Naar het overzicht
van stukken over Willempje van der Dooze

Mei-juli 1843: Dochter Catharina Schoolbroek komt weer thuis wonen

Op de zitting van de kleine raad voor de gewone koloniŽn van 27 mei 1843 wordt behandeld het verzoek van 'Catharina Scholbroek, oud 26 jaren, voordochter van den kolonist Harbregt van kolonie N1 N123' om 'in het huisgezin harer ouders te mogen worden opgenomen'.

De raad heeft er geen bezwaar tegen, want ze is niet gedeserteerd geweest ofzo, ze is 'met behoorlijk ontslag den 15 July 1833 van de Ommerschans naar Amsterdam vertrokken'.

Permanente commissie

Zo'n beslissing van wederopneming kan alleen genomen worden door de permanente commissie en de aanvraagster moet die beslissing BUITEN de kolonie afwachten. En het duurt eventjes. Pas op 28 juli 1843 buigt de permanente commissie zich over de verslagen van de kleine raad. In de agenda staat bij agendapunt N17, invnr 542 (geen scans):

Missive idem (= directeur) 8 junij N1588 inzendende de notulen van het verhandelde bij den Kleinen Raad in de gewone kolonien gedurende de maand Mei -->> Aaltje Rijnbergen ontslaan en C. Scholbroek weder opnemen.

Van permanente commissie naar directeur

In de brief die ze daarop naar de directeur der koloniŽn sturen staat:

1. (...)

2. besloten de wederopneming van Catharina Scholbroek, voordochter van de gewone kolonist Harbregt, in het huisgezin van hare ouders.

3. (..)

Van directeur naar adjunct-directeur

Dan moet het nog van de directeur der koloniŽn gecommuniceerd worden naar de adjunct-directeur der vrije koloniŽn Coenraad Hulst. Blijkens het overzicht van brieven van de directeur in juli 1843, invnr 277 scans 318 en verder, doet hij dat op 31 juli 1843:

Ik deel UEd mede dat de Permanente Commissie bij Resolutie van den 27e dezer maand, N5 heeft bepaald dat haar Besluit van 24 October jl N6, ten eerste, zonder eenige wijziging zal worden toegepast, hetgeen ik UEd alzoo verzoek te doen. Tevens gelieve U Edelen op te nemen den stand van de reserve-rekening van ieder huisgezin op 1 dezer maand: de naam en de som in debet of credit is voldoende.
Bij hare Resolutie van 28 dezer N17 wordt toegestaan het ontslag van Kolonistendochter Aaltje Rijnbergen benevens de wederopneming van Catharina Scholbroek, voordochter van den gewonen Kolonist Harbregt, en zulks naar aanleiding van het verhandelde door den kleinen Raad over Mei jl.

In het stamboek Frederiksoord 1841-1848 met invnr 1350 staat als datum dat Catharina weer bij haar moeder en stiefvader komt wonen 11 augustus 1843.