BESLUITEN, NOTA'S EN REGLEMENTEN uitgevaardigd door de permanente commissie der Maatschappij van Weldadigheid van 1818 tot en met 1824 (en enige nasleep tot 1829)

In vergelijking tot de archivering van de besluiten van 1825 tot en met 1859, zie hier, is het archief met besluiten van voor die tijd veel rommeliger. In het onderstaande schema is geput uit de volgende bronnen:

■ Drents Archief toegang 0186 invnr 4 (= een fotokopie van de Star 1819 pagina 195 en verder).
■ Drents Archief toegang 0186 invnr 960 is een doos met losse besluiten en reglementen van 1819 tot 1824, onderverdeeld in mapjes per jaar. Het is duidelijk dat de organisatie nog in ontwikkeling is. Onbelangrijke en belangrijke zaken zitten door elkaar heen. Er zitten ook gewone brieven tussen.
■ Drents Archief toegang 0186 invnr 961 is een doos met besluiten en reglementen van 1825 tot en met 1829. Sommige besluiten dubbelen met het overzicht van besluiten vanaf 1824 en met name de invnrs 962 tot en met 967 op deze pagina.
■ Drents Archief toegang 0186 invnr 988 is een doos met besluiten en reglementen van 1822 tot 1830. Hier op chronologische volgorde gezet, maar dat zitten ze niet in de doos. Sommige dubbelen met de hiervoor genoemde invnrs 960 en 961, andere met het overzicht van besluiten van 1825 tot en met 1859.

Ik doe de besluiten hieronder niet op datum maar op invnr. Dat betekent dat de dubbelingen gewoon blijven staan, maar anders is het me te veel uitzoekerij. Misschien zet ik het nog een keer op datum. Later.


Behalve deze pagina met besluiten en de hierboven al genoemde pagina met 'belangrijke' besluiten 1825-1859, is er ook een pagina besluiten over de comptabiliteit 1829-1859, vermoedelijk gemaakt door een van de financiŽle employťs op het bureau in Den Haag.

■ Links staat de datum van het besluit, al is dat niet altijd genoteerd.
■  Als je een bepaald onderwerp zoekt, moet je met control-F de opdracht geven op de pagina te zoeken naar een woord. Bijvoorbeeld:
- 'winkel'
- of 'Ommerschans'
- of 'geneeskundig' (maar doe dan ook 'medicijn' en 'ziekte')
- enzovoort.
■ Besluiten over tucht (voor zover ik transcripties heb) staan bijeen op de tuchtpagina's en besluiten over onderwijs (voor zover ik transcripties heb) op de onderwijspagina's.
■ Als ik een transcriptie of een omschrijving van het besluit heb, valt die te bereiken via de rechterkolom (of zo'n link al werkt zie je aan de kleur: rood doet het, zwart nog niet).
■ Transcripties zijn door verschillende mensen gemaakt en de meeste ijn niet door een derde gecontroleerd. Er kunnen dus foutjes in staan. Als ik dat zeker denk te weten, zet ik het erbij.
■ Soms staan die transcripties/omschrijvingen hierachter, soms elders op de site met een andere lay out, soms op een andere site (dat opent dan in een nieuw venster). En regelmatig is de titel van het besluit ook de hele inhoud.
Reglement voor kolonisten, inventarisnummer 4
eind 1818 of begin 1819
REGLEMENT en VOORWAARDEN, aan welke ZICH IEDER KOLONIAAL HUISVADER OF HUISMOEDER, VOOR ZICH en DE ZIJNEN, BIJ HANDTEEKENING BEHOORT TE ONDERWERPEN, BIJ DE AANKOMST van het HUISGEZIN in DE KOLONIE
TRANSCRIPTIE
Besluiten 1819, inventarisnummer 960 mapje 1819
3 februari 1819
Conceptbrief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over de mogelijkheden om vondelingen in de koloniŽn op te vangen
TRANSCRIPTIE
12 april 1819 Besluit ten aanzien van de proefkolonisten Metz en Rigagneau
TRANSCRIPTIE
4 mei 1819
Koncept missive aan Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandsche Zaken wegens de vondelingen en meerdere punten.

15 juli 1819
Besluit der Permanente Kommissie dat met den 15 juli 1819 de Algemeene menage vernietigd word, en na dien tijd ieder koloniaal huisgezin voor zich zelve koken zal benevens meer andere bepalingen
TRANSCRIPTIE
15 juli 1819 Reglement voor de Huisverzorgers en de bij hen ingedeelde weezen en andere personen in de koloniŽn Ė als ook een concept-reglement van inwendige huishouding in de koloniŽn TRANSCRIPTIE
NAKIJKEN
juli 1819
Advertentie in de Staatskourant wegens de benoeming der 24 leden voor de Kommissie van Toevoorzigt

24 augustus 1819
Plan tot overneming van behoeftige Huisgezinnen mitsgaders wees- of arme kinderen in de kolonie

19 november 1819 N3
Tarief voor de werkloonen in de kolonie, gearresteerd bij besluit van den 19o november 1819 Art 3
TRANSCRIPTIE
19 november 1819
Reglement voor de komptabiliteit in de kolonie, gearresteerd bij besluit van den 19 november 1819, art 3
TRANSCRIPTIE
23 november 1819
Besluit der Permanente Kommissie wegens eens repartitie der plattelands subkommissien onder de steden Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Edam, Purmerend, Monnikendan. Dato 23 november 1819 benevens cirkulaire aan genoemde steden, dato 30 november.
TRANSCRIPTIE
nog dateren
Kontrakt wegens de overneming van een persoon in de kolonie door de Perm Kom van de subkommissie te Steenwijk

Besluiten 1820, inventarisnummer 960 mapje Besluiten en Nota's 1820
1 januari 1820
Advertentie, in de Staatskourant geplaatst van 1 Jan 1820, wegens de te doene negociatie van 200/m
DOEN
27 februari 1820
Lijst der verzondene goederen naar Frederiksoord, tot op heden den 27 februarij 1820
DOEN
31 maart 1820
Opgave wegens den staat der Maatschappij, aan HH. Burgemeest van 's Gravenhage gedaan, den 31 maart 1820

5 mei 1820
Memorie van verzondene brieven aan diverse subkommissien om inzending van rekening courant, disponibel stelling van gelden, en verzoeken om eenige opgaven, overlegd door den Heer van Riemsdijk, verzonden 5 mei 1820, N 13/5

12 mei 1820
Memorie van geexpedieerde missives aan respective Subkommissien, wegens de inkassering van gelden, disponibelstelling derzelve, en inzending van Rekeningcourant, door den Heer van Riemsdijk geproduceerd

24 mei 1820
Bepalingen voor de inwendige administratie, van de kolonie No 3. gearresteerd den 24 mei 1820
DOEN
25 mei 1820
Voorloopig kontrakt tusschen de permanente kommissie ter eene en den Heer Baron van Dedem tot den Berg cs etc ter andere zijde, betrekkelijk het koloniseren bij de Ommerschans
TRANSCRIPTIE
24 juli 1820
Besluit wegens den toekomenden aanleg en verdeeling der gronden in de kolonien (gaat over vruchtafwisseling, verhaal staat ook in een nummer van de Star).

