Besluit permanente commissie 13 augustus 1830 N1: Afschaffing van den post van algemeen boekhouder in de kolonien


Drents Archief, toegang 0186, invnr 968 en bij uitgaande post permanente commissie 13 augustus 1830 N1 invnr 379

De post van Algemeen Boekhouder der koloniŽn supprimeren met den laatsten dezer maand en den titularis de Heer W. Reese ontslaan, behoudens het doen van verantwoording & den Directeur met de executie belasten

Besluit permanente commissie 13 augustus 1830 N2: Instelling van den post van Boekhouder des Directeurs en verdere bepalingen deswege


Drents Archief, toegang 0186, invnr 968 en bij uitgaande post permanente commissie 13 augustus 1830 N2 invnr 379

Den Heer F.H.P. van Marle thans boekhouder binnen het 2e gesticht Veenhuizen aanstellen tot boekhouder van den Directeur der kolonien op een jaarlijksch tractement van f 600.- en vrije woning mits stellende eenen reelen of personelen borgtogt van f 2,500.- en den Directeur met de executie te belasten.


Het is een aanzienlijke bezuiniging. Volgens invnr 997 de voorste folio verdiende W. Reese 850 gulden per jaar. Van Marle gaat hetzelfde werk nu doen voor 600 per jaar.