21 maart 1829:  Inhoudende eene wijziging in het Reglement van Tucht voor de Gestichten van Bedelaars van 28 February 1829


Drents Archief, toegang 0186, invnr 967


De Permanente Commissie etc ,

Overwegende dat er in het Reglement van Tucht voor de Bedelaars Gestichten geamendeerd den 28 Februari 1829 een misslag is ingeslopen ten aanzien van den tijd gedurende welken het onderscheidend pak door deserteurs zal worden gedragen

Besluit

bij alteratie aan art. 11 van opgemeld reglement dat de tijd van dragt van het onderscheidene pak voor de deserteurs door den Raad van Tucht zal worden bepaald, maar niet korter zal mogen zijn dan vier maanden.