Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

De chef van de geneeskundige dienst dokter Ranneft noteert hoeveel levertraan de artsen in Veenhuizen voorschrijven

Onderstaande is een fragment uit een geneeskundig verslag door dokter Ranneft gedateerd 26 november 1854 en door de directeur gekopieerd en aan de permanente commissie gezonden. Het stuk bevindt zich bij de uitgaande post van 12 december 1854 N1, invnr 793.

(...)

kant scheen eene minder naauwkeurige controle daartoe aanleiding te hebben gegeven, en van den anderen kant, was dit misschien mede veroorzaakt doordien aldaar een nieuwe zaalopziener over de ziekenzalen was aangesteld geworden, die nog niet geheel op de hoogte is van de bedriegerijen.

Over een naauwkeurig toezigt op het gebruik van de voorgeschreven levertraan, heb ik met de Adjunctdirecteuren en geneesheeren gesproken, en men zal hiervoor alle mogelijke maatregelen van voorzorg nemen.

Van den 10e tot en met den 21 November dezes jaars was het gebruik van levertraan aan de drie Gestichten als volgt: aan het:
1e Gesticht was in dien tijd gebruikt 9 1/15 N. K.; aan het
2e Gesticht was in dien tijd gebruikt 6 1/3 N.K.; aan het
3e Gesticht was in dien tijd gebruikt 10 1/5 N.K..
                                       Totaal    25 3/5 Ned. kannen,

of bij een zoodanig gebruik in de maand nagenoeg 70 Ned. kannen, dat met het gemiddeld gebruik van vroeger, toen men namelijk 40 Ned. kannen noodig had, een verschil oplevert van 30 Ned. kannen.

De heer Huber verzekerde mij, dat hij thans meer levertraan dan vroeger voorschreef, en het in vele opzigten, als een hoog geschat geneesmiddel aanmerkt, wat ik volkomen toestemde.

Ook was ZijnEd naauwgezet in het voorschrijven van genoemd geneesmiddel. De sch...??, als daar zijn de receptuurboeken (thans cahiers), geneeskundige aanteekeningen enz, waren goed en doelmatig.

Aldus opgemaakt den 26 November 1854.
De Chef der Geneeskundige Dienst
(get). DR. J.E. Ranneft

voor kopij conform,
de Directeur der Kolonien,
J. van Konijnenburg