Het 'Register van besluiten van het bestuur betreffende de administratie van de comptabiliteit, 1829-1859'

In het archief van de Maatschappij van Weldadigheid (Drents Archief toegang 0186) is invnr 1129 een schriftje dat in de inventaris is omschreven als 'Register van besluiten van het bestuur betreffende de administratie van de comptabiliteit, 1829-1859'. Oftewel alles wat met de geldelijke verrekeningen van de kolonin verband houdt.

Het is vermoedelijk aangelegd door een op het bureau in Den Haag werkzame employ. Of door de sinds 18 april 1825 voor de Maatschappij werkende en per maart 1830 als 'Verificateur' aangestelde Coenraad Krieger, of door de per maart 1830 als Directeur der comptabiliteit aangestelde Hendrik Willem Lambertus Post.

Die konden al die over elkaar heen buitelende besluiten en reglementen waarschijnlijk ook niet meer volgen en probeerden enig overzicht te krijgen.

Een aantal van deze besluiten over comptabiliteit staan ook in de schriftjes met 'Belangrijke besluiten en instructin', de invnrs 962-984, zie deze pagina. De verwijzing naar het desbetreffende schriftje staat hieronder er dan achter. MAAR... in onderstaande worden die besluiten anders geformuleerd, waardoor er soms meer duidelijk wordt over de inhoud van een besluit.

Bijvoorbeeld bij 9 mei 1837 N9...
- staat bij de 'belangrijke besluiten...enz': 'Wijziging van het tarief van inhouding voor kleeding, huisraad en gereedschappen in de gewone kolonien',
- terwijl hieronder staat: 'Goedgekeurd de door den Directeur der kolonien ingezonden staat van indeeling der gewone kolonien in sectin, met aanwijzing van de invaliditeit der huisgezinnen voor het 1e en 2e kwartaal 1837.'
Toch wordt hetzelfde besluit bedoeld.

■ Vermoedelijk mist de eerste pagina van het schriftje, want het eerste besluit hieronder heeft het volgnummer '3'.
■ Links staan de datum en het nummer van het besluit. Normaliter is dat besluit te vinden bij de uitgaande post van de permanente commissie (de invnrs 352-925) op de genoemde datum en onder dat nummer.
■ Genoemde nummer is het agendapunt van die dag.
■ Wat in het schriftje is onderstreept, heb ik hieronder vet gemaakt.
Besluiten over comptabiliteit in 1829
31 augustus 1829 N1
Bepaling omtrent de afdoening van de 16-jarige schuld door kolonisten welke tot hoevenaars worden bevorderd (invnr 967)

31 augustus 1829 N4
Bepaling dat de de eerste verstrekking aan arbeiders huisgezinnen bij derzelver bevordering tot hoevenaars als 16-jarige schuld zal worden overgeschreven (invnr 967)

31 augustus 1829 N6 Bepaling dat de onderhoudskosten der Norgervaart, alsmede de kosten voor de Geneeskundige dienst over de etablissementen te Veenhuizen gelijkelijk zal worden omgeslagen.

31 augustus 1829 N13
Bepaling dat de kosten van eerste verstrekking van kleding aan bestedelingen in de gewone kolonien gevestigd voor rekening der Maatschappij komen (invnr 967).

31 augustus 1829 N14 Bepaling der prijzen en verantwoording der doodkisten. - De dagboeken der magazijnmeesters aan het einde van iedere maand optetrekken. - Geene gelden of goederen mogen worden afgegeven dan tegen deugdelijke bewijzen. - Aan de veteranen veldwachters zal voortaan 1/3 van hun tractement in zilver worden betaald.
TRANSCRIPTIE
26 september 1829 N1
Vernietiging der betrekking van Adjunct Directeur Inspecteur voor de administratie; - vereniging van deszelfs bureau met dat van de P.C. en verdere regeling van de werkzaamheden hiertoe betrekkelijk (invnr 967) TRANSCRIPTIE
28 september 1829 N6 Bepaling omtrent de boeking der facturen enz.

21 november 1829 N1
Vaststelling van de prijzen der boezelaars (invnr 967).
TRANSCRIPTIE
28 november 1829 N3
Bepaling omtrent de verwisseling van koloniale munt tegen gewoon geld voor de veteranen huisgezinnen (invnr 967).
TRANSCRIPTIE
15 december 1829 N39
Bepalingen omtrent het aanmaken van turf ter verkoop naar buiten (invnr 967)

Besluiten over comptabiliteit in 1830
6 februari 1830 N3
Bepaling omtrent het in ontvang nemen van goederen in de verwerijen der fabrijken (invnr 968)

8 maart 1830 N10
Bepaling omtrent de administratie der Turfgraverij ter verkoop naar buiten.

15 april 1830 N2
Verhooging van den prijs der schoenen en aanvulling van het tarief met veteranenschoenen. (invnr 968)
15 april 1830 N26 Vaststelling van het reglement voor de kolonisten van den 1e rang. (invnr 968)
TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE
11 mei 1830 N20
Bepaling van een nieuw tarief regelende de oververdiensten der wezen. (invnr 968) TRANSCRIPTIE
MET PLAATJE
16 mei 1830 N22
Bepaling van een tarief regelende de stortingen voor de fondsen der arbeiders en bedelaars huisgezinnen. Wijziging in het tarief der arbeidsloonen in de Turfgraverij. Bepaling dat de te goed gemaakte gelden op reserve door arbeiders en bedelaars huisgezinnen niet juist op 12 Mei van elk jaar, maar naar gelang van omstandigheden zullen worden uitbetaald. (invnr 968)
TRANSCRIPTIE
MET PLAATJE
12 juli 1830 N5
Bepaling van een tarief regelende de inhoudingen van de verdiensten der vrije kolonisten. (invnr 968)
11 augustus 1830 N7
Nadere bepaling omtrent de geldelijke verantwoording der hoofden van de kolonien en etablissementen. (invnr 968) TRANSCRIPTIE
25 september 1830 N13
Bepaling omtrent de administratie van den afgetreden Algemeenen Boekhouder der kolonien. - Omtrent de inzending van koloniale munt. - Omtrent het meer aanwezige mobilair dan het magazijnboek aanwijst.
GEDEELTELIJKE
TRANSCRIPTIE

29 september 1830 N9
Bepaling dat de valide bedelaars te Veenhuizen welke door omstandigheden buiten hunnen schuld geene verdiensten hebben, uit hunnen oververdiensten zullen worden gevoed. (invnr 968)

29 september 1830 N14 Bepaling omtrent het verbruiken van zeep in de gestichten. (invnr 969)

Besluiten over comptabiliteit in 1831
14 januari 1831 N15
Bepaling dat te Ommerschans aan de bedelaars 0.10 per week in winkelgeld in plaats van spek zal worden verstrekt. Belaing dat het scheerfonds zal worden afgeschaft en bij het Waschfonds gevoegd worden. (invnr 969)
TRANSCRIPTIE
28 januari 1831 N9
Bepaling omtrent de inhouding op de verdiensten der Veteranen huisgezinnen met bijbehorend tarief.. (invnr 969) TRANSCRIPTIE VOLGT
28 januari 1831 N11
Maatregelen tot eene geheele afdragt en verkoop van de boter door de wijkmeesters en Hoevenaars bij het gesticht te Ommerschans. (invnr 969)
21 februari 1831 N5
Om aanteleggen Magazijnenboeken der broodbakkerij en apotheek, gereedschappen in de gewone kolonien en van fabrijkgereedschappen bij kolonie N1, alsmede het bijhouden van dagboeken van mobilair. (invnr 969) TRANSCRIPTIE
23 maart 1831 N31
Bepaling omtrent de handelwijze met de schulden van een huisgezin uit de gewone kolonien, dat onder de arbeiders te Veenhuizen wordt opgenomen. (invnr 969)

22 april 1831 N13
Bepaling omtrent de verhooging van twaalf ten honderd op de inkoopprijs waarmede de van buiten aangekocht wordende goederen door de winkelier bij de gestichten worden verkocht. (invnr 969)

23 juni 1831 N33
Wijziging voor de vervaardiging en prijsbepaling der boezeroenen.

9 juli 1831 N3
Bepaling nopens het stellen van borgtogten door de koloniale geemployeerden. (invnr 969)
TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE

8 augustus 1831 N2
Bepaling omtrent de inlevering van boter en zoetemelk door de bouwboeren van kolonie N5. (invnr 969)

23 september 1831 N2 Bepaling omtrent de verevening van de kassen, mitsgaders verevening van de saldo's der kasboeken met die der grootboeken op Ultimo December 1830.
23 september 1831 N3
Bepaling dat veldvruchten en levensmiddelen enz, zoo van vreemden als eigen oorsprong, steeds in de magazijnen moeten worden opgeslagen. (invnr 969)

24 september 1831 N7
Bepaling dat alle landbouwkundige gereedschappen, als kantschoppen enz., bij de etablissementen op den inventaris moeten worden gebragt; - Herhaling der vroegere bepaling dat geene facturen door koloniale beambten mogen worden geschreven. (invnr 969)

13 oktober 1831 N51
Reglement inhoudende bepaling der verpligting van de ambtenaren bij het ontstaan van brand.

