9 oktober 1849 N2: Besluit houdende inlichtingen nopens de rangschikking onder de strafkolonisten van die gezinnen welke door de Raad van Tucht naar de Ommerschans verwezen zijnde niet gevoegelijk aldaar gevestigd konde worden en mitsdien naar Veenhuizen zijn verwezen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984

De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid

Nader gelezen den brief van den Directeur der Kolonien van den 19 July ll N1930,

Besluit:

1. te bepalen, dat van de daarbij overlegde lijst vermelde Kolonisten welke naar Veenhuizen zijn overgeplaatst alleen de navolgende gezinnen bij den sterktestaat onder de strafkolonisten zullen worden vermeld, te weten die van: A. E. Struiving; P. Middelham (verwijzing 4 Mei 1847); L.E. Knegje; Weduwe J. Jans Jansen; Weduwe E. van der Hulst; en C. Stelling, welke gezinnen oorspronkelijk voor de strafkolonie te Ommerschans bestemd waren, doch uit hoofde van plaatsgebrek aldaar, of andere consideratien, naar Veenhuizen zijn verwezen, zullende de overige hierbedoelde gezinnen op den tot dusverre gevolgde voet blijven staan.

2. den Directeur der Kolonien te kennen te geven dat ook in het vervolg bij uitsluiting die gezinnen onder de strafkolonisten zullen moeten worden gerangschikt, die door den Raad van Tucht naar de Ommerschans verwezen zijnde, niet gevoeglijk aldaar gevestigd konden worden en mitsdien door de Permanente Commissie naar Veenhuizen zijn verwezen; terwijl naar aanleiding van deze bepaling zoodanige huisgezinnen welke bereids in afwachting van dit besluit onder de strafkolonisten bij den sterktestaat zijn vermeld, ofschoon ze onder de arbeiders zijn verwezen, gelijk dit onder andere met het gezin van J. van der Lugt het geval is, weder in de sterkte der arbeidershuisgezinnen zullen moeten begrepen worden.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Dir der Kolonien ter uitvoering.
De P C


Voor een beter begrip hier de brief van de directeur van 19 juli 1849, die zich bevindt bij de uitgaande post van  9 oktober 1849 N2, invnr 653:

Frederiksoord, den 19 July 1849

Naar aanleiding van UwHoogEdG Resolutie van den 26 Mei jl N3 heb ik doen onderzoeken, welke huisgezinnen meer uit de gewone Kolonien, direct of na eerst te Ommerschans verpleegd te zijn geweest, zich onder den arbeiders te Veenhuizen bevinden, bij verwijzing van den Raad van Policie en Tucht en heb daarbij bevonden, dat die huisgezinnen zijn welke op nevensgevoegde lijst voorkomen.

De laatste zes huisgezinnen evenwel zijn op eene meer bijzondere wijze te Veenhuizen gekomen, zooals daarnevens wordt vermeld.

Ik neem thans de vrijheid UwHoogEdG te vragen, of het de bedoeling wel is die allen of met uitzondering van welke der laatste, onder de strafkolonisten te registreren.

En ook als zoodanig in den staat van sterkte te vermelden, dan of men hen alleen op dat register zal brengen, zonder ze als strafkolonisten op den sterktestaat te voeren als welke staat daardoor eene te plotselinge in het oog loopende verandering zoude ondergaan.
De Directeur der Kolonien,
J. van Konijnenburg

Daarbijgevoegd is een staat van de betreffende gezinnen. In de eerste kolom het nummer van het Veenhuizense gesticht, in de tweede kolom het nummer van de woning, in de derde de naam, in de vierde kolom het aantal hoofden dat het gezin telt en in de laatste kolom opmerkingen:

Naamlijst van huisgezinnen uit de gewone Kolonien te Veenhuizen als arbeidershuisgezinnen gevestigd, met de sterkte derzelve op 1 July 1849, en vermelding in de kolom van aanmerkingen of zij aldaar als strafkolonisten zijn verwezen.

1
10
Adrianus  Floris Sturing
6
Verwijzing 10 september 1846
1
29
Willem Aukes
8
Verwijzing 4 november 1847
1
33
Dirk Wiemes
3
Verwijzing 18 september 1830
1
39
Pieter Middelham
3
Verwijzing 3 juni 1843 / 4 maart 1847
1
49
Pieter van Bree
9
Verwijzing 3 juni 1843
1
53
Ruurd Pieters Eckhardt
2
Verwijzing 4 november 1847
2
20
Levie Eliazar Knegje
7
Verwijzing 3 july 1848
2
--
Jan Verhagen - Zaalopziener
8
Verwijzing 8 february 1843
3
8
Cornelis van den Bos
5
Verwijzing 13 december 1847
3
19
Geertruy Rietberg, weduwe A. Kleinman
7
Verwijzing 29 Oktober 1846
3
20
Elisabeth Aldhof, weduwe B. Brugge
7
Verwijzing 29 oktober 1846
3
26
Martinus Brouwer
4
Verwijzing 4 november 1847
3
42
Weduwe J. Jans Jansen
5
Verwijzing 22 april 1847
3
56
Cornelia Post, weduwe P. v.d. Hulst
4
Verwijzing 4 maart 1847
3
60
Frans Dirkes
4
Verwijzing 27 april 1839
3
65
Jelle Wessels de Vries
7
Verwijzing 4 november 1847
3
75
Hendrik Havermans
5
Verwijzing 25 september 1841
3
87
Cornelis van Dijk
8
Verwijzing 2 february 1832
3
95
Nicolaas Visser
4
Verwijzing 5 february 1838
3
100
Dirk Sonnius
4
Verwijzing 16 november 1848
3
Veenderij
Cornelis Stelling
8
Verwijzing 26 february 1846
1
5
Jan Daniel Adee
3
Verwijzing 15 oktober 1847, was voor zijn ontslag vertrokken doch weer teruggekomen en toen bij wijze van gunst onder de arbeidershuisgezinnen opgenomen
1
18
Tobias Damer
5
Verwijzing 28 november 1844, op zijn verzoek voor de ziekelijkheid van zijn toenmalige vrouw
1
21
Jelle Gerritsma
4
Verwijzing 20 maart 1837, had zich als hoevenaar te Ommerschans onbehoorlijk gedragen waarop hem eene plaatsing onder den arbeiders is aangewezen.
1
64
Franciscus Bodenstaf
13
Waren hun huwelijk vooruitgelopen; doch is hun hetzelve later toch toegestaan en zijn beiden vervolgens tot arbeidershuisgezin bevorderd
3
58
Hendrik Batink
7
Verwijzing 4 juny 1847, uit de strafkolonie.
3
69
K.J.ten Kate, weduwe K.V. Kamstra
3
Verwijzing 13 juny 1844, op eigen verzoek overgeplaatst