Besluit permanente commissie 28 september 1840 N17: Bij de kindergestichten te Veenhuizen de tuinen ook voor vruchtbomen te bestemmen

en

Besluit permanente commissie 28 september 1840 N19: De bus voor de bezigtigingen der stoomfabrijk te Veenhuizen ten voordeele van het muzijkkorps te bestemmen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 978


De Permanente Commissie,
Nader gelezen de door den Directeur der Kolonien bij brief van de 7 Aug ll. N2004 ingezondene nota van het met denzelven behandelde door het medelid den Graaf van den Bosch gedurende ZHWG verblijf in de Kolonien van den 22 Julij ll. tot den 1 Augustus ll.

Besluit:

Vast te stellen de bepalingen vervat in die nota, zoo als dezelve aan dezen is gehecht, behoudens de ten aanzien der uitvoering van de bij Art. 16 vastgestelde beginselen nader te maken wijzigingen bij de beschikking op den brief des Directeurs van den 7 dezer N2281.


Extract uit de Nota van het verhandelde door Zijne Exc den Heer Graaf J van den Bosch met den Directeur der Kolonien van den 22 Julij tot den 1 Augustus ll.

1. Aangezien etc.
17. Bij de Kindergestichten te Veenhuizen een gedeelte van den tuin voor ooft- en fruitboomen aanleggen en daartoe de jonge boompjes zoo veel mogelijk van het Instituut te Wateren trekken en deze aanleg alzoo met behulp van den Instituteur daarstellen.
18. Berusten (??) etc.
19. Den Adjunct Directeur bij het 3 Gesticht te Veenhuizen gemagtigd tot eene uitgave van f 60:- ter herstelling van de muzijkinstrumenten, uit de kas der Maatschappij voor te schieten aan de bus; welke, vervolgens voor de bezigtiging van de katoenspinnerij door vreemdelingen zal worden opgehangen ten voordeele van het muzijkkorps;
20. Bevonden etc.

Frederiksoord, den 3 Augustus 1840
De Directeur der Kolonien,
J. van Konijnenburg.