31 oktober 1831 N37
Bepalingen nopens de kwijting der schulden van kolonisten welke met emplooi begiftigd zijn. (invnr 969)

2 november 1831 N24
Goedgekeurd het aanmaken van noppen  dekens in de kolonien; met bepaling dat de tariefprijs zal zijn 0.90.

2 november 1831 N28 Bepalingen omtrent de administratie der te Groot Wateren geplaatste huisgezinnen. - Bepalingen omtrent de administratie der veefokkerij.

9 november 1831 N31
Bepalingen op het houden van dienstboden, uit de kolonisten, door de koloniale ambtenaren. (invnr 969)
TRANSCRIPTIE
3 december 1831 N1
Bepalngen op het aanleggen van magazijnen van houtwaren. (invnr 969)
TRANSCRIPTIE
3 december 1831 N4
Bepalingen nopens het verantwoorden der veldvruchten en levensmiddelen in de gewone kolonien. (invnr 969).

5 december 1831 N1
Bepalingen nopens de separatie van het 2e en 3e gesticht te Veenhuizen. (invnr 969)
TRANSCRIPTIE
5 december 1831 N2 Bepalingen omtrent het overleggen der staten van voorhanden goederen op Ultimo December 1831, mitsgaders het stellen der laatste posten op de journalen over die maand.

5 december 1831 N3
Bepalingen omtrent de wijze van betaling der vreemde arbeiders in de kolonien. (invnr 969)
TRANSCRIPTIE
10 december 1831 N56
Bepaling dat kolonie N5 voortaan den naam zal dragen van Ommerschans Buiten. (invnr 969)

14 december 1831 N1 Wijziging van artikel 8 der resolutie dd 5 dezer N2 opzigtens het stellen der laatste posten op de journalen van December 1831.

14 december 1831 N2
Wijziging van artikel 4 der resolutie dd 5 dezer N3 opzigtens de betaling in zilvergeld aan vreemde arbeiders. (invnr 969) TRANSCRIPTIE
Besluiten over comptabiliteit in 1832
14 februari 1832 N40
Bepalingen voor de administratie van het 2e en 3e gesticht te Veenhuizen na dezelver afscheiding op 1e January jl.

17 april 1832 N18
Bepaling op de inrigting van de rekeningen-courant met de winkelhouders binnen de gestichten.

7 juni 1832 N54
Bepaling nopens de uitbetaling der tractementen aan de erven van overleden ambtenaren. (invnr 970)

9 juni 1832 N2
Approbatie verleend op een door den Directeur der kolonien genomen besluit tot het voeren op de staten van verdiensten van alle de arbeidsloonen der kolonisten. (invnr 970)

19 juni 1832 N38
De Inspecteur der kolonien belast met het meer moreele gedeelte der verificatie van de uitgaven in de kolonien. (invnr 970)

4 augustus 1832 N2
Bepaling dat de kosten van reparatie aan kleeding enz. maandelijks ten laste der kolonisten moet worden omgeslagen. (invnr 970)

11 oktober 1832 N33
Vaststelling van een tarief voor verwerking van grondstoffen. (invnr 970)

31 oktober 1832 N21
Bepaling dat de toelagen voor medailles bij het overlijden van kolonisten worden ingetrokken. (invnr 970)
TRANSCRIPTIE
5 november 1832 N40 Bepaling (bij resolutie van den Directeur der kolonien) nopens het bakken van tarwebrood aan het gesticht N1 voor de gestichten N2 en N3 te Veenhuizen. (invnr 970)

14 november 1832 N27
Bepaling op de toekenning der toelagen voor medailles aan weduwen van kolonisten. (invnr 970)
TRANSCRIPTIE
27 november 1832 N58
Vaststelling van een tarief voor verwerking van grondstoffen en arbeidsloonen voor het aanmaken van wollen dekens. (invnr 970)

17 december 1832 N1
Vaststelling van een reglement inhoudende bepalingen omtrent de stortingen der bedelaars kolonisten voor de fondsen van onderhoud. (invnr 970)

19 december 1832 N32
Goedgekeurd de door den Directeur der kolonien gemaakte bepalingen omtrent het fabrijkwezen als:
A het verwerken van vlas
B het aanmaken van klompen
C de werkzaamheden in den winter van 1832-1833 voor ieder gesticht in het bijzonder geregeld
D het werken voor bijzondere rekening. (invnr 970)

31 december 1832 N4
Bepaling omtrent de wijze van verantwoording der verstrekt wordende goederen uit de magazijnen der binnen gestichten.

Besluiten over comptabiliteit in 1833
17 januari 1833 N5
Bepaling op de verstrekking van turf en oly ten behoeve van de bureaux der binnen gestichten. (invnr 971)

4 februari 1833 N38 Gearresteerd twee ontwerpen van besluiten betrekkelijk eene verbeetering der inkomsten van het zuivel bij de gestichten en eene betere regeling van de verpligtingen der hoevenaars. (invnr 971)

5 februari 1833 N39
Wijziging van het besluit van den 17 December ll N1, opzigtelijk het beheer der bedelaars kolonisten. (invnr 971)

14 februari 1833 N9
Gearresteerd een nieuw tarief der prijzen van kleeding en huisraad. (invnr 971)

22 februari 1833 N40
Goedgekeurd en gearresteerd een tarief der prijzen van grondstoffen welke in de kolonien vervaardigd worden. (invnr 971)

1 maart 1833 N1
Toelegging van meerdere oververdiensten aan die weezen in de kindergestichten welke spinarbeid verrigten. (invnr 971)

11 maart 1833 N11
Goedgekeurd de door den Directeur der kolonien voorgestelde
Wijzigingen in het tarief voor de verwerking van grondstoffen
Aanvullingen in het tarief der prijzen van grondstoffen. (invnr 971)

20 maart 1833 N2
Vaststelling der prijzen van vee, zuivel, veldvruchten en turf in de kolonien. (invnr 971)

13 april 1833 N24
Geapprobeerd de herziening van het tarief van kleeding met betrekking tot de voerlakensche artikelen.

25 april 1833 N27
Bepaling dat van de verdiensten der Veteranen-veldwachters voor kleeding volgens tarief zal behooren te worden ingehouden. Machtiging om het school aan het 3e gesticht te vergrooten. Benoeming der voormalige boerenmeid tot waschvrouw. (invnr 971) TRANSCRIPTIE
3 mei 1833 N26
Goedgekeurd de door den Directeur der kolonien gemaakte aanvulling van het tarief voor de verwerking van grondstoffen. (invnr 971)
6 mei 1833 N20
Ampliatie op het besluit van den 17e December 1832 N1 opzigtens de oververdiensten der bedelaarskolonisten. (invnr 971)
6 juni 1833 N6
Bepaling dat het te kort komende op de rekeningen der winkelhouders jaarlijks ten hunnen laste wordt afgeschreven; met toepassing op die van het 2e gesticht. (invnr 971)
6 juni 1833 N7
Bepaling dat de prijzen van kleeding en huisraad slechts in n algemeen tarief begrepen zijn. (invnr 971)
18 juni 1833 N2
Bepaling dat de rekeningen van invalide bedelaarskolonisten niet meer zullen belast worden met de kosten van desertie wanneer zij binnen de drie maanden worden teruggebragt. Dat de verstrekking van kleeding zoo veel mogelijk geschiedt in het verband met het te goed gemaakte. (invnr 971)
21 juni 1833 N15
Aanvulling van het tarief voor de verwerking van grondstoffen met de artikelen potasch en zeep tot het weeken van vlasgaren. (invnr 971)
11 juli 1833 N2
Nadere bepaling omtrent de te geven boekwaarde aan het vee (ampliatie op 20 maart 1833 N2). (invnr 971)
18 oktober 1833 N6
Bepaling op de verstrekking van brood en aardappels aan de kolonisten in de gewone kolonien. (invnr 971)
2 november 1833 N12
Bepaling op de verstrekking van aardappelen in de gewone kolonien (verandering van 18 oktober). (invnr 971)
5 december 1833 N20
Gearresteerd een vernieuwd tarief voor de verwerking van grondstoffen. (invnr 971)
31 december 1833 N22
Den Directeur der kolonien autorisatie verleend tot het verstrekken tegen verminderde prijzen van pijen kleeding bij het gesticht N2 te Veenhuizen, nog van vroegere tijd voorhanden.

