Besluit 14 maart 1832 N13: Opheffing der post van Boekhouder-binnen bij de Gestichten 1 en 2 te Veenhuizen en vereeniging dezer betrekkingen met dien van Onderdirecteur binnen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 970


De Permanente Kommissie,
nader gelet op de voordragt van den Direkteur der Kolonien van den 27 februarij ll. no. 342 Gelet op den met den Onderdirekteur binnen van het 1e Gesticht te Veenhuizen, thans in dienst als kapitein bij de uitgetrokken Geldersche Schutterij, gehouden briefwisseling,

besluit te bepalen hetgeen volgt

Artikel 1
Aan den Onderdirekteur binnen van het 1e Gesticht te Veenhuizen J.H. Textor wordt tegen den 1e april aanstaande, behoudens deszelfs verantwoordelijkheid, ontslag verleend uit de dienst der Maatschappij, zullende zijne woning tegen dien tijd moeten zijn ontruimd.

Artikel 2
De posten van boekhouder bij het 2e Gesticht en van boekhouder binnen het 1e Gesticht te Veenhuizen worden opgeheven.

Artikel 3
De Onderdirekteur van het 2e Gesticht aldaar wordt met behoud zijner bezoldiging overgeplaatst naar het 1e Gesticht als Onderdirekteur binnen, tevens belast met de boekhouding; behoudens zijne verpligting tot het stellen van eenen borgtogt van f 1000:- ingevolge het besluit van den 9 julij 1831 N3.

Artikel 4
De boekhouder van het 2e Gesticht J.F.Krieger wordt benoemd tot onderdirekteur van dat Gesticht, tevens belast met de behouding (bedoeld wordt boekhouding) op de aan de betrekking van Onderdirekteur verbondene bezoldiging; behoudens zijne verpligting tot het stellen van eenen borgtogt van f 1000:- ingevolge het besluit van den 9 julij 1831 N3.


De in artikel 3 bedoelde onderdirecteur van het tweede gesticht die wordt overgeplaatst naar het eerste, is Jacob Kluvers. Zie deze pagina voor meer over hem.

Ook van de in artikel 4 genoemde Jan Frederik Krieger heb ik een aparte pagina gemaakt.