Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

'Maandelijks gezondheidsrapport over de bevolking in de Kolonie Veenhuizen over de maand december 1835', door dokter Emilius Carolus de Könningh

Onderstaande rapport bevindt zich in invnr 166 de scans 394-395. Het door dokter De Könningh genoemde 'kortlings publiek gemaakte' geneesmiddel 'Radix Dictamni Albi' heet in het Nederlands 'Esschenkruidwortel'.

Bij de verschillende bezoeken welke de ondergeteekende in de afgeloopene maand aan de drie gestichten in de Kolonie veenhuizen gedaan heeft, is hem de gezondheids toestand der bevolking allezints gunstig toegeschenen.-


Aan het eerste gesticht waren zeer weinige zieken geweest; alleen eenige ligte gastrische koortsen zijn aldaar door hem behandeld geworden; chronische ziekten waren eenige weinige onder behandeling gebleven en twee daarvan hebben eenen ongunstigen afloop gehad (???? en Chronische Buikloop).

Uitwendige gebreken van eenig belang zijn niet voorgekomen en het getal der aan oog ontsteeking lijdende is zeer gering.-

Het aantal scabieuse Kinderen neemt aan dit gesticht af, en de weinige welke er nog onder behandeling zijn hebben dit uitslag zeer gering, zoo dat er bijna geene twijfel bestaat of men zal door eene aanhoudende wekelijksche visitatie en behandeling deze zoo lastige, als voor den groei en de gezondheid der kleine kinderen schaadelijke ziekte geheel meester kunnen worden en uitroeijen.

3e Gesticht. In de laatste dagen der maand december vertoonden zich aldaar eenige aanhoudende gastrische koortsen wier aard echter goed was en welke zich spoedig genezen lieten.-

Phtisis en langdurige buikloop zijn  hier behandeld geworden, doch beiden liepen dikwijls even ongunstig af. Acute oogontsteeking was hier menigvuldig en enkele derzelve dreigden in ????atien op het doorschijnend hoornvlies overtegaan. Het aantal der scabieuze was in de afgelopene maand vrij  groot doch afnemende.-

Eenige Epileptische voorwerpen welke zich aan de verschillende gestichten bevinden, word thans een geneesmiddel toegediend hetwelk kortlings publiek is gemaakt geworden en dat hoofdzakelijk uit de Radix Dictamni Albi bestaat doch de tijd van toediening is voor als nog te kort om met eenige waarschijnlijkheid op een gunstig resultaat staat te maken.-

Over den staat der Apotheek kan niet geroemd worden; een groot aantal flesschen tot bewaring der geneesmiddelen aldaar ontbreekt; en die welke er zijn meest alle defect, om welke reden onlangs door mij aan den Heer Adjunkt Directeur van het eerste gesticht eene opgave van benodigdheden voor de Apotheek is gedaan; terwijl ik tevens deze gelegenheid waarneem om op eene spoedige verstrekking van het gevraagde aan te dringen, want bij eene onverhoopte visitatie der Apotheek zouden wij voorzeker in onaangenaamheden geraken.-

Het aanhouden van een dagboek ter verantwoording der geneesmiddelen door den Apothecar het welk sedert het vertrek van den Heer Amshoff had opgehouden, is in de afgeloopene maand weder begonnen, zoo dat elken dag de in de apotheek aanwezige en gebruikte geneesmiddelen kwantitatief kunnen opgenomen worden.-

Onaangenaam is het mij over den Apothecar Steenmeijer hier ten slotte eenige klagten te moeten bijvoegen.

Abuizen in de namen, verkeerde herhaling van Iteratien en Omissien hebben, zoo wel bij den gereedmaking der voorschriften van den Heer Kramer, als bij mijne eigene, plaats gehad en in niet klein aantal;
terwijl er een geval van zoo danig in aard bij de gereedmaking van een door mij gedaan voorschrift heeft plaats gehad het welk zonder de dadelijk aangebragte hulp met den dood des lijders zoude geëindigd zijn,
ik heb van het zelve aan den Heer Adjunkt Directeur aan het eerste gesticht kennis gegeven dadelijk na het gebeurd was met de aanbieding dat ik bereid was alle verdere inlichtingen omtrent deze zaak te geven; doch zijn Ed heeft later geene verdere inlichtingen van mij gevraagd.

Bij een gesprek het welk ik met den Apothecar over dit geval gehad heb, heeft hij toegestemd dat de hoeveelheid Acetas Morphini drie maal grooter in de poeders was, dan zij door mij is voorgeschreven geworden en hij schreef dit toe aan de onnaauwkeurigheid en onzuiverheid der door hem gebruikte greinschaaltjes.-

De geneesheel en vroedmeester aan het eerste gesticht te Veenhuizen
E. C. de Konnigh

Bij de laatste zin over de 'greinschaaltjes' heeft iemand van de permanente commissie bijgeschreven: 'er zijn andere aangevraagd. Wat denkt de geneesheer er van?'