Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

Hoe gaat het met het 'in eene regte hoek gebogen en vergroeide' linkerbeen van de wees Frans Blanke?

In de agenda van de permanente commissie van 28 juli 1843 bij agendapunt N15 (invnr 542, daarvan zijn geen scans) wordt de ontvangst gemeld van 'het maandelijksch verslag van den Chef der Geneeskundige dienst te Veenhuizen over Mei ll'.
Daarbij zitten 'twee rapporten van Doctor Folmer te Assen omtrent 2 gehouden consulten'. Een van die consulten betreft 'eene nog uitgestelde been af zetting'. Daar wil men van op de hoogte blijven:

DE PERMANENTE COMMISSIE DER MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID

Gelet op den brief van den Dir der kol van den 8 Junij ll. N. 1582

Besluit

Den Dir; bij afschrift dezes, te kennen te geven, dat de P.C. gaarne van tijd tot tijd eenig berigt zou ontvangen omtrent den toestand des lijders aan het 1e Gesticht te Veenhuizen over de afzetting van wiens been Consult is gehouden met Doctor Folmer, en evenzeer dadelijk wenscht te vernemen, hoe zijn naam is en hoe hij zich thans bevindt

De PC

De directeur der koloniŽn voldoet prompt aan de wens van de commissie en reageert al op 8 augustus 1853 met een brief met nummer N2246, waarbij hij een reactie inzendt van dokter Schunlau. De brief van de directeur is invnr 277 scan 222, de notitie van Schunlau invnr 277 scan 225:

Frederiksoord 8 August 1843

Ter voldoening aan de Resolutie van 28 Julij JL. N 15 heb ik de eer UWEdG hiernevens intezenden een rapport van den 1 Geneesheer te Veenhuizen omtrent het zieklijke been van den wees Frans Jacobus Blanke N 2031, geboren 7 October 1826 en den 10 Junij 1833 van Amsterdam overgenomen.
De Directeur der Kolonien
J. van Konijnenburg


In de toestand van Frans Blanke over welke in de maand Mei J:l: met de Med: Ctaar et Art Obsti Doctor Folmer een consult is gehouden, is tot hier toe geen verandering te bespeuren. het kniegewricht van het linker been, dat in eene regte hoek is gebogen en vergroeid, blijft steeds zeer gezwollen (humor Albus) en pijnlijk: eene der insnijdingen in der tijd op aanraden van de consulterende geneesheer gemaakt, voert, tot onder de gezwollene been einden, zonder dat evenwel tot het skelet, tot op het ontblote been kan gekomen worden;

De Algemeene gezondheids toestand, is steeds goed, zoo dat wij in alles zoo dezelfde toestand blijven behouden.

Veenhuizen den 1 Augustus 1843
De Geneesheer Chef van de Geneeskundige dienst

De directeur mag hem Frans Jacobus Blanke noemen, hij staat ingeschreven als Frans Tobias Blanke. Geboortedatum en aankomstdatum kloppen en hij kan inderdaad op het weesnummer 2031 gevonden worden in het wezenregister 1831-1834 met invnr 1411 en het wezenregister 1835-en-verder met invnr 1413.

Op 27 januari 1844 bespreekt de permanente commissie onder agendapunt N11, invnr 548 (geen scans) de brief van de directeur van 12 januari, 'inzendende het rapport van den Chef der Geneeskundige dienst, over December ll. waar uit blijkt dat dezelve tot de afzetting van het been van F. Blanken zal overgaan'. Ze reageert als volgt:

DE PERMANENTE COMMISSIE DER MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID

Gelezen den brief van den Dir der Kol van 12 dezer N 112

Besluit

Daarop te antwoorden als volgt

In antwoord op UWEd brief van den 12 dezer N 112 verzoeken wij UWEd ons te willen inlichten omtrent de reden, welke er heeft bestaan om over den lijder F. Blanken te consuleren met Professor Sebastian, in plaats van met Doctor Folmer, dien men vroeger in dezen had geconsuleerd.

Vermits deze de aangewezen Consulent is zien wij voor ís hands niet in, wat grond er heeft kunnen bestaan om een ander te raadplegen.

Hoe daarop gereageerd is weet ik niet, net zo min als ik weet of het been van Frans Blanke echt geamputeerd is. Ik kan slechts melden dat Frans Blanke op 3 augustus 1848 met ontslag het kindergesticht verlaat.