3 februari 1835 N5: Bepaling dat de geheel afgesleten kleeding der weezen zal worden teruggenomen tegen afgifte van nieuwe en van hoe veel kleeding stukken zij steeds moeten voorzien zijn


Drents Archief, toegang 0186, invnr 973


De Permanente Commissie

Nader gelet op de consideratien van den Directeur der Kolonien, vervat in zijnen brief van den 24 December ll. N2424, betrekkelijk de gemaakte bedenkingen bij zijn voorstel om bij verstrekking van nieuwe kleeding aan de weezen hun de versletene te doen ontnemen, ten einde tot herstelling van hunne oude kleederen gebruikt te worden.

Overwegende dat het vermelde voorstel zoowel strekt om de kleeding-reparatie kosten, over het geheel te verminderen, als om eene bestaande gelegenheid tot ontrouw wegtenemen en het verkoopen van oude kleedingstukken voortekomen

Besluit:

Art 1.
De oude kleedingstukken der kinderen, in de kindergestichten te Veenhuizen, zullen wanneer zij geheel afgesleten en niet meer te herstellen zijn, doch niet eerder, teruggenomen en voor de kleedingreparatie gebruikt worden.

Art 2.
Voor elk versleten kleedingstuk, dat terug genomen wordt, zal een nieuw in plaats gegeven worden, zullende de weezen steeds voorzien zijn:

die van het mannelijk geslacht
van 3 hemden
2 gebreide borstrokken
3 paar kousen
2 linnen broeken;
2 halsdoeken
2 linnen buizen;
2 pijen buizen.

die van het vrouwelijk geslacht
van 3 hemden
2 gebreide borstrokken
3 paar kousen
2 borstlappen
2 halsdoeken
2 zwarte voerlaken jakken
2 zwarte mutsen
2 witte mutsen.

terwijl zij overigens van al de andere artikelen van kleeding één stuk zullen hebben.

Art 3.
Het verstrekken van meerder kleeding dan bepaald is bij Art 2 wordt verboden.

Afschrift dezes etc.


Notities hierbij:

● Een besluit over de kleding voor weeskinderen bij het begin van de wezenopvang, van 22 januari 1824, staat op deze pagina. Of er tussentijds besluiten hierover zijn geweest heb ik niet nagegaan.

● Na dit besluit barst geleidelijk de discussie los over het ook verstrekken van onderbroeken aan weesjongens, zie voor die discussie deze pagina.