21 juli 1829 N31: Wijziging van evengemeld reglement voor de huisgezinnen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 967

De Permanente Commissie

Herzien het reglement van Policie van Tucht voor de kolonisten huisgezinnen, vastgesteld bij de resolutie van den 8 dezer nr 19 en

Gelet op het voorstel van den Heer Inspecteur der Kolonien

Besluit:

Art. 1
Bij ampliatie in zoo verre der bepalingen van art 2 van gemeld Reglement zullen nog voor wanbedrijven worden gehouden:

a. Slordigheid op de kleeding en onzindelijkheid in de huishouding en worden deze gebreken gelijk gesteld met verregaande verkwisting.

b. Het dragen van andere dan gewone koloniale kleederen, vooral van nieuw en zoo door stof als vorn in het oof loopende, en voornamenlijk wanneer dit bij herhaling of van een meer bepaald verbod geschiedt.

c. het bezoeken van herbergen of andere in de nabijheid der kolonien staande huizen welke door de directie als schadelijk of de onzedelijkheid bevorderende worden aangemerkt en daarom zijn verboden.

En zullen de wanbedrijven van beide deze laatste soorten worden gelijk gesteld met weigering van gehoorzaamheid.

Art. 2
De straffen op de in het vorige artikel omschreven daden en bedrijven zijn dezelfde als die bij art. 3 van gemeld reglement bepaald voor wanbedrijven waarmede dezelve zijn gelijk gesteld.