Besluiten over comptabiliteit in 1834
24 februari 1834 N32
Bepaling nopens de wijze van verstrekking en verantwoording der kerk- en leerboeken. (invnr 972)

20 maart 1834 N1
Ampliatie op het besluit van 4 februari 1833 N38 houdende regeling van de belooning, werkzaamheden en verpligtingen der hoevenaars bij de gestichten. (invnr 972)
5 april 1834 N21
Bepaling op het toeleggen eener belooning van 2.-- aan de geneesheeren te Veenhuizen voor iedere verlossing van eene kolonistenvrouw.

12 april 1834 N7
Bepaling op de beschikking van goederen vanwege de Maatschappij verstrekt door ontslagen of overleden kolonisten achtergelaten. (invnr 972)
2 mei 1834 N50
Bepaling op de prijzen van het brood. (invnr 972)
28 mei 1834 N13
Geapprobeerd het voorstel des Directeurs der kolonien, houdende toekenning eener belooning van 3.-- aan den hoevenaar te Ommerschans voor het vetten van elken koe.

29 mei 1834 N21
Ampliatie op het besluit van 2 mei N50, houdende bepaling dat het verstrekte brood aan arbeiders huisgezinnen, hoevenaars en mindere ambtenaren, zal worden beschouwd als brood dat verkocht wordt. (invnr 972)
7 juli 1834 N13
Geapprobeerd het aanleggen een eigen tuin te Veenhuizen N2. (invnr 972)
19 juli 1834 N6
Bepaling op de verantwoording van turf bij de gestichten te Veenhuizen. (invnr 972)
23 juli 1834 N1
Bepaling op de uitbetaling van opgelegde reservegelden aan de arbeiders huisgezinnen te Veenhuizen.

15 augustus 1834 N5
Bepaling dat de uitkeering der verdiensten van ingedeelden aan de huisgezinnen wordt verhoogd. (invnr 972)
23 augustus 1834 N2
Bepaling dat de toelagen aan den Directeur der kolonien voor reiskosten worden ingetrokken; dat daarentegen ter zijner beschikking worden gesteld twee paarden der Maatschappij, met verdere bepaling nopens de administratie derzelve paarden. (invnr 972)
12 september 1834 N4
Bepalingen nopens de verstrekking van kleeding aan de kweekelingen te Wateren; gearresteerd een vernieuwd tarief derzelver oververdiensten. (invnr 972) TRANSCRIPTIE mt
PROTEST DIRECTEUR

20 october 1834 N40
Schorsing (voorloopige) der invoering van het tarief voor de verdiensten enz. der kweekelingen te Wateren, met nadere bepalingen nopens de verstrekking van kleeding, gearresteerd bij besluit van 12 september N4. (invnr 972) TRANSCRIPTIE
12 december 1834 N3
Bepaling dat de kosten van het doen van transport voortaan gespecificeerd moeten worden afgegeven.  (invnr 972)
15 december 1834 N1
Gearresteerd het reglement voor het fabrijkwezen met daarbij behoorende tarieven N1 tot 5.. (invnr 972)
24 december 1834 N18
Gearresteerd eene wijziging in het bovenvermelde (15 december ll N1) tarief N4  (invnr 972)
Besluiten over comptabiliteit in 1835
23 januari 1835 N2
Gearresteerd eene wijziging in het tarief N2 bij de resolutie dd 15 December 1834 N1 gevoegd. (invnr 973)

3 februari 1835 N4
Bepaling wegens te doene stortingen door de kolonisten bedelaars veldwachters over hun kleedingfonds (wijziging 17 December 1832). (invnr 973)
9 maart 1835 N3
Gearresteerd eene wijziging in de tarieven N2, 3 en 4 bij de resolutie dd 15 November 1834 N1 gevoegd. (invnr 973)
10 maart 1835 N3
Bepaling nopens de afsluiting der rekeningen met bedelaarskolonisten, welke aan de regterlijke magt worden uitgeleverd. (invnr 973)
17 maart 1835 N24
Bepalingen nopens de uitbetaling van toelagen voor medailles.

4 mei 1835 N2
Gearresteerd eene wijziging in de tarieven N1 en 3 bij de resolutie dd 15 December 1834 N1. (invnr 973)
26 juni 1835 N4
Bepalingen op de door den Directeur der kolonien aangevraagd wordende gelden tot bestrijding der behoeften in de kolonien. (invnr 973)
6 juli 1835 N1
Gearresteerd eene wijziging in de tarieven N3 en 4 bij de resolutie dd 15 December 1834 N1 gevoegd. (invnr 973)
26 oktober 1835 N1
Intrekking van het tarief regelende de inhoudingen op de verdiensten van de kolonisten der gewone kolonien met nadere bepalingen op dit stuk. (invnr 973)
27 november 1835 N16
Bepaling dat het besluit dd 26 October ll N1 eerst met 1 January 1836 zal behooren ten uitvoer gelegd te worden.

22 december 1835 N29
Gearresteerd de nieuwe tarieven N1, 2 en 3 bij het reglement voor het fabrijkwezen. (invnr 973)
Besluiten over comptabiliteit in 1836
6 januari 1836 N8
Bepaling dat de voorhanden winkelwaren, bij het doen eener opvolgende uitbesteding, tegen de prijzen van deeze uitbesteding zullen worden verkocht. (invnr 974)

19 februari 1836 N11
Bepaling nopens de wijze van verantwoording van het graan en meel in de magazijnen van producten der broodbakkerij. (invnr 974)
7 maart 1836 N21
Bepaling dat de azijn voortaan in kannen zal behooren verantwoord te worden. (invnr 974)
9 maart 1836 N10
Bepaling nopens de afschrijving van het saldo der rekening Fonds van onderhoud op de respective grootboeken der gestichten te Ommerschans, Veenhuizen en Wateren.

19 maart 1836 N11
Bepaling nopens de afschrijving van het saldo der rekening wegens kleeding en loopende schuld met de gewone kolonisten op de respective grootboeken. (invnr 974)
2 april 1836 N28
Besluit houdende mededeeling der bepaling dat berust wordt in het tot hiertoe behandelde ten aanzien der inhouding van brood voor te weinig verrigte spinarbeid enz.

16 mei 1836 N3
Wijziging in de uitbetaling der verdiensten van de arbeiders huisgezinnen te Veenhuizen. Goedgekeurd de tijdelijk hoogere uitbetaling van zekgeld verdiend bij het hekelen van vlas te Veenhuizen N1. Goedgekeurd de aankoop van 25 spinwielen. (invnr 974)
18 mei 1836 N3
Bepaling dat de storting der kweekelingen te Wateren voor kleeding met 0.05 is verhoogd. (invnr 974)
25 mei 1836 N55
Gearresteerd eene aanvulling in het tarief N4 bij de resolutie dd 22 December 1835 N29. (invnr 974)
23 juli 1836 N4a
Reglement voor de gewone kolonin. (invnr 974)

23 juli 1836 N4b
Reglement voor den landbouw bij de gestichten te Veenhuizen. (invnr 974)
13 september 1836 N12
Gearresteerd eene aanvulling in het tarief N4 bij de resolutie dd 22 December 1835 N29. (invnr 974)
13 september 1836 N28
Gearresteerd eene aanvulling als voren in de tarieven N2 en 3. (invnr 974)
17 oktober 1836 N6
Toekenning van belooning voor verlossing van kolonistenvrouwen aan den Geneesheer voor de gewone kolonin ingevalle van ontstentenis eener vroedvrouw. (invnr 974)
24 oktober 1836 N41
Bepaling op de toediening van geneeskundige hulp aan die ambtenaren welke daarvoor geabonneerd zijn. (invnr 974)
1 november 1836 N1
Bepalingen (nadere) met betrekking tot het reglement voor de gewone kolonien van den 23 July ll N4a.

4 november 1836 N1
Bepalingen als voren omtrent de boeking van uitgaven voor nieuwe of verder te voltooyen werken. (invnr 974)
4 november 1836 N2
Bepalingen als voren omtrent de administratie der comptabiliteit voor de gewone kolonien. (invnr 974)
16 november 1836 N25
Gearresteerd eene aanvulling in de tarieven N1 en 4 bij de resolutie dd 22 December 1835 N29. (invnr 974)
24 november 1836 N13
Bepaling dat het schrijfwerk van de broodbakkerij der gestichten voortaan door de boekhouders-binnen zal worden waargenomen.

