Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

Besluit permanente commissie 22 november 1837 N3: Bepaling nopens het houden van geneeskundige consulten te Veenhuizen


Inventarisnummer 975


De Permanente Commissie

Nader gelet op den brief van den Directeur der kolonien van den 23 October ll N2451

Besluit:

1. den Directeur voornd te magtigen tot het aangaan eener overeenkomst met den Heer Folmer, Stads Med. Doctor te Assen wegens het houden van consultatien te Veenhuizen, zoo dikwijls zulks mogt worden gevorderd, tegen betaling van f 12:- voor elk consult eens af met inbegrip der reis en verblijfkosten

2. te bepalen dat de bedoelde consulten slechts zullen plaats hebben in omstandigheden van bijzondere noodzakelijkheid, en niet dan op speciale autorisatie van de P. C., telkens daartoe interoepen door tusschenkomst van den Directeur der kolonien of, in dringende gevallen op autorisatie van genoemde Directeur terwijl in bijzonderen spoed vereischende gevallen de Adjunct Directeurs, ieder in den zijnen consult zullen kunnen vragen zonder voorafgaande autorisatie, mits daarvan onmiddellijk kennis gevende aan den Directeur der kolonien, die overigens van ieder gehouden consult aan de P. C. verslag zal doen.

Afschrift dezes, etc