1 september 1820
Besluit der Permanente komm. van 1 sept 1820, wegens de verdeeling der granen in gemeenen eigendom behorende aan de kolonisten in kolonie N1. Aan den Direkteur ter executie gezonden, bij missive 4 september 1820, N 55/9 8
DOEN
29 september 1820
Besluit der Permanente Kommissie betreffende eenige bepalingen omtrent de inwendige administratie der koloniŽn met 1 Bijlagen genomen den 29e september 1820 (= instelling wijkmeesters)
TRANSCRIPTIE
oktober 1820
Besluit der Perm Komm wegens eene nieuwe regeling van de komptabiliteit, met de Subkommissien' geplaatst met de daartoe betrekkelijke Modelstaten, in de Star N 10, in oktober 1820.

23 oktober 1820
Note suppidite, ŗ Monsr le Baron de Kevelsberg de la part du Generaal Major J. van den Bosch, le 23e Octobre 1820

27 oktober 1820
Besluit der Permanente Kommissie ter inrigting van de onderDirekteursboeken in de kolonie, op eenen gelijken voet, genomen den 27 Oktober 1820

27 november 1820
Concept Besluit der Permanente Kommissie waar bij wordt gealtereerd het 5e artikel van het reglement van komptabiliteit voor de kolonien
DOEN
nog dateren
Bepalingen voor den onderDirekteur bij het opmaken der week & maandstaten, No 39

Besluiten 1821, inventarisnummer 960 mapje Besluiten en nota's 1821
16 januari 1821
Voorloopige inlichtingen wegens de inrigting en verantwoording-rekeningen voor het koloniaal magazijn Ė in de maand january 1821 naar den Heer Direkteur verzonden, en wel de 16e, moetende de inwerkingbrenging dezen bepalingen blijven uitgesteld tot de overkomst van den Heer Generaal in de kolonien

19 januari 1821
Hoofdpunten betrekkelijk de stigting der kolonie de Ommerschans. Hiervan een afschrift den 19 januari 1821, aan den Heer van Gennep te Rotterdam gezonden
TRANSCRIPTIE
25 januari 1821
Koncepten van:
Ė 1o Missive aan de subk Zaandam wegens de omstandigheden van de Wede Weender in do 25 jan 1821
Ė 2o Besluit eener remissie van landhuur aan de kolonisten in kol. 1
Ė 3o Idem eener tegemoetkoming aan den Kol Bosch, wegens ziekelijkheid, beiden van 24 jan
Ė 4o Kennisgeving aan de kolonisten omtrent de konstitutie der Raad van Policie, gearr ib
Ė 5o Geleide-brief aan den Direkteur van de 3 laatste stukken om rapport wegens het besluit van van den 1 sept ll; in dato 25 Jan 1821 No 54/1
TRANSCRIPTIE VAN N1
STAAT ELDERS
REST DOEN
17 februarie 1821
Rapport van den Heer Generaal van den Bosch op diverse missives en stukken geapprobeerd in de notulen van den 17e februari 1821
DOEN
23 februari 1821
Rapporten des Heeren Generaals op diverse stukken, in de vergaderingen van den 23 februari en den 2 maart 1821 uitgebragt
DOEN
24 februari 1821
Nadere ophelderingen van den P.K., aan den Heer Direkteur nopens eenige hoofdpunten der wijze van administratie & verantwoordingen over maart 1820

maart 1821
Koncept-kontrakt tusschen de Permanente Kommissie, P. Oosterloo te Steenwijk en W. Hoffman te 's Gravenhage, wegens het aannemen van het verbouwen van 't logement in de kolonie Frederiksoord No 1 voor de som van f 4150,-

10 maart 1821
Koncept-kontrakt ter plaatsing in de kolonie de Ommerschans van den persoon van Anthony Star, tegen jaarlijksche betaling van f 60,- door Regenten van het Gereform Weeshuis te Delft

27 april 1821
Koncept-prokuratie door de P.K. op den Heer M.S.J. van Royen te Vledder, om hun belangen waar te neemen, ten opzichte van het verschil tuschen de M. van Weld: en de zoogenaamde Geerfdens van Steenwijkerwold tegen den afstand van zekere strook heidegrond aan de M.v.W.

18 mei 1821
5 onderscheidene koncept-besluiten, door den 2en Adsessor aan de P.K. voorgedragen, inhoudende:
Ė eenige nieuwe bepalingen in de koloniŽn, als tot verbod van 't gebruik van sterke drank door de kolonisten
Ė het verstrekken van grovere kleeding voor de liederlijksten
Ė en meer andere invoeringen.
Al dezer besluiten door de P.K. conform gearresteerd, en het 5e veranderd in misbruik, in plaats van gebruik van sterke drank
DOEN
25 mei 1821
Besluit der Permanente Kommissie, wegens het misbruik van sterken drank in de koloniŽn
TRANSCRIPTIE STAAT OP
DE MUNTEN-PAGINA'S

2 juni 1821
3 onderscheidene beslissingen van de Perman. Komm. als
Ė Tot het steken van turf door de kolonisten, voor hunne winterprovisie, en voor de ??
Ė Tot het verder bevaarbaar maken van de scheepsloot
Ė Tot het aanleggen van 50 hoeves, zoo op de gronden van Westerbeeksloot als van de VierdepartenDOEN
2 juni 1821 / 3 juli 1821
4 onderscheidene besluiten der P.K., als:
Ė Tot benoeming van Direkteur effektief der kol de Heer W. Visser
Ė Tot adjunktdirekteurs en onderdirekteurs
Ė Tot vergroting der kolonie Willemsoord en te brengen tot 150 woningen, ook bij de kolonie No 2 te voegen 70 woningen
Ė Tot het benoemen van wijkmeesters der eerste en tweede klasse in de koloniŽn
Ook wegens het verleenen van medailles aan de kolonisten
DOEN
11 juli 1821
Voordracht medailles
DOEN
21 juli 1821
Reglement van huishoudelijke administratie in de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid
DOEN
22 oktober 1821
Besluit der Permanente Kommissie tot herstelling van den wijkmeester A.C. Koppe in zijne funktien
TRANSCRIPTIE ONDER
EEN VERHAAL

12 december 1821
koncept-Besluit door de permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid genomen omtrent de huisverzorgers en huisverzorgsters, bij wie weezen en armkinderen zijn ingedeeld

21 december 1821
Instruktie voor den Raad van Administratie in de kolonien

Besluiten 1822, inventarisnummer 960 mapje Besluiten en nota's 18229 februari 1822
Voorstellen door den Heer Generaal van den Bosch aan de P.K., ter beantwoording van eenige brieven in de vergadering van 9 februari 1822
GEDEELTELIJKE
TRANSCRIPTIE

NAKIJKEN
9 februari 1822
Besluit der Permanente Kommissie ter regeling van een vast tarief van verdiensten voor ieder huisgezin dat schulden maakt
DOEN
9 februari 1822
Rapport uitgebragt door den Heer Baron van Keverberg, ter vergadering der Algemeene Armenkommissie in 's Gravenhage

