Naar het overzicht
van stukken over Willempje van der Dooze

Chronologische bijzonderheden over het leven van het gezin Harbrecht-Van der Dooze in Frederiksoord, van 1843 tot 1847


■ Ze staan ingeschreven in het stamboek Frederiksoord met invnr 1350 scan 130.
Daarin staat:
▪ dat Catharina Schoolbroek op 11 augustus 1843 bij het gezin komt wonen en op 24 december 1843 weer vertrekt;
▪ dat ene Theodorus Meijer op 17 augustus 1843 bij hen wordt ingedeeld en op 18 juni 1844 vertrekt om in militaire dienst te gaan;
▪ dat Geertrui Elisabeth Schoolbroek op 17 oktober 1844 vertrekt om 'te gaan dienen', maar op 10 april 1845 weer terug is;
▪ dat Elisabeth Geertrui op 12 december 1844 wordt overgeplaatst naar hoeve 105, waar het een komen en gaan van ingedeelden is, maar al heel snel erna, op 6 januari 1845 van de kolonie vertrekt.

■ Invnr 280 scan 595 is een 'Staat met extracten uit het rekeningboek in het bijzonder met de kolonisten op den 1 july 1843', dus pas kort na hun komst naar Frederiksoord. Bij hoeve 123 staat het gezin met 21,29 schuld.

■ Invnr 295 scan 868 is een 'Staat met extracten uit het rekeningboek in het bijzonder met de kolonisten op den 30 juni 1844'. Het gezin heeft geen schuld, maar een tegoed van 70,42 en ze heeft net als veel anderen een vrijwillige bijdrage van Amsterdam gehad om de 50 gulden aan landhuur te dekken.

■ Invnr 296 scan 354 is een 'Naamlijst der in 1843 ontslagen kinderen met aanwijzing van derzelver bestemming', waarop staat dat Catharina Schoolbroek is 'dienstbaar bij den burgerstand'.

■ In een brief dd 8 februari 1844 schrijft de directeur dat hij achteraf Christiaan Willem Harbrecht schuldig acht aan de tekorten bij het magazijn van het derde gesticht te Veenhuizen en dat hij 'in de gewone Kolonien overgeplaatst zijnde, zich ook van geen gunstige zijde bij mij heeft doen kennen'.

■ Invnr 307 scan 260 is een 'Nominatieve Staat van de in 1844 ontslagen kolonistenkinderen en ingedeelden, met vermelding hunner ingetredene bestemming', waarop staat dat Geertrui Elisabeth Schoolbroek is 'gaan dienen' (maar in werkelijkheid is ze al weer terug).

■ Invnr 309 scan 730 is een 'Staat met extracten uit het rekeningboek in het bijzonder met de kolonisten op den 30 juni 1845'. Bij hoeve 123 heeft het gezin geen schuld, maar een tegoed van 51,45. Ook dit jaar is er weer een vrijwillige bijdrage van Amsterdam.

■ Huwelijk Elizabeth Geertrui en Antonie van der Sluis, Burgerlijke stand Weststellingerwerf 3 juli 1845.

■ Invnr 318 scan 451 is een 'Aanvrage om geboorte acten voor jongelingen die in 1830 geboren zijn en in deze kolonien domicilie hebben'. Zo'n aanvraag is vooral bedoeld om te zorgen dat jongens in het jaar dat ze 19 worden bij de Nationale Militie (de dienstplicht) worden aangemeld.
Bij hoeve 123 staat. 'Willem Harbrecht, volgens het stamboek geboren 12 december, volgens de opgave der ouders geboren 12 december, plaats van geboorte Ommen, Namen der ouders: Christiaan Willem Harbrecht en Willempje van der Doze.'

■ Invnr 322 scan 088 is een 'Nominatieve Staat van de in 1845 ontslagen kolonistenkinderen en ingedeelden, met vermelding hunner ingetredene bestemming'. Genoemd op die lijst wordt 'Schoolbroek, Elisabeth Geertrui, Gehuwd, woont in de hutten onder Noordwolde'.

■ Invnr 325 scan 194 is een 'Staat met extracten uit het rekeningboek in het bijzonder met de kolonisten op den 30 juni 1846'. Bij hoeve 123 heeft het gezin geen schuld en een tegoed van 67,04. Wederom een vrijwillige bijdrage van Amsterdam.

■ Daarna volgen de stukken over de huwelijkswens van Koene Jonker en Geertrui Elisabeth Schoolbroek in september 1846.
Na het overlijden van de moeder van Koene Jonker gevolgd door de stukken over een tweede poging in november 1846.

■ En tenslotte verhuist het gezin op 31 maart 1847 van Frederiksoord naar Wilhelminaoord. Dat staat zowel aangetekend in het stamboek Frederiksoord met invnr 1350 bij hoeve 123, als in het stamboek Wilhelminaoord met invnr 1356 bij hoeve 41.