13 december 1836 N3
Bepaling omtrent de afscheiding der administratie van de broodbakkerij, winkels, geneeskundige dienst, enz. van de administratie der Algemeene Directie, en dezelve gevoegd bij die der gewone kolonien. (invnr 974)
Besluiten over comptabiliteit in 1837
14 januari 1837 N6
Bepaling dat op de grootboeken der gewone kolonien eene nieuwe rekening zal geopend worden, onder de benaming Oude schuld der kolonisten. (invnr 975)

23 januari 1837 N2
Gearresteerd een tarief voor de verstrekking van huisraad en gereedschappen aan de kolonisten huisgezinnen bij hunne vestiging. (invnr 975)
3 februari 1837 N1
Bepaling op het waarnemen van vacante betrekkingen in de kolonien. (invnr 975)
15 februari 1837 N9
Gearresteerd eene aanvulling in de tarieven N3 en N4 bij de resolutie dd 22 december 1835 N1. (invnr 975)
13 maart 1837 N1
Kennisgeving aan den Directeur der kolonien dat nader zal worden opgegeven met welke sommen de reserve-rekening der valide huisgezinnen moet belast worden. Goedgekeurd een model van het rekeningboek in het bijzonder der gewone kolonisten. Als voren van het zakboekje. Goedgekeurd het voorstel om de prijs van het brood in de gewone kolonin vooralsnog te stellen op 0.05 het pond. (invnr 975)
9 mei 1837 N9
Goedgekeurd de door den Directeur der kolonien ingezonden staat van indeeling der gewone kolonien in sectin, met aanwijzing van de invaliditeit der huisgezinnen voor het 1e en 2e kwartaal 1837. (invnr 975)
8 september 1837 N13
Den Directeur der kolonien aangeschreven te waken voor de juiste naleving van het reglement voor het fabrijkwezen.

15 september 1837 N22
Wijziging en aanvulling der tarieven voor het fabrijkwezen, behoorende bij het reglement gearresteerd dd 22 december 1835 N1. (invnr 975)
9 oktober 1837 N6
Bepalingen dat aan de veteranen huisgezinnen bij hunne aankomst 3.-- op hun kleedingfonds zal worden voorgeschoten. (invnr 975)
9 oktober 1837 N8
Magtiging aan den Directeur der kolonien om aan de bejaarde bestedelingen te Veenhuizen van tijd tot tijd eenige uitbetaling op het door hun te goed gemaakte te laten doen. (invnr 975) TRANSCRIPTIE
24 oktober 1837 N12
Bepaling van den prijs der garens voor de katoenweverij en van den prijs en inhoud van het 5/4 katoenen lijnwaad.

17 november 1837 N8
Gearresteerd een reglement van beheer der katoenweverijen in de gewone kolonien. (invnr 975)
20 november 1837 N2
Gearresteerd een tarief van arbeidsloonen in de katoenweverij in de gewone kolonien. (invnr 975)
6 december 1837 N3
Goedgekeurd eene wijziging in het reglement van beheer der katoenweverij (17 november jl N8). (invnr 975)

Besluiten over comptabiliteit in 1838
20 februari 1838 N1
Goedgekeurd de vernieuwing der tarieven N1 tot 4 behoorende bij het reglement voor het fabrijkwezen. (invnr 976)

10 maart 1838 N29
Bepaling dat aan de bedelaars kolonisten als eerste verstrekking zal worden uitgereikt aan mannen een pet en aan vrouwen twee mutsen. (invnr 976)
17 maart 1838 N16
Goedgekeurd de vernieuwing van het tarief van bereekening der hoeveelheid broods uit het mud rogge en aardappelen te bakken. (invnr 976)
21 maart 1838 N1
Bepaling dat de prijzen der godsdienstige boekwerken voor de kolonisten voortaan zullen bedragen 80 pct van de inkoopprijs. (invnr 976)
29 maart 1838 N1
Bepaling op de inwisseling van koloniale munt tegen zilvergeld in de gewone kolonien (invnr 976) TRANSCRIPTIE
7 april 1838 N7
Bepaling regelende de verrekening der oververdiensten van kolonisten der gewone kolonien welke tusschentijds ontslagen of overgeplaatst worden, (invnr 976)
9 april 1838 N4
Aanvulling der tarieven behorende bij het reglement voor het fabrijkwezen gearresteerd dd 20 februari 1838 N1. (invnr 976)
23 april 1838 N1a
Wijziging in het tarief van inhouding en uitbetaling op de verdiensten van de kolonisten der gewone kolonien gearresteerd dd 23 juli 1836 N4. (invnr 976)
23 april 1838 N2
Bepaling van den prijs van het brood in de gewone kolonien op 0.06 het pond. (invnr 976)
23 april 1838 N3
Bepaling omtrent de verstrekking van turf aan de kolonisten in de gewone kolonien. (invnr 976)
1 mei 1838 N25
Aanvulling der tarieven behoorende bij het reglement voor het fabrijkwezen, gearresteerd dd 20 februari 1838 N1. (invnr 976)
3 mei 1838 N1
Bepaling (nadere) op de inwisseling van koloniale munt tegen zilvergeld in de gewone kolonien. Bepaling van den prijs van het in de winkels der gewone kolonien verkrijgbaar gestelde zwart katoen. (invnr 976) TRANSCRIPTIE
12 mei 1838 N1
Bepaling dat de onderdirecteurs van Veenhuizen N1 en 2 voor de administratie dier gestichten als boekhouders mede verantwoordelijk zijn. (invnr 976)
12 mei 1838 N10
Bepaling op de indeeling der weezen in 5 klassen mitsgaders van het bedrag der door hun te doene storting voor kleeding. (invnr 976)
21 mei 1838 N1
Bepaling omtrent de verdiensten der valide en invalide huisgezinnen in de gewone kolonin. (invnr 976)
21 mei 1838 N2
Bepaling op de indeeling van bestedelingen in de huisgezinnen van gewone kolonisten, mitsgaders omtrent derzelver overplaatsing naar Veenhuizen. (invnr 976)
2 juni 1838 N2
Bepalingen omtrent de inrigting der werkstaten van verrigte veldarbeid, ten einde daaruit de werkzaamheden te kunnen controleren. (invnr 976)
17 juli 1838 N24
Nadere bepaling omtrent het in de koloniale winkels ter verkoop stellen van eigen gereed katoen. (invnr 976)
1 augustus 1838 N36
Gearresteerd de door de permanente commissie in de kolonien gemaakte bepalingen regelende de inkomsten der kolonisten in de gewone kolonien. (invnr 976)
3 augustus 1838 N2
Bepalingen omtrent de uitbetaling der verdiensten van A de kolonisten wijkmeesters in de gewone kolonien. (invnr 976)
4 augustus 1838 N25
Gearresteerd een reglement voor het geldelijk beheer der kolonien.