8 maart 1822
Rapporten des Heeren Generaals, op in zijne handen gestelden brieven
KLEIN STUKJE
TRANSCRIPTIE

NAKIJKEN
maart 1822
Koncept-Akte van Inschrijving op de Goederen van Kolonie No 3 tot verband der negociatie van f 200/m

1 mei 1822
Lijst van op 1 Mei 1822 aan eenige Subkomnissien en Provinciale Kommandanten afgezondene blanko kwitantien voor den dienst van 1822

2 mei 1822
Besluit wegens het verwijderen der honden uit de kolonien
TRANSCRIPTIE
VAN VOORSTEL

17 juni 1822
Koncept kontrakt ter overneming van Bedelaars in het Etablissement de Ommerschans
TRANSCRIPTIE
23 juli 1822
Opening der vergadering van de Kommissie van Toevoorzigt door den Heer 2den Assessor

27 juli 1822
Koncept-Berigt in de Kourant, aan de Bezoekers der koloniŽn, om geene giften te doen aan de Kolonisten

7 september 1822
Koncept-Besluiten in de vergadering van 7 september 1822 gearresteerd
NAKIJKEN
7 september 1822 D
Onduidelijk of dit besluit zich hierbij bevindt, ik heb dit uit de notulen, invnr 38. Besluit over de beschikbaarheid voor kolonisten van zakboekjes
TRANSCRIPTIE
7 september 1822
Bijlage N1, houdende het tarief voor den veldarbeid aan de Ommerschans, behoorend (ter insertie) tot de notulen van 7 sept 1822
TRANSCRIPTIE
2 oktober 1822
Besluit der PK houdende benoeming van den Adj Direkteur von Hoff tot het gaan inspekteren van den stand der tot den veldarbeid ongeschikt bevonden bedelaars te Hoorn, met eenen kommissaris vanwege den minister van Binn Zaken
TRANSCRIPTIE
25 oktober 1822
Reglement voor de komptabiliteit van het Bedelaarsetablissement, zoo in, als buiten de Ommerschans
TRANSCRIPTIE OP SITE VAN
DE BEDELAARSKOLONIE
29 oktober 1822
Besluit der Perm Komm, ter bouwing van eene bakkerij voor roggen- en aardappelbrood in de kolonien, en wegens de wijze waarop het brood zal worden verstrekt
DOEN
29 oktober 1822
Besluit der Perm Komm, omtrent eene meer voordeelige en geschikte wijze van verstrekking van kleedingstukken aan den onder administratie staande kolonisten
DOEN
20 november 1822
Besluit der Perm Komm, houdende approbatie van den ingekomen akte van aanneeming van den Heer P. Oosterlo, tot den aanbouw van eene broodbakkerij in de kolonie Frederiksoord voor eene som van f 1000:

26 november 1822
Besluit der Perm Komm van Weldadigheid, omtrent het doen aankoopen en planten van meerder houtgewas, ter beschutting en beschaduwing der koloniale gronden en huisjes
TRANSCRIPTIE
27 november 1822
Twee besluiten der PK  houdende het ontslag van den onderdirekteur Fenner, en de in plaats benoeming van den wijkmeester Harloff, benevens verdere bepalingen
TRANSCRIPTIE
6 december 1822
Besluit der Perm Komm omtrent het doen aannemen door de koloniale Directie van de door de onderscheidene Gouverneurs, ten gevolge van Z.M.'s Besluit van 6 nov jl N15, naar de Ommerschans opgezonden wordende bedelaars.
NB: de directie op de Ommerschans mag opnemen tůt er duizend bedelaars in het gebouw zijn en niet eentje meer.

20 december 1822
Nota der aannemingssommen voor gebouwen aan de Ommerschans, en der daarop gekreerde mandaten, aan de ordre van E. Nuis.
Betreft een nota van Nuis voor de bouw van het huis van de adjunct-directeur Hoff voor É2600,-, het huis van onderdirecteur-buiten Bosscha voor É800,- en van de barakken op de wal en de kazerne voor de som van É2400,-

Besluiten 1823, inventarisnummer 960 mapje Besluiten en nota's 1823
onbekende datum in 1823
Staat van het getal Protestantsche Huisgezinnen en Personen in de Vrije KoloniŽn der Maatschappij

6 januari 1823
Nota van aan den Direkteur opgegevene punten, ter inachtneming bij de verificatie van de aan ZE gedane opgave der bij de Brandwaarborg Mij verwaarborgde gebouwen, in de onderscheidene koloniŽn

13 januari 1823
Verbintenis van de Perm Komm van Weldadigheid, ten behoeve van den Heer W. Hoogkamer te Amsterdam, wegens het door hem aan de Mij afgestane Kapitaal van f 5,000:=

30 januari 1823
Besluit der Permanente Komm wegens de definitieve aanstelling van ambtenaren in de kolonie De Ommerschans en bepaling van het vast traktement van alle dezelven
TRANSCRIPTIE
rond 1 februari 1823
Opgave van geannonceerde bedelaars voor de Ommerschans NOTITIES HIERBIJ
9 februari 1823
Nota van kosten tot het bouwen van een werkloots binnen de Ommerschans door eigen kolonisten, ingezonden bij missive des 2e Adsessors  No 13/2 1823 en geapprobeerd bij besluit van 9 februari 1823

15 maart 1823
Besluit der Perm. Kom. van Weldadigheid van den 15 maart 1823, omtrent het ontslag, de definitieve aanstelling, verplaatsingen bevordering van eenige koloniale geemployeerden
TRANSCRIPTIE
6 juni 1823
Nota van aan den Direkteur opgegevene punten wegens de verificatie van de tegen brand ver??de gebouwen

30 juni 1823
Personeelsbesluit over boekhouder Greeven, die van de Ommerschans weg moet en op het algemeen bureau gaat werken.
TRANSCRIPTIE OP DE
PAGINA OVER GREVEN

1 augustus 1823
Lijst van het getal Exemplaren der verantwoording staten over 1822 tot 1823 aan alle Subkommissien en Provinciale Kommandanten toegezonden

10 augustus 1823
Koncept ruilkontrakt met J (acobus) van Royen te Doldersum in dato 10 augustus 1823 wegens boerenerven en gronden te Groot Wateren en Doldersum. Bijlage: Gebouwen door de Maatschappij van Weldadigheid te Doldersum aangekogt.

31 augustus 1823
Personeelsbesluit over Van Boven, Laurens Vrieze, Vorheim en Gosling Braaksma
TRANSCRIPTIE
6 september 1823
Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende vermindering van traktement van zekere geŽmployeerden in de kolonien, wegens wangedrag
TRANSCRIPTIE
14 oktober 1823
2 besluiten der Permanente Kommissie houdende verhooging van het traktement van den adjct Direkteur van den fabrieksmatigen en den Algemeene Boekhouder der Kolonien
TRANSCRIPTIE
6 december 1823
Besluit der Perm Komm van Weldadigheid, houdende buiten dienst stelling van den wijkmeester van Ootmarssum
TRANSCRIPTIE OP DE
PAGINA OOTMARSEN

6 december 1823
Besluit der Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende verplaatsing van koloniale ambtenaren
TRANSCRIPTIE
31 december 1823
Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende aanstelling, bevordering en verplaatsing van koloniale geŽmployeerden
TRANSCRIPTIE
Besluiten 1824, inventarisnummer 960 mapje Besluiten en nota's 1824
19 februari 1824
Besluit der Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende aanstelling van den Heel- en vroedmeester H. Smit, in zoodanige betrekking in het 1e etablissement te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE OP DE
PAGINA OVER SMIT
1 maart 1824
aanstelling bedelaarskolonist Johannes Hoeboer tot 5e veldwachter
TRANSCRIPTIE
IN FILE HOEBOER
6 maart 1824 Opgaaf wezen uit Dordrecht op de kolonie.

