Besluit van de permanente commissie 18 Julij 1831 N21: Oprigting eener Veefokkerij te Wateren


Drents Archief, toegang 0186, invnr 969

De Permanente Commissie etc.

Gelezen eenen brief van den Directeur der Kolonien van den 7 dezer N1184

Besluit:

Aan denzelven te schrijven als volgt:

Bij brief van den 7 dezer N1184 etc.

Als nu overgaande tot de behandeling van UwEd voorstel omtrent de daarstelling van eene veefokkerij te Groot Wateren, hebben wij de eer UwEd te kennen te geven dat wij aan het plan, over het geheel, zeer wel onze goedkeuring kunnen hechten doch ten aanzien der uitvoering UwEd in overweging meenen te moeten geven om in plaats van vreemde arbeiders, daartoe geschikte kolonisten in aanmerking te doen komen als mede om in plaats van den huurder Jan Been, te plaatsen Willem Lammerts, geemploijeerde te Veenhuizen, welke gunstig bij ons bekend staat en aldaar zeer gevoegelijk kan worden gemist.

Door dezen maatregel zouden wij de beschikking over een getal van drie hoeven en even zoo veele huisgezinnen eene voegzame plaatsing erlangen, terwijl nog bovendien een thans overtollige ambtenaar op eene alleszins nuttige wijze wierd geplaatst.

Het zal ons aangenaam zijn deswege UwEd nadere consideratien te mogen ontvangen.
De P. C.