Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Losse aantekeningen bij:
Copie uit de notulen van den kleinen raad der vrije kolonien, mei 1828


Zaturdag den 3 mei 1828

1. t/m 5. Vrouwen (Smit, Nienkemper, Muijen, Jansen en Dirksendie verlof willen.
Toegestaan, wijl hare huisselijke omstandigheden het toelaten

6. ingedeelde die zich al bij een boer in de nabijheid verhuurd heeft omdat hij elke dag zijn ontslag verwacht, maar de raad vindt dat hij op de kolonie moet blijven tot het ontslag er is.

7. vrouw van der Korst, wil verlof. Is, omdat deze menschen nog maar kort hier zijn, eenigen tijd uitgesteld.

8. Hoekstra verlof. Toegestaan.

was getekend.

Zaturdag den 10 mei 1828

1. t/m 5. Verlofvragers, waaronder vrouw Winkelhuis die haar zoon wil bezoeken. Allemaal toegestaan.

6. Trijntje Tjebbes, wed. Bakker, van kol 2 (Doldersum), verlangende verplaatst te worden in de nabijheid der fabrijken, omdat haar zoon aan het weven zijnde, des morgens & des avonds, te veel tijd moet verloopen, anders zoude zij haren zoon liever te huis en aan het landwerk houden.
De raad heeft geoordeeld dat haar verzoek billijk was, en bepaald, haar bij de eerste gelegenheid te verplaatsen naar de Oostvierdeparten, kol 2.

7. en 8. Verlofvragers. Uitgesteld, tot dat het aardappelpoten gedaan zal zijn.

was getekend

Zaturdag den 17 mei 1828

De kleine raad in overweging genomen hebbende, dat Jan Wind, ingedeeld bij de wed Puper, even groot, klein en onzindelijk blijft en derhalve noodzakelijk eens in een ander huisgezin dient verplaatst te worden, ... gaat naar Smit

1. wed. van Achteren, en
2. Pietertje Hendriks, ingedeeld bij Sierps, allebei verlof Hoogeveen
3. t/m 6. andere verlofvragers, waaronder een vrouw naar A'dam, wijl haar kind aldaar, aangenomen zoude worden tot de R.K. kommunie, en waarbij zij gaarne als moeder tegenwoordig wilde zijn, plus Kranendonk die in geen 8 jaar in Dordrecht geweest was.
Allemaal toegestaan.

7. en 8. Verlof uitgesteld

9. vrouw Jansen, van kol 2, verzoekende dat bij haar mag worden ingedeeld, de bij Mommers geplaatste weesmeid Aaltje Abbenes.
De raad zegt, dat vrouw Jansen hare eigene kinderen niet wel opbrengt, en zij derhaleve geene weezen of meiden hebben moet.

10. Kooistra, verzoekende om eene andere koe, omdat zijn tegenwoordige oud was en bijna geen melk meer gaf.

was getekend

Zaturdag den 24 mei 1828

1. t/m 5. Verlofvragers. Toegestaan.

6. Mommers, verzoekende dat de bij hem ingedeelde weesmeid Aaltje Abbenes, van hem mogte worden afgenomen, dewijl hij met dezelve niet wel meer te regt kon.
Is goedgevonden, dit meisje, dat reeds eenen ouderdom van meer dan 30 jaren bereikt heeft ... naar huisverzorger Hendrik Jacobs.

7. en 8. vrouw Verbeek en Bollen willen hun ddochter respectievelijk zoon laten dienen bij met name genoemde personen.
(Kantlijn:) De Heer Directeur der kolonien stelt voor, teneinde het met groot verlof gaan en dienen buiten de kolonie, gematigd worde, dat de kleine raad vrouw Verbeek en Bollen andermaal voor zich ??, en hun voorstellen, dat aan deze hunne kinderen voor den tijd van 3 maanden verlof zal gegeven worden, om het dienen te beproeven, doch dat dan, in gevalle dezelve binnen die tijd, niet wederom in de kolonien zijn terug gekomen, het daarvoor zal gehouden worden, dat ze buiten blijven, en alzoo dan hun ontslag dadelijk zal worden aangevraagd.
Hij verzint dus de regeling die er straks gaat komen.

9. Jozina van Diest, volwassen dochter van den kolonist van Diest, vragende, met toestemming harer ouders, het ontslag van de kolonie.
10. vrouw Spoelstra, heeft bij de laatste uitgifte van kleeding de kleren niet gehad. Plus wil verlof naar Sneek.
Het eerste zal doorgegeven worden, daar er een abuis bij de opschrijving heeft plaats gehad, en tweede is toegestaan.

11. vrouw Doodhagen, verlof Texel
(Kantlijn:) De Heer Directeur zegt, dat de kolonisten van Texel afkomstig niet met verlof mogen gaan voor en aleer de Subkommissie aldaar, ten gevolge haar gedaan verzoek, daartoe vooraf de toestemming gegeven heeft...

12. Johanna Emmers, vraagt om eenige kleedingstukken voor de kinderen van de vrouw, bij welke zij als huishoudster geplaatst is.
Wordt aangemaakt.

13. Hendr?? de Vroeg, vraagt ontslag en verlofpas voor drie maanden.

14. Ingedeelde wil verlof naar Delft. Zou met een ander gaan, maar die is niet verschenen en daarom is het uitgesteld.

Op last van de directeur het uiteenbrengen, en wederom indeelen van het kleine huisgezin van de wed van Driel:
- de wed van Driel als huishoudster plaatsen bij de weduwnaar Doodhagen die geen vrouwvolk heeft, alsmede haar kind.
- en haar wezen worden elders geplaatst

Daarnaast wordt Cornelis Simon, van Spoelstra, waar dezelve het niet best schijnt te hebben, naar Thomas Baas gedaan.

was getekend

Zaturdag den 31 mei 1828

1. t/m 7. verlofvragers, toegestaan.
8. en 9. Daar er reeds zoo vele zijn, uitgesteld.

Het idee van de directeur over de kinderen van Verbeek en Bollen wordt aan hen gepresenteerd, die hebben geantwoord dat zij daarin geene genoegen namen

was getekend