9 maart 1824 Opgave omtrent den Staat der KoloniŽn, konfidentieel aan den Heer J.G. van Nes van Meerkerk te Utrecht
GEDEELTELIJKE
TRANSCRIPTIE
31 maart 1824
besluit der Perm Komm van Weldadigheid, houdende de provisionele vervanging van den heelmeester Swart te Ommerschans, door den persoon van P. D. van Steenwijk
TRANSCRIPTIE
12 april 1824 Besluit van de Permanente Komm van Weld houdende de demissie van den suppoost A. Vorheim te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
15 april 1824 Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende buiten dienst stelling van den zaalopziener G. Reemst, in het 1e Etablissement te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
10 mei 1824 Besluit der Perm Komm van Weldadigheid, houdende korting van half traktement aan den boekhouder T. Lindeman
TRANSCRIPTIE
11 juni 1824
Lijst van verzonden kwitantiŽn in blanco aan de onderstaande SubKomm. en Prov. Kommandn voor het dienstjaar 1824, bij eene gewone gedrukte circulaire

22 juni 1824 Besluit der Perm Komm van Weldadigheid, houdende het ontslag van den boekhouder Heystek in de Ommerschans
TRANSCRIPTIE
22 juni 1824 Besluit der Perm Komm van Weldadigheid, houdende het ontslag van den onderdirekteur Leendert Vogelenzang
TRANSCRIPTIE
21 juli 1824 Personeelsbesluit, vooral gericht op de gestichten in Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
2 augustus 1824
Lijst van verzondene kwitancien aan 33 Subkom. en 2 Prov. Kommandanten voor het dienstjaar 1824; bij eene gedrukte circulaire in dato 13 Aug 1824 n 429

6 september 1824 Personeelsbesluit over diverse functies, met name te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
6 september 1824 Personeelsbesluit Ommerschans
TRANSCRIPTIE
25 september 1824 Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende aanstelling van de kolonist J. de Waal tot Zaalopziener
TRANSCRIPTIE
26 oktober 1824 Besluit van de PKvW houdende daarstelling en benoeming van eenen Kerkeraad bij de Protestantsche Gemeente aan de Ommerschans

1 november 1824 Besluiten van de PKvW omtrent de geakkordeerde sommen op de koloniale Boeken

25 november 1824 Besluit der PKvW omtrent abusivelijk uitbetaalde transportkosten voor Bedelaars door de Direktie van de Ommerschans

31 december 1824 Personeelsbesluit Veenhuizen, met bijgevoegd 'Naamlijst der Opzienders om tot Wijkmeesters Buiten van het 1e Gesticht te worden voorgedragen'
TRANSCRIPTIE
Besluiten 1825, inventarisnummer 961 Mapje 1825
3 februari 1825
Besluit der Permanente Commissie van Weldadigheid, houdende tijdelijke vermindering van traktement des wijkmeesters Eikelboom wegens wangedrag (misbruik sterke drank en dadelijke misdrijven in een kroeg bij de kolonie)

3 februari 1825
Besluiten van de Permanente Commissie van Weldadigheid, betreffende de koloniale komptabiliteit
N2: Verhoging van het respekt 'Administratiefonds' van het onderdirecteursboek van kolonie 1
N3: Verhoging van het respekt Voorschotten op Diversen' van het onderdirecteursboek van kolonie 6
N4: De meerdere uitgaven van het respekt 'Bemesting' van het grootboek voor de kolonie 6, over te schrijven op het respekt 'Grondontginning'.
N5: Het respekt 'voorschotten op kleeding' van het onderdirecteursboek voor de koloniŽn 1 & 2  wordt voor den jaren 1824 buitengewoon verhoogd met een vierde van de volle geakkordeerde sommen.
N6: De door den Heer Direkteur der koloniŽn voorgestelde begrooting van nieuw te akkorderen sommen op de onderdirecteursboeken voor 1825, geapprobeerd.TRANSCRIPTIE8 februari 1825 N1
Besluit der Permanente Kommissie van Weldadigheid, omtrent eene bepaalde bestemming van de inkomsten der Maatschappij, gedurende de jaren 1825 en 1826
TRANSCRIPTIE
8 februari 1825
Besluit der Perm Komm van Weldadigheid, omtrent de verstrekking van levensmiddelen uit het fonds van reserve aan de arb-kolonisten gedurende de wintermaanden (zit ook in invnr 963)
TRANSCRIPTIE
8 februari 1825
Besluit der Perm Komm van Weldadigheid omtrent het doen breijen van jakken in de etablissementen te Veenhuizen en Ommerschans (zit ook in invnr 963) TRANSCRIPTIE
11 februari 1825
Besluit der Perm Komm van Weldadigheid, bepalende het dienstdoen voor half traktement gedurende 3/m, van den zaalopziener J.P. Bakkers in het 1: etabl te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE OP DE
PAGINA OVER BACKERS

4 maart 1825
Besluit der P K van Weld, houdende benoeming tot Onder-directeur van den fabr mat arbeid in het 1ste Etabl te Veenhuizen van den persoon van Ten Broeke
TRANSCRIPTIE
26 april 1825
Besluit van de Perm Komm der Mij van Weld, houdende buiten dienst stelling van den onder-directeur B.C.Travers
TRANSCRIPTIE OP DE
PAGINA OVER TRAVERS
3 mei 1825 N1
Besluit der Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende bepalingen tot vermindering van de uitgaven op kontante gedaan, in het Etabl te Ommerschans (zit ook in invnr 963) TRANSCRIPTIE
3 mei 1825 N2
Besluit der Permanente Kommissie, houdende provisionele bestemming van het 3 Etabl te Veenhuizen ter opneming van bedelaars; van 3 Meij 1825 No 2 (zit ook in invnr 963) TRANSCRIPTIE
3 mei 1825 N3
Besluit der Permanente Kommissie van W, houdende bepalingen voor het eigen onderhoud van het 1e Etablissement te Veenhuizen (zit ook in invnr 963) TRANSCRIPTIE
9 mei 1825
Besluiten der Perm Kommissie van Weldadigheid, omtrent de geakkordeerde sommen op de koloniale boeken, nrs 1-20
GEDEELTELIJKE
TRANSCRIPTIE
10 mei 1825
Memorie, berekeningen en konsept-besluiten, vanwege den Heer 2e Adsessor opgemaakt en aan de Permanente Kommissie voorgedragen; ten gevolge waarvan door dezelve genomen zijn:
Vijf besluiten der Perm: Komm: van de Maats van Weld.; van den 10 mei 1825, als:
TRANSCRIPTIE
10 mei 1825 N1
Houdende vereeniging van de gewone kolonien (zit ook in invnr 963) TRANSCRIPTIE
10 mei 1825 N2
Wijziging in de soort van te bebouwen produkten (zit ook in invnr 963) TRANSCRIPTIE
10 mei 1825 N3
Daarstelling van eigene winkels in de gewone koloniŽn (zit ook in invnr 963) TRANSCRIPTIE
10 mei 1825 N4
Administratieve bepalingen voor de gewone koloniŽn (zit ook in invnr 963) TRANSCRIPTIE
10 mei 1825 N5
Bepalingen omtrent de administratie van de winkels, waaronder aanstelling centrale winkelier, plus in elke kolonie een schaalhouder (zit ook in invnr 963). TRANSCRIPTIE
19 mei 1825 N1
Besluit houdende benoeming en verplaatsing van Koloniale geŽmployeerden N 1
TRANSCRIPTIE
19 mei 1825 N2 Besluit houdende benoeming en verplaatsing van Koloniale geŽmployeerden N 2 TRANSCRIPTIE
27 mei 1825
Besluit bepalende het getal en het salaris van de adsistenten der koln Boekhouders als mede de bureaukosten van deze

