Naar het overzicht
van stukken over Willempje van der Dooze

De voordracht in 1824 van Willempje van der Dooze en haar dochters voor de kolonie en de discussie daarover

De subcommissie van weldadigheid Amsterdam mag in 1824 een aantal gezinnen in de vrije koloniŽn plaatsen 'uit de contributie', zie een uitleg van dat begrip op deze pagina. Blijkbaar vraagt ze aan de dorpscommissies in haar arrondissement (wat zij gerechtsban noemen) of die nog gezinnen hebben.

Voordracht

Daarop reageert de subcommissie Vreeland met het volgende stuk:

Aan de subkommissie der Maatschappij van Weldadigheid te Amsterdam

Vreeland den 18 Mey 1824

Hierbij bekoomt UwelEd de staat gevraagd bij UwelEd missive van den 4 Mey 1824.
Veel genoegen zal het ons geven indien dit huisgezin konde geplaast worden in de Kollonie.

De subkommissie te Vreeland
(get:) H. Ruijs Presid.

Staat van het personeel van het in het jaar 1824 door de subkommissie van den geregtsban te Vreeland in de kolonie der Maatschappij van Weldadigheid te vestigen huisgezin om nader aan de Perm. Komm. te worden voorgedragen.

Naam
en
voornaam
Datum
van
geboorte
Religie
Beroep
door hun
uitgeoefend
woonplaats
Aanmerkingen
wegens zedelijk
gedrag en
bedeelt zijn
Willempje van der Doozen
weduwe Johan Bernard
Schoolbroek, de namen der kinderen zijn
22 Dec 1788
Gereform.
niets
nu in
Amsterdam
Vrij goed van
gedrag en word
met de kinderen
bedeelt te
Vreeland
Catharina
21 April 1814
Roomsch
idem
idem
Kuinera
12 Febr 1816
idem
idem
idem
Elisabeth Geertruij
11 Febr 1821
Gereform
idem
idem
Geertruij Elisabeth
11 Febr 1821
idem
idem
idem

Aldus voorgedragen door de subkommissie van de geregtsban te Vreeland den   Meij 1824
(get:) H. Ruijs Presid.

De geboortedatum van Willempje hebben ze dus fout en dat heeft tot gevolg dat die ook altijd fout staat in de kolonieadministratie. Verder blijkt uit het stuk dat het gezin is verhuisd naar Amsterdam.

Anthony Leenders

Op 22 mei 1824, invnr 69 scan 542, stuurt de subcommissie Amsterdam deze en andere voordrachten naar de permanente commissie met een brief waarin zij ook andere onderwerpen behandelt. Zo schrijft ze ook over:

Anthony Leenders, zoon van Arnoldus Leenders en Petronella Gijsbers, geboren 18 Juny 1802, Roomsch Catholiek, als palfrenier gediend hebbende, van de beste getuigenissen van een goed en eerlijk gedrag voorzien, wenschende, daar men hem wegens wanstaltigheden aan zijn rechter been niet langer in dienst wil houden, en hij om die reden geen andere dienst als palfrenier wederom bekomen, ofschoon hij voor het boerenwerk sterk genoeg en op het uiterlijke zeer gezond is, om in een der colonien van de Maatsch. te worden geplaatst, zoude het dan ook geoorloofd zijn dezen eenlopende jongeling aan het huisgezin van J.H. Ording, dog met deszelfs goedvinden, toetevoegen en meede te Veenhuizen te plaatsen.

Het gezin van Johan Hendrik Ording is bedoeld om als arbeidershuisgezin in Veenhuizen geplaatst te worden, wat ook daadwerkelijk gebeurt, zie op deze pagina bij scan 32.

Bij en Zamenwoning

Omdat Willempjes gezin geheel uit vrouwen bestaat, is er volgens de permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid onvoldoende arbeiderskracht voor het landwerk in huis. Het brievenboek met de uitgaande post met invnr 926 (daarvan zijn geen scans) meldt dat de permanente commissie op 1 juni 1826 heeft verstuurd een brief aan

de subk Amsterdam, diversen w.o. aanneming van het arbeidershuisgezin, in vervanging van Blije(?) Smit, doch niet van de indeeling van A. Leenders daarbij; voorstel om het 5e huisgezin uit de geregtsban Vreeland, uit hoofde van het zwak personeel, overtenemen met indeeling van gen jongeling A. Leenders

Daarop schrijft Amsterdam op 11 juni 1824, invnr 69 scan 745, onder meer:

Zeer gegrond hebben wij UwED gemaakte reflectien gevonden betreffend het gezin van Willempje van der Doozen uit de gerechtsban van Vreeland: wij hebben die weduwe en den jongeling Anthony Leenders over de onderlinge bij en zamenwoning onderhouden en beide zich daartoe zeer bereidwaardig verklaard hebbende wordt voorz. jongeling aan dat gezin toegevoegd.

En zo is het gezin Van der Dooze uitgebreid met de 22-jarige Anthony Leenders, wat blijkbaar vragen om moeilijkheden is.