Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde van den kleine raad in de maand Januarij 1830


Zaturdag 2 januarij 1830

Verschenen voor den Raad:

1. Van Dalen, van kolonie 2, te kennen gevende dat zijne kinderen niet ter schole konden gaan, omdat zij geen klompen hebben.
Is besloten dat de Onderdirecteur deze kinderen van klompen voorzien zal.

2. Vrouw Kraan van kolonie 2, verzoekende een jak en rok op voorschot, alsmede eenige paren klompen voor hare kinderen.
Is bepaald dat jak en rok op voorschot gegeven zal worden en dat zij zelf voor de aankoop van klompen zal zorgen.

3. Feenstra van kolonie 3, verzoekende voor 8 dagen met verlof te gaan naar Harlingen, tot het bezoeken zijnen familie.
Is toegestaan.

4. van Diest, van kolonie 2, verzoekende om eenige drooge turf, daar de zijne te nat was om alléén te branden.
Hem zal eenige turf verstrekt worden.

(get.) J.H. van Wolda, secr.Zaturdag 9 januarij 1830

Verschenen:

1. Mailly, van kolonie 2, zeggende dat hij te weinig ontvangt, zoowel in winkelgeld als in kleeding.
Er zal gezorgd worden, dat hij wat meer geld ontvangt, terwijl in de behoefte aan kleeding, na door eene kommissie te zijn onderzocht en nagezien, voor zoover noodig, zal worden voorzien.

2. Vrouw Evenblij, en
3. vrouw van Leeuwen, beide van Willemsoord, verzoekende als arbeiderskolonisten aan de gestichten te Veenhuizen geplaatst te mogen worden, wijl ze meenden, dat daar meer verdiend kon worden.
De Raad heeft deze huisvrouwen haar verzoek ontraden, wijl zij dan tegen die hoogere verdienste zoowel de verstrekkingen van brood en aardappelen als het genot der koeijen enz, zouden verliezen, waarna zij zelve goed vonden zich eens nader daarop te bedenken.

(get.) J.H. van Wolda, secr.Zaturdag 16 januarij 1830

In overweging genomen hebbende:

Dat de zeven kinderen van de weduwnaar de Willigen, door het overlijden huns vaders ouderloos zijn geworden, en zonder buitengewonen bijstand niet geschikt zijn een huisgezin uit te maken.
Dat de weezen, ter verrigting der koloniale werkzaamheden in de vrije kolonien wel noodig zijn.
Dat de Heer Directeur der kolonien in dit gevoelen van den kleinen Raad deelt.

Is besloten die kinderen bij geschikte huisgezinnen in te deelen, en wel in deze:

Dirk, oud 19 jaren,
Daniel, oud 11½ jaren,
Hubrecht, oud 9 jaren, bij de wed. Dijkstra.

Trijntje, oud 15½ jaren, en
Maria, oud 14 jaren, bij den huisverzorger Smid.

Marinus, oud 18 jaren, bij Johannes Zwak,

en de kleinen Gerrit Jan, oud 3 jaren, bij Bagchus die dit kind verzocht heeft.


Verscheen voorts:

Jan Andries Smid, van kolonie 3, verzoekende voor 14 dagen met verlof te gaan naar 's Gravenhage, tot het bezoeken van eenen oom, die voor korten tijd zijne vrouw had verloren.
De moeijelijkheid en het gevaar van zoodanige reis in den winter, doet de Raad besluiten, dit verlofgaan eenigen tijd uittestellen.

get.) J.H. van Wolda, secr.Zaturdag 23 januarij 1830

Verschenen:

1. Kooistra, van kolonie 1 te kennen gevende, dat hij twee ¼ mudden aardappelen te weinig ontvangen had. De wijkmeester de Jong zegt bij de meting en uitgifte der aardappelen, die in zijn wijk door den opzigter Kniezenberg geschied, niet altijd tegenwoordig te zijn. Kniezenberg zegt dat Kooistra de maat aardappelen gehad heeft.
Besluit: de wijkmeester en opziener zullen het nader nazien en nadenken en Kooistra bewijzen zoeken – en zaturdag bij den raad indienen.

2. Kuyters, van kolonie 2, verzoekende ontslagen te worden van de bij hem ingedeelde vrouw Geersma met hare kindertjes.
Is goedgevonden haar nu in te deelen bij de wed. Moen in dezelfde wijk.

3. Wijshoven, verlangende ontslagen te worden van de bestedeling Maria Jansen.
Besloten deze bestedeling te verplaatsen bij Ebert in kolonie 1 wijk 1 waar het aantal weezen niet vol is.

4. Leendert Kruisweg, verzoekende om de volgende kleeding: 1 broek, 1 hemd, 1 paar kousen, 1 pet of hoed en 1 doek.
5. Vrouw Schouten van kolonie 2 om één peije broek.
Zal uitgegeven worden, zoodra deze goederen gereed zullen zijn.

6. Koosje Groen, vragende 1 voorschoot.
Zal gegeven worden.

7. Van Dalen. om brand.
Zal dit vragen bij den wijkmeester van Dijk, die in staat is gesteld, aan sommige verlegene huisgezinnen iets te geven.

8. Jan Wandelaar, bij Kleinman, vragende om 1 kort pijen broekje, 1 pijen buis, 1 paar kousen en 1 borstrok.
9. Geesje Jans van den Berg, als boven, 1 hemd en 1 doek.
10. Vrouw Benjamins, verzoekende wat turf en 1 kinderhemdje.
Zal alles gegeven worden, als zijnde benoodigd.

(get.) J.H. van Wolda, secr.


Voor copie conform
De secretaris van den kleinen Raad
J.H. van Wolda