27 mei 1825
Besluit omtrent de afrekening van den oogst van het jaar 1824

27 mei 1825
Besluit houdende eene beredeneerde instruktie voor den direkteur der kolonien
Bijgevoegd een door Johannes van den Bosch opgesteld ontwerp voor de instruktie.
WORDT AAN GEWERKT
27 mei 1825
Koncept-kontrakt met Heihuizen en Visser, wegens de leverancie van winkelwaren aan het 1 Etabl te Veenhuizen

30 juni 1825
Omslag van de voor het jaar 1824 over te nemen huisgezinnen in komputatie van de contributie

19 juli 1825
Drie besluiten aangaande winkels en winkelwaren:
N1 over het inslaan van winkelwaren
N2 over de beloning voor winkeliers
N3 Over de aankoop van levensmiddelen bij gebrek aan aardappelen

TRANSCRIPTIE
TRANSCRIPTIE
TRANSCRIPTIE
24 juli 1825
Lijst van verzondene blanco kwitantien aan onderscheidene subkommissies en provinciale kommandanten

6 augustus 1825
Besluit houdende bepaling van de hoeveelheid en soort van den arbeid en van eene gelijkmatige verrigting van denzelven het geheele jaar door in de onderscheidene Etablissementen
DOEN
6 augustus 1825
Besluit van de Perm. Komm. van Weldadigheid, houdende aanstelling tot schoolonderwijzer van den Heer Albert Schuurman.
TRANSCRIPTIE OP DE
PAGINA SCHUURMAN

8 augustus 1825
Besluit der Perm Komm van Weld., houdende buiten dienst stelling van den Onder direkteur voor den fab. mat. arbeid J. Honing te Ommerschans
TRANSCRIPTIE
12 augustus 1825
Besluit waarbij bepaald wordt het houden van een korte aanteekening van de wekelijkschen stand der kas en der uitgaven

12 augustus 1825
Personeelsbesluit (aanstelling Kluvers tot algemeen winkelier)
ZIE DEZE PAGINA
7 september 1825 N1 & N2
Personeelsbesluiten (ontslag boekhouder Heyser en diverse verplaatsingen)
TRANSCRIPTIE
10 september 1825
Nota van door de leden der Perm Komm in de koloniŽn gemaakte bepalingen en genomene besluiten, nader gearresteerd den 16 sept 1825 (zie not: van dien dag, nr 21)
TRANSCRIPTIE
12 september 1825
Besluit Instelling van een Onder Inspecteur voor de kleeding etc. en attributen (??) van dezelve (zit ook in invnr 963)
TRANSCRIPTIE
13 september 1825 N3 & N4
Personeelsbesluiten
TRANSCRIPTIE
14 september 1825
Instruktie voor den Onderinspekteur van kleeding en huisraad (concept door Johannes vd Bosch) Met voorbeeldformulier met Staat en sittuatie van kleedingstukken van het huisgezin van den kolonist NN

16 september 1825
Besluit der P K van W houdende bepalingen omtrent het doen van aankopen in de kolonien
16 september 1825
Drie besluiten van de P K v W van den 16 september 1825 No 3 rakende het personeel van koloniale geŽmployeerden, 1) vermeerdering en verandering van enige traktementen 2) benoemingen en overplaatsingen 3) loonaftrek Van Wardenburg, Giesse, loonstoeslag van der Eijnden, Lindeman, Morrien en CW Rensing
16 september 1825
Diverse besluiten door leden van de pc op 10 september genomen, (= identiek aan 10 september)
16 september 1825
Besluit der P K v W, houdende verhooging van traktement en uitbreiding der werkzaamheden van den heelmeester Smit te Veenhuizen
16 september 1825
Dedomagementen voor Visser en Falck (extra beloningen)

16 september 1825 Gratificatie voor J H van Wolda

27 september 1825
Besluit der P K van W houdende bepalingen omtrent het tijdig en geregeld afdoen van de maandelijksche koln verantwoordingen
27 september 1825
Besluit der P K van W houdende bepalingen op de kontrŰle van het maandelijksche saldo der kas bij den Heer Direkteur
10 oktober 1825
Besluit van de Perm Komm van de M van W houdende toewijzing der plaatsing van arb gezinnen voor het jaar 1825

14 oktober 1825
Voorstel van den heer 2e assessor, en daarop genomen besluit van de Permanente Kommissie, van den 14e oktober1825, omtrent het opmaken van een maandelijksch algemeen overzigt van de administratie der Maatschappij
DOEN
14 oktober 1825
Ontslag Jacobus Ras
ZIE ONDERAAN DE
PAGINA OVER RAS
3 november 1825
Ontslag zaalopziener Wenniger
ZIE ONDERAAN DE
PAGINA WENNINGER
3 november 1825
Diverse personeelsbesluiten
TRANSCRIPTIE
8 november 1825
Benoeming zaalopzieners Bolman en Lenselink

14 november 1825
Zes stuks besluiten van de Perm Kommissie, betreffende de verhooging van geakkordeerde sommen op koloniale boeken, het doen van verstrekkingen aan bedelaarskolonisten, en de bestemming van derzelver oververdiensten (zit ook in invnr 963)
GEDEELTELIJKE
TRANSCRIPTIE
14 december 1825
Besluit van de Perm Komm van Weld, bepalende de hoeveelheid aardappelteelt in de kolonien voor het jaar 1826
DOEN
27 december 1825
Besluit der Perm Komm houdende begrooting der sommen voor het onderdirecteursboek van het 3e gesticht binnen te Veenhuizen