14 augustus 1838 N6
Bepaling dat het schoolonderwijs aan de Israelietische kinderen door den godsdienst onderwijzer N.S. Jacobson zal worden gegeven. (invnr 976) WORDT VERMELD OP
ONDERWIJSPAGINA'S
7 september 1838 N14
Aanvulling en wijziging van de tarieven behoorende bij het reglement voor het fabrijkwezen gearresteerd 20 February 1838 N1. (invnr 976)
19 september 1838 N7
Wijziging der tarieven behoorende bij het reglement voor het fabrijkwezen gearresteerd 20 February 1838 N1. (invnr 976)
19 september 1838 N8
Gearresteerd een door den Directeur der kolonien voorgedragen besluit regelende de inkomsten der kolonisten. (invnr 976) TRANSCRIPTIE
26 oktober 1838 N5
Bepaling wijzigende en regelende het bedrag der toelagen voor bureaukosten aan de boekhouders der fabrijken mitsgaders aan die der buiten gestichten. (invnr 976)
25 november 1838 N2
Bepaling van den prijs voor welken het brood in de kolonien zal worden verkocht. (invnr 976)
20 december 1838 N6
Den Directeur der kolonien het verlangen te kennen gegeven dat de ambtenaren te Wateren het brood voor niet minder prijs bekomen dan de kolonisten. (invnr 976)
21 december 1838 N2
Bepalingen omtrent te nemen maatregelen tot voorkoming van misbruik met opzigt tot de zuivelmakerij bij de onderdirecteur buiten te Veenhuizen. (invnr 976)
31 december 1838 N4
Bepaling dat de paarden van de bakkerij te Ommerschans met 1e January 1839 niet langer bij het buiten gesticht maar bij het binnen gesticht zullen worden gekapitaliseerd en geadministreerd. (invnr 976)
Besluiten over comptabiliteit in 1839
7 februari 1839 N12
Bepalingen op de verantwoording van turf uit de Veenderij te Veenhuizen. (invnr 977)
15 februari 1839 N4
Intrekking der bestaande tarieven voor het fabrijkwezen en daarvoor ter vervanging anderen gearresteerd..(invnr 977)
25 februari 1839 N3
Vernieuwing van het tarief van zakgelden en oververdiensten der bedelaars kolonisten. Wijziging van het tarief van storting voor kleeding der bedelaarskolonisten. Als voren der weezen. Wijziging in het bedrag der verdiensten en stortingen der hoeveknechten en jongens uit de weezen te Veenhuizen. Bepaling van het bedrag der toegestane verteering door arbeiders en veteranen huisgezinnen te Veenhuizen. (invnr 977)
5 april 1839 N3
Bepaling omtrent de verantwoording van het zuivel bij het gesticht te Wateren. (invnr 977)
16 april 1839 N16
Nadere bepaling regelende de dagloonen der smidsknechten en timmerlieden. (invnr 977)
19 april 1839 N9
Bepaling houdende afstelling der adsistenten 4e klasse in de katoenweverijen en verdubbeling van het getal der 3e klasse. (invnr 977)
5 juli 1839 N1
Bepaling omtrent het onderhoud der arbeiders kolonisten met vaststelling van het bedrag der door hun te maken verteeringen. (invnr 977)
13 juli 1839 N9
Wijziging der tarieven behoorende bij het reglement voor het fabrijkwezen gearresteerd 15 February ll N4. (invnr 977)
29 juli 1839 N3
Wijziging en aanvulling der tarieven behoorende bij het reglement voor het fabrijkwezen gearresteerd 15 February ll N4. (invnr 977)
6 augustus 1839 N3
Bepaling op de verrekening van het saldo der kleedingrekening bij het ontslag der weezen uit de kindergestichten. (invnr 977)
29 oktober 1839 N15
Wijziging en aanvulling der tarieven behoorende bij het reglement voor het fabrijkwezen gearresteerd 15 February ll N4. (invnr 977)
9 november 1839 N4
Nadere bepaling omtrent het onderhoud der arbeiders kolonistenen wijziging van het tarief van inhouding voor kleeding en reserve, gearresteerd 5 July ll. (invnr 977)
Besluiten over comptabiliteit in 1840
22 januari 1840 N2
Bepaling dat aan de meisjes uit de kindergestichten wit katoenen doeken zullen mogen verstrekt worden. (invnr 978). TRANSCRIPTIE ONDERAAN
PAGINA MET EXTRA INFORMATIE
30 januari 1840 N3
Vastgesteld een vernieuwd tarief voor de oververdiensten der weezen in de kindergestichten. (invnr 978)
12 maart 1840 N16
Goedgekeurd de verhooging van het hekelloon van snuit en spiet van 3 tot 5 centen per pond.

8 april 1840 N34
Toepassing der bepalingen betrekkelijk de afrekening wegens kleeding met de weezen te Veenhuizen op de bedelaarskinderen aldaar verpleegd wordende (zie 6 augustus 1839 N3). (invnr 978).
11 april 1840 N7 Intrekking der bestaande tarieven voor het fabrijkwezen en daarvoor ter vervanging anderen gearresteerd. (invnr 978)
11 april 1840 N8 Goedgekeurd de aanvulling van de tarieven voor het fabrijkwezen, gearresteerd den 11e April 1840 N7. (invnr 978)
10 juni 1840 N36
Goedgekeurd de aanvulling van de tarieven voor het fabrijkwezen, gearresteerd den 11 April 1840 N17. (invnr 978).
12 juni 1840 N30
Bepaling nopens de wijze van verantwoording van ontvangen en uitgegeven grondstoffen van en aan het algemeen magazijn in en uit de fabrijken en katoenweverijen. (invnr 978)
13 juni 1840 N27
Bepaling op de classificatie der adsistenten in de katoenweeverijen. (invnr 978).
16 juni 1840 N7
Bepaling op de uitbetaling van verdiensten aan huisgenooten van veteranen veldwachters. (invnr 978)
21 juli 1840 N2
Bepaling op de afschrijving der rekening van bedelaars kolonisten welke met ontslag vertrekken. (invnr 978)
17 augustus 1840 N7
Bepaling van den prijs van het afval van jute garen op 0,15 het pond. Verhooging van het hekelloon van hennip van 0.05 op 0.08 het pond. Intrekking der tijdelijke verhoging van het weefloon van breed noppendoek.

26 september 1840 N30
Goedgekeurd de vermindering van het spinloon van jute garen van 0.65 tot 0.50. Goedgekeurd de bepaling van den taks voor den turfbrand van zaalopzieners, klompenmaker, wagenmaker en apotheker. Bepaling dat de veldwachters zooveel mogelijk uit de veteranen zullen genomen worden en hun salaris geheel in zilver uitbetaald worden. en vermeerdering van het schrobbel en kaardloon van het afval van jute garen. (invnr 978)
26 september 1840 N30a
Kennisgeving nopens het verbruik van garentot het weeven van grijs linnen benoodigd. (invnr 978)
5 november 1840 N1
Gearresteerd een reglement voor de vrijboeren. (invnr 978)
19 november 1840 N7
Bepaling op de administratie van het onderhoud der bedelaars, weezen en kweekelingen binnen de gestichten der Maatschappij. (invnr 978)
5 december 1840 N31
Bepaling dat alle te kort komingen op goederen van welken aard ook, voortaan binnen den tijd van n jaar ter kennisse van de Permanente Commissie moeten gebragt worden. (invnr 978)
30 december 1840 N1
Bepaling op het geven der eerste verstrekkingen van huisraad aan de bedelaarshuisgezinnen en de daarop te doene vergoedingen. (invnr 978)
31 december 1840 N2
Bepaling dat de veteranen-veldwachters te Ommerschans en Veenhuizen mede onderworpen zijn aan eene inhouding voor kleeding uit de door hun gemaakt wordende verdiensten. (invnr 978)
Besluiten over comptabiliteit in 1841
25 maart 1841 N1
Intrekking der bestaande tarieven voor het fabrijkwezen, en daarvoor anderen gearresteerd. Opmerking omtrent de wijziging van het tarief N4. Bepaling dat voortaan de lappen katoen bij ellemaat in de winkels zullen verkocht worden. Bepaling van den prijs der koffijzakken op 52 en 64 cent. Den Directeur der kolonien uitgenoodigd om voor het voorloopig behoudene tarief N4 eene nadere voordragt te doen. (invnr 979)

16 juni 1841 N5
Goedgekeurd eene wijziging en aanvulling van de tarieven voor het fabrijkwezen. (invnr 979)
2 juli 1841 N16
Goedgekeurd eene nadere regeling expresse dienst van Veenhuizen op Assen.

3 juli 1841 N26
Gearresteerd een tarief van verdiensten en uitbetalingen aan bedelaars kolonisten welke in eenige bediening of werkzaamheid bij het 1e en 3e gesticht te Veenhuizen zullen gesteld worden. (invnr 979)
13 augustus 1841 N34
Bepaling dat de zakboekjes den kolonisten tegen 0.15 zullen toegerekend worden. (invnr 979)
23 augustus 1841 N1
Het door den Directeur der kolonien voorgestelde tarief der prijzen van kleeding, huisraad en gereedschappen niet in te voeren, maar de prijzen dier goederen onveranderd te laten, behoudens de wijziging welke daaraan over de reeds verloopen maanden van 1841 gegeven is.

4 oktober 1841 N7
Gearresteerd de instructie voor den boekhouder-magazijnmeester der katoenspinnerij. (invnr 979)
11 oktober 1841 N10
Gearresteerd een tarief van uitbetaling en inhouding der oververdiensten van de weezen werkzaam in de katoenspinnerij. (invnt 979)
22 oktober 1841 N4
Wijziging der instructie voor den boekhouder-magazijnmeester der katoenspinnerij (invnr 979)
Besluiten over comptabiliteit in 1842
8 januari 1842 N11
Bepalingen omtrent het geven van schoolonderwijs te Groot Wateren. (invnr 980)
28 februari 1842 N5
Bepaling dat het brood voor de gewone kolonien en Wateren wordt verhoogd van prijs van 6 op 7 cent het pond. Wijziging overeenkomstig deze bepaling van artikelen 1, 3, 4 van het besluit dd 19 September 1838 N8. (invnr 980). TRANSCRIPTIE
4 maart 1842 N23
Bepaling omtrent de verevening der rekeningen met weezen bij hun ontslag, wanneer zij met verlof afwezig zijn. (invnr 980)
8 maart 1842 N12
Gearresteerd het tarief N4 met de daarbij behoorende nota van berekening, blijvende echter de kleedingprijzen onveranderd. Bepaling houdende afschaffing der linnen buizen en broeken, mitsgaders op de verstrekking van voerlaken buizen en broeken in de plaats van eerstgemelden.

