteur der kolonien dienaangaande;

Besluit:

Art. 1
De fabrieksbaas van kolonie No 2 Gerhardus ten Broek wordt bevorderd en overgeplaatst naar de Ommerschans, om te vervangen, zijne uit de dienst der Maatschappij ontslagen broeder Klaas ten Broek; en aan hem hetzelfde traktement van vijf honderd gulden 's jaars toegelegd.

Art. 2
De kolonist A. van Puffelen, opziener bij de fabrieken van kolonie N 2, wordt voorloopig de waarneming van de functie van fabrieksbaas opgedragen; op een wekelijksch salaris van vier gulden, met het vooruitzigt op eene vaste aanstelling, wanneer hij voldoende blijken van bekwaamheid en geschiktheid daartoe zal hebben aan de dag gelegd.

Art. 3
De Adj.-direkt van de fabr. mat. arbeid zal gehouden zijn een meer bepaald toezigt te houden over de werkzaamheden van kol N2 en dientengevolge ten minste twee malen 's weeks, inzonderheid op den dag van uitgifte en inneming van fabriekwerk aan de fabrieken moeten tegenwoordig zijn, hem aldus verantwoordelijk stellende voor den rigtigen gang dezer fabrieken onder het toezigt en beheer van den opziener A. van Puffelen.


Het ontslag van Klaas ten Broek staat in dit besluit. Zie voor meer over Anthonij van Puffelen deze pagina.