Besluiten 1826, inventarisnummer 961 Mapje 1826januari 1826
Nota van beantwoording en beslissing van de door den Kleinen Raad aan de Permanente Kommissie voorgestelde punten in januari 1826
DOEN
22 januari 1826
Besluit der Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende bepalingen omtrent het personeel van haar Bureau en andere (noodzakelijke besluiten na de dood van ambtelijk secretaris Anthonie Ockerse)
ONVOLLEDIGE
TRANSCRIPTIE
20 februari 1826
Besluit der PK van Weld waarbij aan den Heer P O van der Chijs wordt opgedragen de redactie van het maandwerk de Star
TRANSCRIPTIE
10 maart 1826
Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende bepalingen van het inslaan voor en het verkoopen uit de koloniale winkels (zit ook in invnr 964)
TRANSCRIPTIE OP
DE MUNTENPAGINA'S
29 april 1826
Besluit van de Permanente Kommissie der Weldadigheid houdende verhooging en overschrijving van en andere bepalingen omtrent geakkordeerde sommen op de koloniale boeken

29 april 1826
Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende ontslag, benoeming en bevordering van geŽmployeerden in de koln
SAMENVATTING
5 juni 1826 N1
Besluit van de Perm Komm van Weld, houdende definitieve aanstelling en verplaatsing van koloniale geŽmployeerden
DOEN
5 juni 1826 N2
Besluit van de Perm Komm van Weldadigheid, houdende bestraffing van den zaalopziener Seyl te Ommerschans
TRANSCRIPTIE
19 juni 1826
Nota verzondene kwitantien, lijst te verzendene kwitantien aan de subkommissien en provinciale kommandanten over 1825
23 juni 1826 N1
Besluit van de Perm Komm van Weldadigheid, houdende benoeming van den kolonist M. Uhl tot 2e schoolonderwijzer bij het 2e en 3e etablissement te Veenhuizen

23 juni 1826 N2
Besluit van de Perm Komm van Weldadigheid, houdende het doen (?) werken der smederij in kol N2, voor rekening van de Maatschappij
23 juni 1826 N3
Besluit van de Perm Komm van Weld, houdende de demissie van den magazijnmeester S. Giesse in het etablissement de Ommerschans SAMENVATTING
10 juli 1826
Besluit van de Perm Komm van Weldadigheid, houdende autorisatie ter overschrijding van het respekt gebouwen van het grootboek van het 2e etablissement te Veenhuizen

13 juli 1826
Twee besluiten van de Permanente Komm van Weld, houdende verhooging van het respekt huisraad voor het 2e etabliss te Veenh en dat voor het Instituut te Wateren (zitten ook in invnr 964) TRANSCRIPTIE
EERSTE BESLUIT

juli 1826
Advertencie ter bekoming van een Plattelands Heelmeester voor de kolonien geplaatst in de Haarlemsche Kourant van 25 en 27 juli 1826 en in de Staats-Kourant van 24 en 25 dier maand

18 augustus 1826
Aanstelling van L. R. Hanson tot kolonialen heelmeester
12 september 1826
Besluit der P.K. houdende beschikking over de inwoning in het lokaal harer Bureau
Met dankbrief van de dochters van Ockerses die dankbaar zijn dat ze er na de dood van hun vader mogen blijven wonen

26 september 1826
Mapje met ingekomen brieven behorend bij de notulen van 26 september:

1) Van Wolda over de salariering van de onderwijzers, met bijlage over de huidige salarissen →


2)
Kolonist Brauckman vraagt in een verzoekschrift om ontslag uit de strafkolonie →


3)
Wijkmeester Schnell vraagt om een baantje voor zijn zoon →


4)
Kolonist Molenkamp, inmiddels hoevenaar te Veenhuizen, schrijft dat hij nog geld krijgt van zijn oogst in Frederiksoord;

5) Ene Weijdenhagen uit het tweede gesticht te Veenhuizen vraagt toestemming te trouwen;

6) Van Wolda over Engelsche lampen in plaats van kaarsen in de scholen in alle koloniŽn →


7)
Schoolmeester Schuurmans van het derde gesticht te Veenhuizen wil muziekinstrumenten →


8)
Pastoor Bosch over huisraadkosten;

9) J.L. van der Linden van Sprankhuizen wil winkelier worden →


10)
Zaalopziener Nieuwenhuizen betwist de beschuldiging dat hij over de kolonie geroddeld heeft;


11)
Fabrieksbaas Gerardus ten Broeke vraagt loonsverhoging;


12)
De echtgenote van de arbeiderskolonist Johannes Titsing vraagt ontslag →

Voor de deze dag genomen besluiten door Johannes van den Bosch en Jeremias Faber van Riemsdijk zie hier.


TRANSCRIPTIE
BIJ ONDERWIJS

TRANSCRIPTIE
BIJ BRAUCKMAN

TRANSCRIPTIE
BIJ SCHNELL


TRANSCRIPTIE
BIJ ONDERWIJS

PLAATJE
BIJ SCHUURMANTRANSCRIPTIE
 VOLGT

SAMENVATTING
 VOLGT

SAMENVATTING

26 september 1826
Besluit van de Perm Komm houdende nadere bepaling van den aard der provisionele verantwoording van de chefs der etabl met den directeur der koloniŽn

14 oktober 1826
Ontslag Van Boven van het algemeen bureau

28 oktober 1826
Instruktie voor de adjunct-directeur der vrije koloniŽn en eene voor de onder-directeurs van dezelve

1 november 1826
Instruktie voor den directeur omtrent het aanvragen van fondsen

7 november 1826
Bepalingen voor den direkteur der koloniŽn, omtrent de inzending van staten en opgaven ter daarstelling van een maandelijksch overzigt voor de Perm Komm

7 november 1826
Personeelsbesluit over diverse functies bij de gestichten te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE VAN
HET VOORSTEL
17 november 1826
Vervanging van den onderdirecteur Van Midlum door den luit Frederiks, binnen het gesticht te Ommerschans
TRANSCRIPTIE
Besluiten 1827, inventarisnummer 961 Mapje 1827

Eerste paar maanden helemaal niets. Algehele depressie omdat bekend is geworden dat Johannes van den Bosch het land tijdelijk gaat verlaten??
5 mei 1827
Aanstelling tot adjunkt-directeur voor de Administratie van J.H. Heemskerk te Amsterdam

23 augustus 1827
Omtrent de verstrekking van brood uit de koloniale bakkerij aan de kolonisten der vrije kolonien (zit ook in invnr 965)
DOEN
23 augustus 1827
Omtrent de vereniging van de administratie der koloniegronden te Diever met die van het instituut te Wateren (zit ook in invnr 965) DOEN
23 augustus 1827
Ontslag van den zaalopziener Kroon

9 september 1827
Brief van de zaalopziener Nieuwenhuizen

11 oktober 1827
Brief van de bedelaar-vVeldwachter bij het tweede gesticht te Veenhuizen Dolkenaar

18 oktober 1827 N980
Aan ZKH Prins Frederik, Mededeeling der bijzondere bepalingen over het bestuur der kolonien gedurende de afwezigheid van den Heer 2 Adsessor (dit is het kladje van het besluit in invnr 965)
TRANSCRIPTIE
22 oktober 1827
Nota's van het lid Faber van Riemsdijk en den boekhouder Sluiter, overgelegd bij notulen
DOEN
9 november 1827
Algemeen kerkelijk reglement voor de protestantsche gemeente te Veenhuizen, goedgekeurd bij het departement voor de zaken van de hervormde kerk

