17 februari 1835 N1: Voorschriften ten einde de elders dan in de kolonien voor de Nationale Militie domicilie hebbende bestedelingen zoo veel doenlijk bevorderlijk te zijn in het tijdig bekomen van de bewijsstukken nopens de vrijstellingen die zij kunnen doen gelden


Drents Archief, toegang 0186, invnr 973

De Permanente Commissie

Nader 9 September 1833 N11, en 16 dezer N31

Besluit

Bepalingen vast te stellen teneinde de bestedelingen welke elders dan in de Kolonien voor de Nationale Militie domicilie hebben, zoo veel doenlijk bevordelijk te zijn in het tijdig bekomen van de bewijsstukken nopens sommige vrijstellingen die zij kunnen doen gelden en den Directeur deswege voorschriften geven.

Den Directeur, onder mededeling van dat Besluit, te kennen geven, dat er ten aanzien van het provoceren der vrijstelling van J. Emanuel geen nalatigheid heeft plaatsgehad.


NB: Dit besluit is een uitvloeisel van de affaire Emanuel.