13 december 1838 N14: De ijverlooze katoenwevers te straffen als ongehoorzaamheid plegende


Drents Archief, toegang 0186, invnr 976


De Permanente Commissie,

Gelezen den brief van den Directeur der Kolonien, hierna vermeld,

Besluit

daarop te antwoorden als volgt:

In antwoord op UwEd brief van den 24 November ll N2934 hebben wij de eer UEd te kennen te geven dat u de ijverloosheid der katoenwevers waarop UEd onze aandacht bepaald, beschouwen als onwil om te voldoen aan de orders der Koloniale Directie en mitsdien in de termen vallende der straffen op ongehoorzaamheid gesteld.

Overigens keuren wij goed hetgeen om de onwilligen tot hunnen pligt te brengen, is verrigt.

De P. C.