4 december 1827 N2
Accorderende het in uitgaaf brengen van bevonden tekort in de kas van den Adjunct-Directeur J. Poelman en opneming zijner kas op ultimo dezer

4 december 1827 N3
Accorderende het in uitgaaf stellen van bevonden tekort in de kas van den Adj. Direjt de Geus met bepaling van dien ambtenaar acht gulden s maands zal worden ingehouden tot de gehele voldoening eener som van f 650.41Ĺ en opneming zijner kas op ultimo dezer

8 december 1827
Aanstelling van den sergeant majoor Hendrik Sitsen als koloniaal ambtenaar

31 december 1827
Ontslag, benoeming en verplaatsing van enige koloniale ambtenaren
TRANSCRIPTIE
Besluiten 1828, inventarisnummer 961 Mapje 182827 februari 1828
Aanstelling van den Heer P. Limes tot Genees- Heel en Vroedmeester bij de Gestichten te Veenhuizen in vervanging van den Heer H, Smit

3 maart 1828
Petitie van kolonisten tegen wijkmeester Schnell
TRANSCRIPTIE OP
PAGINA SCHNELL

10 maart 1828 Rapport over wijkmeester Schnell TRANSCRIPTIE OP
PAGINA SCHNELL
12 maart 1828
Instruktie voor den Adjunkt-Direkteur voor den fabrieksmatigen arbeid

15 maart 1828 N1
Omtrent de opgenomen staat van het Algemeen Magazijn

15 maart 1828 N2
Omtrent de ontbrekende levensmiddelen in het magazijn van de bakkerij van de vrije kolonien

15 maart 1828 N3
Bepalingen ter verevening van het bevonden tekort in de magazijns en andere roerende goederen van de kolonie No 1

15 maart 1828 N4
Omtrent de opgenomen staat der magazijnen en verdere roerende goederen in kolonie No 2
15 maart 1828 N5
Aangaande de aanzuivering en verevening van de roerende goederen der maatschappij bij het 1e gesticht te Veenh

17 maart 1828
Ontslag wijkmeester Schnell, van kolonie No 2, en zijn vervanging
TRANSCRIPTIE
26 maart 1828
Ontslag schoolonderwijzer J. R. Booij van kolonie No 2 en zijne vervanging (= M. Uhl)

3 juni 1828
Inhouding traktement van de geemployeerden MorriŽn en van Heusden

7 juni 1828
Omtrent de vereevening van het tekort in de kas van den Adjunct-Direkteru J. Poelman

25 juni 1828
Ontslag van den Onderdirekteur Hatzmann en den Magazijnmeester Bergh en de vervanging van den eersten door den Algemeen Winkelier J. Kluvers
DOEN
14 juli 1828
Openstelling van nieuwe plaatsingen in de gewone koloniŽn, uit de kontributien en giften

23 juli 1828
Omtrent de maandelijksche aanvragen van in de kolonien benoodigde gelden

6 september 1828 N1
Wegens de achterlijkheid des boekhouders van Kol 1 (Pouli)
TRANSCRIPTIE
6 september 1828 N2
Verhooging van salaris van eenige koloniale ambtenaren

6 september 1828 N3
Ontslag des zaalopzieners Groen

6 september 1828 N4
Over de comptabiliteit
DOEN
6 september 1828 N5
Ter verrekening van de schulden der hoevenaars te Ommerschans
TRANSCRIPTIE
6 september 1828 N6
Schikking met de marktgenooten van Vaersen
TRANSCRIPTIE
6 september 1828 N7
Over terugplaatsing en ontslag van strafkolonisten
TRANSCRIPTIE
6 september 1828
Diverse concept-besluiten van die dag TRANSCRIPTIE
28 september 1828 N1
Ontslag van den Genees- Heel- en Vroedmeester P. Limes te Veenhuizen en de in plaats benoeming van den Heer H.F.A. Sasse, te Groningen

28 september 1828 N2
Aanstelling tot koloniaal winkelier van den kolonist E.J. Kremer TRANSCRIPTIE
28 september 1828 N3
Aangaande eenige kerkelijke zaken bij de Protestantsche Gemeente te Veenhuizen

2 oktober 1828
Aanstelling tot Algemeen winkelier voor de kolonien van den heer J.W. Hurink
DOEN
26 december 1828
Aangaande de kleedingstukken, welke door Bedelaarskolonisten en weezen die uit de gestichten ontvlugten of in dezelve komen te overlijden, worden achter of nagelaten

31 december 1828
Benoeming, bevordering en overplaatsing van koloniale ambtenaren
TRANSCRIPTIE

Verder mapjes 'Nota van kredieten over de maand' of kortweg 'Kredieten over de maand' of 'Nota van bestedingspenningen over de maand' met een mapje voor elke maand van 1828

Besluiten 1829, inventarisnummer 961 Mapje 182917 januari 1829 N1
Ontslag van den Onder-direkteur voor den fabriek mat. arbeid Klaas ten Broek aan de Ommerschans
TRANSCRIPTIE
17 januari 1829 N2
Vervulling der opengevallen bedieningen van zaalopziener en van Poortier bij het 1e en 2e Gesticht te Veenhuizen

29 januari 1829
Invoering van de Brem-cultuur in de kolonien. Met 'bescheiden aanmerkingen' erop van directeur Wouter Visser, en de reactie daar weer op van Johannes van den Bosch (27 vel!!)
DOEN?
25 februari 1829 N1
Overplaatsing van den Fabrieks-baas G. ten Broek van de gewone koloniŽn naar de Ommerschans, en diens voorloopige vervanging
TRANSCRIPTIE
25 februari 1829 N2
Vermeerdering van salaris aan den schrijver N. van Heusden toegelegd

25 februari 1829 N3
Aanstelling van G. de Waal tot schrijver bij het Algemeen Bureau in de koloniŽn

25 februari 1829 N4
Ontslag van den Adj. Directeur J. Harloff en de in plaats benoeming van den Heer Paulus van der Wal
TRANSCRIPTIE
28 februari 1829
Ontslag van den Onder Instituteur Klaas Kuiper te Wateren
TRANSCRIPTIE
3 maart 1829
Aanstelling van den Heer Neuman, Genees- Heel- en Vroedmeester aan de Ommerschans (maar Neumann is nooit in de kolonie aangekomen), met sollicitatiebrief van Neuman en een opgaaf van zijn staat van dienst

7 mei 1829
Ontslag van den Magazijnmeester H. Sitsen te Ommerschans, en diens vervanging door den schrijver van het Algemeen Bureau K. Koster

30 mei 1829 N1
Ontbreekt

30 mei 1829 N2
Eenige bepalingen omtrent den landbouw in de kolonien
DOEN
30 mei 1829 N3
Verhooging van het tractement der geemployeerden Krieger en Roetscher en aanstelling tot assistent van J. van Wietsen


Plus nota van kredieten januari, februari, maart en april.

