Naar het overzicht
van de POST


De rubricering van de klappers op de inkomende en uitgaande post van 1829 tot 1859

Ik heb niet gekeken of de rubricering elk jaar hetzelfde is. Dat zal vast wel niet, daar zullen regelmatig aanpassingen aan gedaan zijn, maar ik heb er eentje helemaal langsgelopen en dat is die van de klapper op de post van 1855, invnr 949. Hieronder de indeling zoals die in die doos is:


1. Aanbevelingen
2. Aanbouw, aan en verkoop van gronden en gebouwen
3. Aannemingen en leveranties
4. Aanvragen om fondsen
5. Algemeene Zaken
6. Archieven
7. Begraafplaatsen
8. Belastingen
9. Boetenfonds
10. Borgtogten
11. Brandwaarborg
12. Briefporten en transportkosten
13. Broodbakkerij
14. Bureaubehoeften
15. Bijzondere belangen van ambtenaren
16. Bijzondere belangen van kolonisten
17. Circumscriptie der kolonien
18. Circunscriptie der sub-commissien
19. Commissie van Weldadigheid en Toevoorzigt
20. Comptabiliteit, Bestedingspenningen en vergoedingen
21. Comptabiliteit, Boekhouding
??? Ben ik 22. vergeten of is die er niet
23. Comptabiliteit, Controbutie enz (desponibelstellingen en rekening)
24. Comptabiliteit, Geldleeningen en beleeningen
??? Ben ik 25 vergeten of is die er niet
26. Comptabiliteit, Kassen, magazijnen, fabrijken, winkels
27. Comptabiliteit, koloniale munt
28. Comptabiliteit, Koloniale verantwoording
29. Comptabiliteit, Maandstaten
30. Comptabiliteit, Mandaten
31. Comptabiliteit, Reis- en verblijfkosten
32. Comptabiliteit, Rekeningen van kolonisten verdiensten en uitbetalingen
33. Comptabiliteit, Schuldvorderingen ten laste der Maatschappij
34. Comptabiliteit, Tractementen en Belooningen
35. Dienstnemingen van kolonisten bij ambtenaren enz
36. Domicilie van onderstand
37. Fabrijkwezen
38. Geboorte huwelijken en sterften
39. Geneeskundige dienst
40. Giften, gaven en geschenken
41. Honoraire leden
42. Houtveilingen
43. Huishoudelijke aangelegenheden
44. Huisvesting der ambtenaren
45. Inspectien
46. Jagt en Visscherij
47. Kerkelijke zaken
48. Kleeding en ligging stukken
49. Knevelarijen
50. Land, vee en akkerbouw
51. Lidmaatschap der Maatschappij, opzegging en opwekking der deelname
52. Maandstaten enz van het personeel
53. Materieel
54. Militie en militaire zaken
55. Mobilair
56. Nalatenschappen
57. Onderstand
58. Ontslag algemeen
59. Ontslag bijzonder
60. Opvoeding en onderwijs
61. Pensioenen
62. Personeel der ambtenaren
63. Personeel der Sub-commissien
64. Plaatsing algemeen
65. Plaatsing bijzonder
66. Premien voor deserteurs
??? Ben ik 67.vergeten of is die er niet
68. Stamlijsten enz
??? Ben ik 69.vergeten of is die er niet
70. Titels en waardigheden
71. Tollen
72. Transportkosten
73. Tucht en Policiezaken
74. Turfgraverij
75. Tijdschriften
76. Verhuringen en verpachtingen
77. Verkoop van veldvruchten
78. Verslagen
79. Voeding
80. Wegen en kanalen