Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

Kort verslag over de geneeskunde te Veenhuizen augustus 1841 met een ongeluk in de stoomspinnerij

Onderstaande verslag bevindt zich bij de ingekomen post van september 1841 invnr 249, de scans 130-131. Het is zeker niet de enige keer dat een in de stoomspinnerij werkende wees gewond raakt.

Veenhuizen, den 5 September 1841

Het weder, dat bij den aanvang der maand Augustus, nog steeds slecht te noemen was, verbeterde zich echter in de tweede week dier maand, en gaf ons eindelijk nog eene warme en schoone maand, waarin de thermometer van Fahr soms tot 860 op de middag, in de schaduw rees, eenige malen hadden wij donder en den laatsten avond dier maand zelfs zeer zwaar waarbij, de bliksemstralen, als bij aanhoudendheid het luchtruim doorkliefden, en zware stortregens nedervielen.

Het aantal zieken en sterfgevallen aan de 3 Gestichten was gering: aan het 3e Gesticht had een wees het ongeluk met de toppen der drie voorste vingeren van de linkerhand tusschen een der loopende radertjes van de stoomspinnerij te geraken, waardoor de eerste leden des wijs en middelvingers verbrijzeld werden, zoodat ik dezelve in de geleding moest wegnemen, en thans gegronde hoop tot verdere gelukkige genezing geven, ofschoon er ook nog, wel een gedeelte van het 2e kootje des middelsten vingers door beenversterving zich kan afstoten.

De Geneesheer, W.Chef der Geneesk. Dienst
(get). K.J.Schunlau