8 maart 1842 N14
Bepaling dat aan de bedelaars kolonisten turfwerkers te Ommerschans hunner verdiensten buitengewoon in spek en brood zal verstrekt worden.

25 maart 1842 N1
Goedgekeurd dat het gedeelte der verdiensten van turfwerkers te Ommerschans, in koloniale munt zal worden uitbetaald, in plaats daarvoor spek en brood te verstrekken.

1 april 1842 N1
Bepalingen op de verstrekking van brood, aardappelen en winkelgeld, ten behoeve der met verlof afwezige leden van gewone kolonisten huisgezinnen. (invnr 980)
28 mei 1842 N14
Bepaling van den prijs der turf voor de kolonisten der gewone kolonien op 40.-- per dagwerk. (invnr 980)
2 juni 1842 N2
Goedgekeurd de aanvulling en wijziging der tarieven als voren voor zooveel betreft de weverij van calicots.

3 juni 1842 N3 Goedgekeurd de aanvulling en wijziging der tarieven als voren voor zooveel betreftde borstrokken.

6 juni 1842 N10
Toelichting op de bepalingen vervat in het besluit dd 1 April ll N1 nopens de inhouding der verstrekkingen voor kolonisten met verlof afwezig. (invnr 980)
3 augustus 1842 N11
Opheffing van het stelsel van hoeveknechts en hoevejongens.
19 september 1842 N2
Het artikel Olie afzonderlijk uit te besteden.
29 september 1842 N1
Bepaling dat de prijzen van boter en vleesch telkens voor 3/m zullen worden vastgesteld.

17 oktober 1842 N2
Bepaling dat met 1e November het 3 gesticht te Veenhuizen zal ophouden te wezen een kinder gesticht en wordt van dien tijd af verklaard te zijn een gesticht voor bedelaars. (invnr 980)
17 oktober 1842 N6
Bepalingen op: - Het weven van pijlaken. - Dat buis en broek voortaan van voerlaken gedragen zullen worden. - Het dragen van jakken en rokken. - Dat de broeken van bedelaars kolonisten van wit voerlaken zullen zijn. - Dat de vrouwenhemden 1e en 2e taille van 6/4 en 5/4 calicots zullen gesneden worden. - Dat de stoelen te Veenhuizen N2 zullen aangemaakt worden. - Dat in het blikwerk door de directie der katoenspinnerij zal voorzien worden. - Dat de kammen voor de katoenweverij en het katoenen band voor de katoenspinnerij te Veenhuizen N3 zullen aangemaakt worden. (invnr 980)
 17 oktober 1842 N7
Bepalingen op het spinnen van jute garen voor de weverij van koffijzakken. (invnr 980)
18 oktober 1842 N13
Goedgekeurd de wijziging der tarieven voor het fabrijkwezen voor zooveel betreft Koornzaklinnen, katoenvoerlaken en katoenen pijlaken.

24 oktober 1842 N6
Bepaling op de toekenning van winkelgeld uit de verdiensten aan de kolonisten der gewone kolonien. Wijziging dientengevolge van het besluit dd 19 september 1838 N8, eerstemaal gewijzigd bij dat van  en 28 febrauri 1842 N25. Bepaling op de verrekening van het saldo der oververdiensten van de kolonisten der gewone kolonien op Ultimo Juny 1842. (invnr 980) TRANSCRIPTIE MET OOK
DAARAANVOLGENDE
CORRESPONDENTIE

25 oktober 1842 N7
Bepaling dat het beheer der kerken te Veenhuizen te rekenen met 1e January 1843 zal plaats hebben bij het 2e gesticht buiten.. (invnr 980)
8 november 1842 N2
Bepaling dat berust wordt in de toekenning der wekelijksche toelage van 3.50 aan de verwer te Veenhuizen 1e gesticht; met verdere bepaling dat alvorens eenig kolonist in emplooi eenen ander te doen opvolgen, daartoe de autorisatie der permanente commissie moet gevraagd worden.

1 december 1842 N10
Bepaling dat het weefloon der koffijzakken met 1 January 1843 wordt verminderd van 4 tot 3 cent. (invnr 980)
24 december 1842 N1
Goedgekeurd de bepalingen vereischt ter uitvoering van artikel 5 van het besluit dd 17 October ll N2.

31 december 1842 N28
Goedgekeurd de buitengewone uitbetaling van zakgeld aan kolonisten timmerlieden te Veenhuizen N3.

31 december 1842 N43
Verhooging van het spinloon der ruwe jute van 0.15 tot 0.20

Besluiten over comptabiliteit in 1843
7 juli 1843 N3
Bepaling dat in de grootboeken de rekening Nieuwen aanleg wordt ingetrokken. Bepaling dat in dezelve eene rekening moet geopend worden onder den titel Kosten der Eeredienst. (invnr 981)

27 juli 1843 N5
Bepaling dat het besluit 22 24 October 1842 N6 moet worden gehandhaafd en ten spoedigste ten uitvoer gelegd.

14 augustus 1843 N1
Bepaling omtrent de verstrekking van klein huisraad aan bedelaars kolonisten en weezen. (invnr 981)
21 augustus 1843 N26
Bepaling dat de bedelaars kolonisten welke zich aan desertie schuldig maken, geacht moeten worden ook het vrijwillig opgelegde zakgeld verbeurd te hebben. (invnr 981).
14 september 1843 N3 Bepaling op eene vernieuwde classificatie der weezen en bedelaars kolonisten. Vernieuwde bepaling der daarop gegronde storting voor kleeding. Bepaling der eerste verstrekking van kleedingaan pas geborenen, zuigelingen en kinderen beneden de zes jaren. (invnr 981)

18 september 1843 N1
Bepaling op de classificatie der kolonisten in de gewone kolonien opzigtens de verstrekking van brood en aardappelen. (invnr 981)
19 oktober 1843 N2
Bepaling dat de lakens voor hangmatten van 2 in plaats van 3 banen zullen gemaakt worden. Bepaling dat voor de hangmatten ook een kleiner deken gemaakt wordt. Bepaling dat op n mud rogge, drie mudden aardappelen zullen verbakken worden. (invnr 981)
23 oktober 1843 N1
Nadere bepaling op de verstrekking van klein huisraad aan de weezen. (invnr 981)
19 december 1843 N5
De Israelietische huisgezinnen in de gewone kolonien eene omwisseling van koloniaal geld toegestaan. (invnr 981) TRANSCRIPTIE
20 december 1843 N18
Nadere bepaling op de uitbetaling van het te goed gemaakte op reserve aan bedelaars huisgezinnen bij hun vertrek met ontslag. (invnr 981)
Besluiten over comptabiliteit in 1844
9 januari 1844 N4
Bepaling op de afgifte van turf aan de Onderdirecteuren buiten tot huisbrand. (invnr 982)

17 februari 1844 N22
Bepaling dat de touwslagerij zal worden overgebragt van Willemsoord naar het 3e Gesticht te Veenhuizen. (invnr 982)
20 februari 1844 N30
Bepaling dat ook op de weduwen van ambtenaren uit de veteranen toepasselijk is het besluit dd 7 Juny 1832 N54 betrekkelijk de uitbetaling van het tractement van overleden ambtenaren. (invnr 982)
22 februari 1844 N1
Bepalingen omtrent de werkverschaffing a. aan de huisgezinnen der veteranen, b. aan die der vrijboeren en c. aan de kinderen der hoevenaars en mindere ambtenaren (invnr 982)
8 maart 1844 N22
Bepaling dat de verlichting der winkels binnen de gestichten voortaan voor rekening der winkelhouders moet geschieden. (invnr 982)
9 april 1844 N35
Bepaling omtrent de bijzondere belooningen omtrent de werkzaamheden van turfgraven, diepspitten van veldgrond en grasmaayen in de kolonien.

27 augustus 1844 N22
Bepaling dat door de vrijboeren jaarlijksch 30.-- aan huurpenningen in plaats van 25.-- moet worden afgedragen. (invnr 982)
13 november 1844 N5
Bepaling op de verrekening der verdiensten van de ossenhouders in de gewone kolonien. (invnr 982)
3 december 1844 N1
Bepaling rakende de kleeding en kleedingrekening der weezen. (invnr 982)
23 december 1844 N10
Bepaling op de inhouding uit de verdiensten der kolonisten der gewone kolonien en meerder uitbreiding gegeven aan de classificatie, vastgesteld bij resolutie van den 18e September 1843 N1. (invnr 982)
23 december 1844 N11
Bepaling op de uitbetaling  en inhouding uit de verdiensten der arbeiders- en bedelaars huisgezinnen, bij wijziging der resolutin dd 5 July 1839 N1 en 9 November 1839 N4. (invnr 982)
Besluiten over comptabiliteit in 1845
7 januari 1845 N29
Goedgekeurd de gewijzigde tarieven voor verwerking van grondstoffen in de fabrijken enz.

14 januari 1845 N11
Bepaling dat het verleenen van voorschot tot het minimum aan de gewone kolonisten, ook op de ossenhouders toepasselijk zal zijn. (invnr 983)

5 februari 1845 N2
Wijziging van het besluit dd 23 December ll N11 houdende bepaling op de uitbetaling en inhouding uit de verdiensten der arbeiders en bedelaars huisgezinnen. (invnr 983)
 7 mei 1845 N15
Bepaling dat de kosten van kleedingreparatie te Wateren ten laste der rekening met de kweekelingen zal worden omgeslagen. (invnr 983) TRANSCRIPTIE OP
ONDERWIJSPAGINA
9 mei 1845 N5
Bepalingen op de verantwoording van den turf en van de geldelijke ontvangsten deswege. (invnr 983)
16 mei 1845 N3
Bepaling houdende rectificatie van 7 dezer N15 en mitsdien op de verstrekking van kleeding aan de kweekelingen te Wateren. (invnr 983)
23 mei 1845 N1
Bepaling op de vervaardiging van breukbanden voor de kolonien in de Ommerschans. (invnr 983)
11 augustus 1845 N4
Gearresteerd het tarief voor het verbruik van turf te Veenhuizen.

11 september 1845 N3
Bepaling op de verstrekking van onderbroeken aan de jongens in het kindergesticht te Veenhuizen. (invnr 983) TRANSCRIPTIE ONDERAAN
PAGINA MET EXTRA INFORMATIE
11 september 1845 N11
Bepaling op het getal huisbedienden in de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen. (invnr 983) TRANSCRIPTIE
20 oktober 1845 N6
Bepaling op de hoeveelheid der verstrekking van paarden of duivenboonen aan de kolonisten.

29 oktober 1845 N12
Bepaling op de uitbetaling in koloniale munt van een gedeelte van het salaris der koloniale ambtenaren.

24 november 1845 N11
Toegestaan de vermeerdering van het getal der huisbedienden in het 3e gesticht te Veenhuizen.

18 december 1845 N10
Toegestaan de vermeerdering van huisbedienden in het 3e gesticht te Veenhuizen.

24 december 1845 N10
Bepaling op de verstrekking van levensmiddelen in plaats van aardappelen aan de arbeiders huisgezinnen en militaire kolonisten.

30 december 1845 N21
Toegestaan de vermeerdering van het getal der huisbedienden in het 2e gesticht te Veenhuizen.

Besluiten over comptabiliteit in 1846
28 januari 1846 N8
Toegestaan de vermeerdering van het getal huisbedienden te Ommerschans.

25 maart 1846 N4
Toegestaan de vermeerdering van het getal der huisbedienden in het 3e gesticht te Veenhuizen.

14 april 1846 N30
Bepaling omtrent de verstrekking van havergort in plaats van zuurkool zoolang die kool niet door andere snijgroenten kan vervangen worden.

20 april 1846 N7
Bepaling omtrent de betaling der grondbelasting over de vaste goederen te Veenhuizen. (invnr 984)

20 april 1846 N17
Bepaling omtrent de verstrekking van aardappelen in de gewone kolonien.

21 april 1846 N2
Toegestaan de vermeerdering van het getal der huisbedienden in het 3e gesticht te Veenhuizen.

27 april 1846 N8
Bepaling omtrent de verstrekking van paardenboonen in plaats van aardappelen in de gewone kolonien.

4 mei 1846 N40
Nadere bepaling omtrent de verstrekking van gort, erwten of havergort aan de kolonisten in de gewone kolonien in plaats van aardappelen.

9 juni 1846 N9
Toegestaan de vermeerdering van het getal der huisbedienden bij het 2e gesticht te Veenhuizen.
7 augustus 1846 N3
Toegestaan de vermeerdering van het getal der huisbedienden te Veenhuizen N2.
15 september 1846 N9
Verbod aan de hoevenaars om vreemde dienstmeiden te houden. Bepaling dat de hoevenaars niet kunnen worden vrijgesteld van de storting ad 15:-- s jaars voor de kleeding hunner dienstmeisjes.(invnr 984)

28 september 1846 N14
Intrekking van de bepaling omtrent de uitbetaling van het dubbele zakgeld aan de bedelaars kolonisten, bij de stoomfabrijk te Veenhuizen werkzaam. (invnr 984).
10 november 1846 N7
Goedgekeurd  de vermeerdering van het getal der huisbedienden in het 3e gesticht te Veenhuizen.

17 november 1846 N26
Als voren te Ommerschans.

6 december 1846 N20
Als voren te Ommerschans.
Besluiten over comptabiliteit in 1847
6 april 1847 N11
Als voren bij het 2e gesticht te Veenhuizen.

9 juni 1847 N3
Nadere aanvulling en wijziging van de tarieven voor het fabrijkwezen.

4 augustus 1847 N19
Bepaling nopens de omzetting van het geld in de spaarbank te Veenhuizen. (invnr 984)
17 augustus 1847 N21
Bepaling houdende wijziging en aanvulling der tarieven voor het fabrijkwezen.

18 oktober 1847 N2
Regeling van het loon der broodbakkers bazen en knechten in de gewone kolonin en bij de gestichten. (invnr 984)
19 oktober 1847 N15
Bepaling nopens het transport van aardappelen in de gewone kolonien.

Besluiten over comptabiliteit in 18486 juni 1848 N16
Toegestaan de uitbetaling aan de kolonisten van Willemsoord die in kolonie N1 gaan diepspitten, van 1/5 van hun loon extra in koloniale munt.

16 juni 1848 N1
Intrekking der bepaling vervat in de resolutie van 5 April 1834 N2 waarbij aan de geneesheeren te Veenhuizen is toegelegd 2:-- voor elke verlossing zoolang de betrekking van vroedvrouw onvervuld zoude zijn.

27 juli 1848 N6
Vaststelling van de aanvullingen en wijzigingen der tarieven voor het fabrijkwezen.

18 augustus 1848 N1
Wijziging van art 50 van het reglement op de geneeskundige dienst. (invnr 984)
2 december 1848 N3
Vaststelling der verstrekking van haver aan de paarden te Veenhuizen en te Ommerschans. (invnr 984)
Besluiten over comptabiliteit in 184926 mei 1849 N4
Goedgekeurd met intrekking van art. 2 der resolutie van 4 Februarij 1833 N38a aan de hoevenaars te Ommerschans takkenbossen van eigen hak te verkoopen. (invnr 984)
13 juni 1849 N16
Toekenning van toelagen aan ondermeesters bij het 1e gesticht te Veenhuizen, voor het geven van onderrigt in de gymnastiek, mitsgaders authorisatie verleend tot het aanmaken van toestellen daarvoor benoodigd. (invnr 984) TRANSCRIPTIE
18 augustus 1849 N4
Bepaling op de afschrijving en verevening van de oude schuld der kolonisten in verband tot het geen door hun wordt te goed gemaakt aan oververdiensten. (invnr 984)
7 september 1849 N3
Bepaling dat aan de winkelhouders in de gestichten geen winkelpapier voor rekening der Maatschappij voortaan zal mogen aangekocht worden. (invnr 984)
13 september 1849 N5
Bepaling op de verkoop van koloniale producten aan de ambtenaren en geemployeerden. (invnr 984)
17 september N2
Nadere bepaling op de afschrijving en verevening van de oude schuld der kolonisten. (invnr 984)
27 november 1849 N21
Bepalingen op de waarneming der dienst in de water en koffijhuisjes aan de bedelaarsgestichten. (invnr 984) TRANSCRIPTIE
10 december 1849 N4
Bepaling op de regeling en vaststelling der prijzen voor het brood in verstrekking aan de bedelaars, weezen en veteranen uitgereikt wordende.

Besluiten over comptabiliteit in 18505 januari 1850 N1
Bepaling op de aanmaking en vervaardiging van bretels van het onbruikbare kaardleder der katoenspinnerij. (invnr 984)

12 april 1850 N7
Bepaling omtrent de kosten van vervoer van personen en goederen van de eene kolonie naar de andere. (invnr 984)
21 mei 1850 N7
Bepaling op de aanmaking en verstrekking van katoenen lakens. Aangehouden de aanmaking van onderbroeken van voerlaken in plaats van immitatiekatoen. De bedelaars kolonisten vrijheid gelaten naar gelange den stand hunner rekening, zich een voerlaken borstrok aan te schaffen. (invnr 984)
23 juni 1850 N1
Bepaling houdende wijziging van het tarief van arbeidsloon in de fabrijken. (invnr 984)
17 september 1850 N6
Bepaling van den prijs der in de kolonien aangemaakt wordende katoenen dekens op 2.25. (invnr 984)
3 oktober 1850 N10
Bepalingen op de invoering van eenige noodzakelijke verbeteringen in de huishouding enz. aan het instituut te Wateren. (invnr 984)
21 november 1850 N4
Bepalingen op de geregelde inzending van de maandelijksche verantwoording der kolonien en gestichten. (invnr 984)
Besluiten over comptabiliteit in 185127 januari 1851 N2
Bepaling dat geene verandering in de rekeningen van leveranciers door de koloniale ambtenaren mogen worden aangebragt, zonder kennisgeving daarvan aan de leveranciers zelve.
5 maart 1851 N8
Bepaling op de verwerking van grondstoffen in de aan te maken koussen. (invnr 984)
25 april 1851 N7
Bepaling op de verstrekking van kleeding aan kinderen beneden de 6 jaren van hulpbehoeftigen, veteranen- en arbeidershuisgezinnen. (invnr 984)
30 juni 1851 N7 Goedgekeurd de bereiding van tincturen enz. te Ommerschans ten behoeve alle de koloniale apotheken.

24 september 1851 N6
Goedgekeurd het reglement op het bereiden van geneesmiddelen te Ommerschans. (invnr 984)
30 oktober 1851 N4
Bepaling dat in de schuldboekjes der weezen zal worden opgenomen en bijgehouden een staat van in derzelver bezit zijnde kleedingstukken. (invnr 984)
Besluiten over comptabiliteit in 18521 maart 1852 N6
Bepalingen op de verpleging van zuigelingen in de bedelaarsgestichten en wat daarvoor aan de moeders zal verstrekt worden. (invnr 984)
30 augustus 1852 N8
Vaststelling eener verbeterde omschrijving en te waardestelling der onroerende goederen door de Maatschappij in eigendom of vrugtgebruik bezeten wordende. Aan de directeur der kolonien en de hoofden der etablissementen de verpligting opgelegd van de daarin voorgevallen veranderingen jaarlijks te rapporteren. (invnr 984)

Besluiten over comptabiliteit in 18539 februari 1853 N2
Vastgesteld een vernieuwd tarief van zakgeld en oververdiensten voor de bedelaarskolonisten. (invnr 984)

22 februari 1853 N13
Wijziging van het tarief van zakgeld en oververdiensten voor de bedelaarskolonisten gearresteerd dd 9 February ll N2 voor zooveel aangaat de turfgravers en diepspitters.

20 mei 1853 N3
Bepalingen op de verpleging van en werkverschaffing aan de invaliden in het kindergesticht te Veenhuizen. (invnr 984)

13 september 1853 N12
Bepalingen op het aanfokken en aanhouden van jong vee bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen. (invnr 984)
14 september 1853 N11
Bepalingen op het doen van aankoopen en derzelver boeking voor rekening van de aannemers, welke in verzuim van levering blijven. (invnr 984)

20 oktober 1853 N10
Bepalingen en aanwijzingen omtrent den aankoop en het verbruik van aardappelen. Bij wijze van proefneming, aan de weezen te Veenhuizen om de 14 dagen, rijst voor gewone voeding te verstrekken 0.25fl per volle portie.

25 oktober 1853 N8
Bepaling op de inrigting der naai- en breischool aan het kindergesticht te Veenhuizen.

4 november 1853 N10
Bepaling op het verbruik van imitatie katoen voor mans hemden. (invnr 984)

7 november 1853 N1
Vastgesteld een vernieuwd tarief van zakgeld en oververdienste van de bedelaarskolonisten. (invnr 984)

8 november 1853 N7 Bepalingen op de circulatie der koloniale munt. (invnr 984)
TRANSCRIPTIE
11 november 1853 N7
Bepaling op de uitbetaling van het tractement aankomende de weduwen van overleden veteranen, welke met emplooi zijn begiftigd geweest. (invnr 984)

24 november 1853 N12
Goedgekeurd de voorgestelde bepaling om bij wijze van proefneming het zakgeld der spinners in de katoenspinnerij te verhoogen (invnr 984)

Besluiten over comptabiliteit in 18544 januari 1854 N2
Goedgekeurd het nemen eener proeve ter vervaardiging van zekere blaauwgeverwde dikke katoenen stof, om te verstevigen de roode bay  voor vrouwen onderrokken.

5 januari 1854 N1
Goedgekeurd de overplaatsing van een 100-tal jongelieden uit de bedelaarsgestichten naar het kindergesticht te Veenhuizen ter verpleging op gelijken voet met de weezen. (invnr 984)

21 februari 1854 N27
Goedgekeurd de verrekening van de zuivelopbrengst der hoevenaars aan de gestichten over 1853. (invnr 984)

21 augustus 1854 N1
Goedgekeurd een vernieuwd tarief van de prijzen der te Ommerschans bereid wordende geneesmiddelen.

Besluiten over comptabiliteit in 185525 januari 1855 N7
Bepaling dat voor de gekaarde katoen geen verlies zal worden berekend. Bepaling dat de aanwezige voorraad boomwol in de katoenspinnerij, jaarlijks moet worden opgenomen, en het daarin voorkomende verschil verevend. (invnr 984)

13 februari 1855 N6
Bepaling op de inlevering van tarwemelk door de hoevenaars te Veenhuizen. (invnr 984)

5 april 1855 N1
Bepaling eener wijziging van het weekgeld voor de klompenmakers leerlingen. (invnr 984)

25 september 1855 N10
Toegestaan voorloopig voor den tijd van n jaar aan den geneesheer M.A. van Leeuwen te Veenhuizen, het houden van een eigen paard, met voeder voor kosten der Maatschappij, tegen vergoeding eener som van 125.-- s jaars; onder afstand van de mest.

29 november 1855 N5
Bekrachtiging eener door den directeur der kolonien gemaakte bepaling, houdende: voorziening in de behoefte van huisgezinnen in de gewone kolonien, die bij hunne aankomst van tuinvruchten verstoken zijn..(invnr 984)

29 november 1855 N7
Wijziging van het tarief van arbeidsloonen in de fabrijken, voor zooveel aangaat het weefloon van katoen. (invnr 984)

4 december 1855 N30
Toegestaan aan den onderdirecteur der katoenspinnerij G. Steenbeek om zijne woning van twee gaslichten te voorzien, tegen een vastgestelde vergoeding.

19 december 1855 N1
Toegestaan aan den onderdirecteuren in de gewone kolonien eene tijdelijke verhooging van het distributieloon van het brood.

Besluiten over comptabiliteit in 185626 maart 1856 N12
Goedgekeurd (bij wijze van proefneming) dat aan de jongelingen en meisjes werklieden in de katoenspinnerij te Veenhuizen, eene geschikte plaats worde aangewezen om het schoftuur des middags door te brengen en koffij te erlangen. (invnr 984)

15 april 1856 N6
Toegestaan het verzoek van den chef der geneeskundige dienst J.J.W. Voorhorst, om eenen bestedeling uit de kolonien in zijne dienst te mogen hebben, tegen storting ten behoeve der Maatschappij van 1.50 s weeks.

26 september 1856 N5
Toegestaan aan den onderdirecteur der katoenspinnerij G. Steenbeek, het aanbrengen van een derde gaslicht in zijne woning tegen de daarvoor vastgestelde vergoeding (zie 4 Dec: 1855 N30).

30 september 1856 N30
Bepaling op de verstrekking van zeep en soda in de gestichten te Ommerschans en te Veenhuizen. (invnr 984)

Besluiten over comptabiliteit in 185739 mei 1857 N13
Bij voorloopige bepaling toegestaan dat ook kinderen van kolonisten-ambtenaren onder de lves bij de verschillende vakken van koloniale werkzaamheid zullen kunnen worden opgenomen.

Besluiten over comptabiliteit in 1858
29 september 1858 N5
Goedgekeurd eene wijziging in de tarieven voor het fabrijkwezen, voor zooveel aangaat de voerlaken petten. (invnr 984)

Besluiten over comptabiliteit in 1859
20 mei 1859 N16
Goedgekeurd de daarstelling van een klein koffijhuisje aan het 1e gesticht te Veenhuizen.

1 juni 1859 N10
Goedgekeurd met ingang van 1 January 1860 de splitsing der turfgraverij te Veenhuizen en overbrenging der groote graverij van het 3e onder het 1e gesticht.

20 juni 1859 N4
Goedgekeurd de oprigting eener naaischool aan het 3e gesticht te Veenhuizen.

15 augustus 1859 N11
Bepaling dat het tractement van de mindere ambtenaren na den 10e September geheel in gewoon geld zal worden uitbetaald.
TRANSCRIPTIE