Diverse besluiten 1822 - 1829, inventarisnummer 988
14 oktober 1822
Provisionele instruktie van comptabiliteit voor de Ommerschans, geapprobeerd den 14: october 1822. Is een conceptbesluit dat zijn definitieve vorm krijgt op 25 oktober 1822 en in invnr 960 zit. Zie boven.
TRANSCRIPTIE
14 oktober 1822
Met vervolg 1 september 1822. Provisionele instruktie voor de inrichting van het Onderdirecteursboek Ommerschans. Met bijlagen als een voorbeeld van een werkstaat 'verschillenden arbeid' voor een zaal.

25 oktober 1822
Bijlagen bij het Reglement voor de comptabiliteit van het Bedelaarsgesticht te Ommerschans van den 25 oktober 1822, met voorbeeldformulieren die naar de Ommerschans zijn gestuurd
SAMENVATTING
11 december 1822
Huishoudelijke bepalingen voor het bedelaarsetablissement aan de Ommerschans gearresteerd den 11 December 1822
TRANSCRIPTIE OP SITE VAN
DE BEDELAARSKOLONIE
30 januari 1823
Besluit der permanente commissie omtrent het doen uitbetalen, voor rekening van het gouvernement, van transportkosten van in het Bedelaarsetablissement aankomende bedelaars

4 mei 1823
Besluit der permanente commissie houdende vermeerdering van de aan de bedelaars te verstrekken voeding, en maatregelen tegen de desertie der bedelaars
TRANSCRIPTIE
Onderstaande besluiten van 18 september 1823 zijn vermoedelijk door Johannes van den Bosch en Jeremias Faber van Riemsdijk in Frederiksoord genomen. De afschriften zijn fout gebonden waardoor ze niet op de goede volgorde zitten en het lijkt of het allemaal over besluit N4 gaat.

18 september 1823
Besluit van de P.K. van W als omtrent de afsluiting der Grootboeken van kolonien No 1, 2 en 3

18 september 1823 N1
Omtrent de aanbesteding nog in dit jaar van den aanbouw in het volgende vroege voorjaar van nog 2 instituten te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
18 september 1823 N2
Houdende afschaffing van voorschotten op kleeding, voeding enz aan oudere en beter gestelde kolonisten, en daarentegen inhouding hunner verdiensten voor kleeding

18 september 1823 N3
Wegens de aankoop van raapkoekenmeel en schapen, ter verkrijging van mest voor de tot den winterkoornverbouw bestemde gronden te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
18 september 1823 N4
Uitbesteding van de bouw van 7 boerenwoningen te Veenhuizen aan H. Wind volgens een vervaardigd bestek
TRANSCRIPTIE
18 september 1823 N5
Het door den Hr Adj Direkt von Hoff doen bouwen van 7 boerenwoningen buiten de Ommerschans, naar het bestek voor die woningen te Veenhuizen, geaccordeerd
TRANSCRIPTIE
18 september 1823 N6
Het doen oprigten van vier hoofdgebouwen voor het etablissement te Veenhuizen, als Turfschuur, Wasscherij, Bakkerij, Smeede- en Hoedemakerij volgens te maken plans
TRANSCRIPTIE
18 september 1823 N7
Houdende maatregelen mbt verveenen in Veenhuizen
TRANSCRIPTIE8 november 1823
Conceptbesluit huishoudelijke inrigtingen Veenhuizen
TRANSCRIPTIE2 februari 1824
Reglement voor de administratie van het Gesticht van wezen te Veenhuizen met daarachter ook een overzicht van de personeelsfuncties in het gebouw (zit ook in invnr 962)
TRANSCRIPTIE REGLEMENT
TRANSCRIPTIE PERSONEEL
2 februari 1824
Reglement voor de administratie van de arbeiders-huisgezinnen (zit ook in invnr 962)
2 februari 1824
Reglement voor de komptabiliteit van de Huisgezinnen en arbeiders buiten het gesticht te Veenhuizen (zit ook in invnr 962)
TRANSCRIPTIE
19 februari 1824
Ampliatie op voorafgaande (reglement comptabiliteit arbeiders) over een voorschot voor arbeidersgezinnen die net aangekomen zijn (zit ook in invnr 962)
TRANSCRIPTIE
6 september 1824
Besluit der PK houdende alteratie van haar besluit van den 13de augustus 1823, omtrent den kleinen raad
TRANSCRIPTIEjanuari 1825
Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende uitnoodiging van de Honoraire en Korresponderende Leden, tot het aanwinnen van nieuwe leden

6 april 1825
Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid houdende wijziging in de verdiensten van de onderscheidene klassen van kolonisten van het bedelaars etablissement (dubbel aanwezig; ook in invnr 963)
TRANSCRIPTIE
3 mei 1825
Besluit van de Permanente Commissie dat de Ommerschans zelfvoorzienend wordt, omdat de gronden van kolonie 5 voldoende opleveren. Bij het besluit horen meerdere kantjes toelichting door Johannes van den Bosch. In invnr 961 heet dit 'Besluit der Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende bepalingen tot vermindering van de uitgaven op kontante gedaan, in het Etabl te Ommerschans'.

3 mei 1825
Besluit dat het eerste etablissement in Veenhuizen vooral voor eigen gebruik zal gaan verbouwen op het land

27 mei 1825
Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid houdende eene instruktie voor den Heer Direkteur der kolonien

4 juni 1825
Besluit van de Permanente Kommissie van de Maatschappij van Weldadigheid, bepalende eene bijzondere kleeding voor de Bedelaars Kolonisten, die voor de tweede maal van desertie terugkomen (zit ook in invnr 963)
TRANSCRIPTIE
12 september 1825
Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende reorganisatie van de policie der koloniŽn van den 12 september 1825 N2 (zit ook in invnr 963)
TRANSCRIPTIE7 juni 1826
Suppletoire instructie voor de verpleging der zieken, de menage en het houden der winkels aan de Ommerschans (zal hetzelfde zijn als 19 juni 1826 Besluit houdende bepalingen nopens de geneeskundige dienst, de menage en de winkels te Ommerschans in invnr 964)
4 december 1827
Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende bepalingen, omtrent de geneeskundige dienst in de Kolonien en de gestichten Instructie voor de Geneeskundige Dienst (= invoering ziekenfonds, zit ook in invnr 965, waar het heet Instructie voor de Geneeskundige Diens TRANSCRIPTIE
18 december 1827
Verordeningen nopens het schoolonderwijs (zit ook in invnr 965) TRANSCRIPTIE13 november 1828
Aanstelling militaire veteranen als veldwachters te Ommerschans (zit ook in invnr 966)
TRANSCRIPTIE21 maart 1829
Bepalingen nopens het geven van verlof aan kolonisten kinderen en bestedelingen in de vrije kolonien om een middel van bestaan te zoeken (zit ook in invnr 967)
TRANSCRIPTIE
30 mei 1829
Besluit van benoeming van eenige hoofd-ambtenaren bij de Maatschappij (de grote herschikking als gevolg van het vertrek van Johannes van den Bosch, zit ook in invnr 967 )
TRANSCRIPTIE15 april 1830
Besluit instelling kolonisten 1e klasse in de vrije kolonien (zit ook in invnr 968)
TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE